Du er her: Løn- og ansættelsesforhold - Pension for tjenestemænd
Pension på grund af sygdom
Sidst redigeret: 01 apr 2004 16:00

For tjenestemænd i den lukkede gruppe er den generelle forudsætning for at få pension på grund af sygdom, at sygdommen er dokumenteret ved en lægeattest, så »Nævnet for helbredsbedømmelse i tjenestemandssager« kan godkende den som afskedigelsesgrund.

For denne gruppe er det altså ikke den afskedigende myndighed, der skal bedømme helbredet. Myndigheden (kommunen, amtskommunen eller andre) får ikke lægeattesten, men kun Helbredsnævnets erklæring om, hvorvidt helbredet giver grundlag for afskedigelse.

Almindelig sygepension (§ 6-pension)
Når en helbredsmangel er anerkendt af Helbredsnævnet som grundlag for afskedigelse, undersøger ansættelsesmyndigheden, om der kan ydes pension. I første omgang drejer det sig om, hvorvidt den pågældende har været ansat i en pensionsgivende stilling i 10 år med fuld beskæftigelse, idet dette er en forudsætning for at få almindelig sygepension. Har tjenestemanden haft nedsat timetal, forlænges perioden, så den svarer til fulde 10 års tjeneste.

Der modregnes ikke i efterløn og dagpenge fra og med den 1. januar 2003, jfr. bek. om fleksibel efterløn, nr. 594 § 41 litra 14, bek. om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge m.m. nr. 492 § 11 litra 14 og bek. 351 om arbejde og indtægter i efterlønsperioden (gl. efterløn) § 25 litra 15.

Udbetaling af ydelser er dog afhængig af om medlemmet opfylder de almindelige regler om ret til arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, herunder står til rådighed for arbejdsmarkedet efter a-kassens vurdering iht. rådighedsreglerne, bek. 516 af 17.06.03, eller tilsvarende har fået godkendt rådigheden ved udstedelsen af efterlønsbeviset.

Kvalificeret sygepension (§ 7-pension)
Ved enhver afskedigelse på grund af sygdom vil det også blive vurderet, om man eventuelt kunne have ret til forhøjet pension, den såkaldte kvalificerede sygepension.

Forudsætningerne for at få den er:

  1. at man på afskedigelsestidspunktet skal være under 60 år,
  2. at erhvervsevnen er nedsat til en trediedel eller derunder, og
  3. at man ikke afskediges på grund af en lidelse, der var lægeligt konstateret allerede ved ansættelsen. Denne bestemmelse gælder dog kun, hvis afskedigelsen finder sted i de første 10 år af ansættelsen.

Det er Helbredsnævnet, der foretager vurdering af erhvervsevnen, eventuelt efter at yderligere lægelige oplysninger, f.eks. speciallægeerklæringer, er indhentet.

Enkelte ansatte kan være under en overgangsordning. Det drejer sig om tjenestemænd, hvor den pågældendes bopælskommune har påbegyndt en sag om social pension før 1. januar 2003. For den gruppe gælder, at retten til kvalificeret sygepension er knyttet sammen med retten til mellemste eller højeste social førtidspension efter de før 1. januar 2003 gældende regler. Det samme gælder for ansætte, der er tilkendt invaliditetsydelse, eller bistands- og plejetillæg efter samme regler.

Ved kvalificeret sygepension er der ikke noget generelt krav om 10 års forudgående ansættelse.

Finansministeriet kan også i ganske særlige tilfælde bestemme, at der kan tilkendes § 7-pension ved afsked umiddelbart efter det fyldte 60. år. Det vil typisk være i tilfælde, hvor proceduren i forbindelse med helbredsbedømmelse og afskedigelse har være usædvanlig langvarig.

For kommunale tjenestemænd gælder indholdsmæssigt ganske de samme regler og betingelser som nævnt ovenfor bortset fra, at der ikke skal forelægges lægeattest for Helbredsnævnet. For denne gruppe gælder, at kommunen selv tager stilling til afskedigelsesgrundlaget og erhvervsevnenedsættelsen, som oftest efter en vejledende udtalelse fra enten en lægekonsulent eller Helbredsnævnet.

Der modregnes ikke i efterløn og dagpenge fra og med den 01.01.03.

Der vil dog kun ske udbetaling af dagpenge eller efterløn i ganske få og yderst sjældne tilfælde, idet det er en forudsætning for udbetaling, at medlemmet er til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt sædvanligt omfang , jfr. bek. om rådighed nr. 516 af 17.06.03 på tidspunktet for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller udstedelse af efterlønsbevis.

Tilskadekomstpension (§ 8-pension)
Hvis tjenestemanden under udførelse af sin tjeneste kommer til skade i en sådan grad, at tilskadekomsten begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, og hvis skaden medfører utjenstdygtighed, der fører til afsked, vil der være ret til tilskadekomstpension efter pensionslovens § 8.

Der modregnes i efterløn og arbejdsløshedsdagpenge for den del af pensionen, der kan henføres til den ordinært optjente pensionslader af egenpensionen. Forhøjelsen af pensionen, dvs. fra optjent pension til fuld pension medfører derimod ikke fradrag, jfr. bek. 594, § 41, litra 15, bek. 492, § 11, litra 15 og bek. 351, § 25, litra 16.

Udbetalingen er også her afhængig af, at medlemmet er fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet eller at man har fået udstedt et efterlønsbevis.