Kommunikationsvirksomhed Intern kommunikationsvirksomhed

Intern kommunikationsvirksomhed

Foreningen skal gennem saglig, åben og grundig kommunikation være med til at sikre, at medlemmerne har kendskab til foreningens overordnede holdninger og konkrete synspunkter i aktuelle skolespørgsmål. Den interne kommunikationsvirksomhed skal være med til at sikre, at alle tillidsvalgte i foreningen får den viden og de informationer, der udgør grundlaget for, at alle led i foreningen giver medlemmerne en korrekt og kvalificeret rådgivning.

Grundstammen i den interne information er to faste udsendelsestyper benævnt ”Til kredsen” og ”Til tillidsrepræsentanten”.

Indholdet af informationerne varierer fra materialer, der sendes til orientering, til detaljerede redegørelser for komplicerede sagssammenhænge. For lettere at kunne finde frem til tidligere udsendt materiale i samme sagsgruppe, angives udsendelsesnummeret på tidligere udsendt materiale, hvis der i udsendelsen refereres til dette. Alle udsendelser nummereres fortløbende inden for hver type.

Det udsendte materiale er desuden tilgængeligt for kredskontorer, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, de faglige foreninger og skoleledere via det landsdækkende edb-netværks infodatabase (DLinFo). Mange af de udsendte dokumenter/publikationer kan også findes på foreningens hjemmeside.

”Til tillidsrepræsentanten”
Disse udsendelser sendes ud over til tillidsrepræsentanterne også til orientering for kredsformænd og -kasserere, kredsstyrelsesmedlemmer og hovedstyrelsen samt de faglige foreninger.

TR-udsendelser og anden kommunikation til målgruppen formidles elektronisk via internettet. Det er derfor vigtigt, at foreningen har en korrekt mailadresse på alle tillidsvalgte.

Hvis du skifter mailadresse, bedes du derfor meddele foreningen din nye mailadresse på en af følgende måder:

  • Log ind på Min side på www.dlf.org og skriv den nye adresse under Kontaktoplysninger, eller
  • Du kan give din kreds besked om den nye mailadresse, eller
  • Du kan maile din nye mailadresse til dlf@dlf.org (vedr: Mailadresse) - husk at opgive dit medlemsnummer eller CPR, ellers ved foreningen ikke hvem du er.

”Til kredsen”
Disse udsendelser, der er langt de hyppigste, går til hovedstyrelsen, kredsene, samt formændene for de faglige foreninger.

Udsendelse sker elektronisk primært via foreningens interne netværk.

”Til skoleledelsen”
Disse udsendelser udsendes til alle medlemmer af fraktion 3. Kredse og tillidsrepræsentanter modtager kopi af den enkelte udsendelse.

Skoleledelsesudsendelser og anden kommunikation til målgruppen formidles elektronisk via internettet. Det er derfor vigtigt, at foreningen har en korrekt mailadresse på alle medlemmer af Skolelederne.

”TR-nyt”
TR-nyt, der sendes til foreningens tillidsrepræsentanter, har til formål at sikre tillidsrepræsentanterne et højere vidensniveau og dermed give dem et bedre grundlag for at udføre deres tillidshverv.

TR-nyt informerer bl.a. om nye tiltag fra foreningen, foreningens påvirkningsindsats i almindelighed, høringssvar, nye aftaler og cirkulærer samt aktuelle sagsområder af generel interesse.

TR-nyt, der sendes elektronisk via internettet, udsendes 8 - 10 gange årligt. TR-nyt kan genfindes i DLinFo. Læs mere om DLinFo i afsnittet Elektronisk post fra DLF.

”Kommunaløkonomi”
Kommunaløkonomi udsendes til de samme modtagere som kredsudsendelser. I denne publikation gives der centrale oplysninger og analyser for kredsene til brug ved arbejdet med de kommunale budgetter samt foreningens kommentarer hertil.

Udsendelse, der sker efter behov, sker elektronisk via foreningens interne netværk.

”TR-håndbogen”
Danmarks Lærerforenings ”Håndbog for tillidsrepræsentanter”, i daglig tale TR-håndbogen, stilles til rådighed for samtlige tillidsrepræsentanter, kredsstyrelsesmedlemmer og kredsformænd samt enhver interesseret, der går ind på håndbogssiderne via foreningens hjemmeside.

Information fra FTF
Al information fra FTF til tillidsrepræsentanter, ledere m.fl. foregår elektronisk via internettet. FTF udgiver blandt andet nyhedsbrevet :resonans, TR-info og Leder-info. Der kan via FTF's hjemmeside tegnes et gratis abonnement på de enkelte udgivelser, ligesom de alle kan læses på FTF's hjemmeside.

”Nyhedsbrev for skoleledere”
KL udgiver Nyhedsbrev for skoleledere. Nyhedsbrevet, der alene formidles til betalende abonnenter, udsendes efter behov direkte fra KL til skoleledere m.fl. i kommunerne. Foreningen kommenterer i nødvendigt omfang nyhedsbrevets artikler overfor kredsene. Kredse, der ønsker at abonnere på nyhedsbrevet, bedes rette henvendelse til Kommuneinformation, 33 11 38 00.

Herudover udgiver foreningen lejlighedsvis publikationer om aktuelle emner, se kapitlet Publikationer.

Medlemsbladet Folkeskolen
Se kapitlet Medlemsbladene og tilhørende netmedier.