Du er her: Administration og økonomi - Kontingent og kontingentfritagelse
Kontingentfritagelse
Sidst redigeret: 06 dec 2007 18:00

Kontingentfritagelse ydes på grundlag af en ansøgning fra det enkelte medlem. Ansøgningsskemaet kan hentes her. Der bevilges ud fra en konkret vurdering og efter nedenstående retningslinier.

Vær opmærksom på, at foreningen ikke bevilger kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft.

Orlov uden løn
Almindelige medlemmer, der har orlov uden løn, bevilges kontingentfritagelse.

Såfremt medlemmet i orlovsperioden genindtræder i en stilling inden for foreningens område, eller påbegynder at modtage dagpenge, ophører kontingentfritagelsen.

Arbejdsledig, frameldt Jobcentret
Arbejdsledige medlemmer, der i en periode er frameldt Jobcentret, bevilges kontingentfritagelse i frameldingsperioden, dog max. 6 måneder.

 Værnepligt
Almindelige medlemmer, der aftjener værnepligt, bevilges kontingentfritagelse.

Kontingentfritagelse, der ikke kræver ansøgning

75 år
Medlemmer, der fylder 75 år, er kontingentfrie fra den 1. i måneden efter fødselsdagen, medmindre de fylder 75 år den 1. i måneden.

Diplomer til de 75-årige kan rekvireres ved henvendelse til medlemskontoret.

Dimittender
Nyuddannede lærere er kontingentfri de første 3 måneder efter afsluttet uddannelse.

Det er vigtigt, at foreningen får oplysning om dimissionsdatoen. Det kan ske på den dimittendblanket, som foreningen løbende sender til de nyuddannede.