Kommunikationsvirksomhed Publikationer

Udgivelser, DLF

I de senere år har foreningen nedtonet antallet af trykte publikationer og i stedet prioriteret elektroniske løsninger. De forskellige publikationer henvender sig til meget varierede målgrupper, der spænder lige fra medlemmerne til forældre, politikere og centrale skolefolk.

Også på indholdssiden er foreningens publikationer meget forskelligartede. Ud over rent informative pjecer med praktiske oplysninger udgiver foreningen en række publikationer, der skal være med til at sætte skolen til debat – såvel blandt medlemmerne som i andre samfundsgrupper med tilknytning til folkeskolen. Denne del af foreningens publikationsvirksomhed har således blandt andet til formål at skabe øget respekt omkring lærernes arbejde samt at medvirke til folkeskolens fortsatte udvikling.

En del af publikationerne distribueres gratis (f.eks. til medlemmer via kredsen eller tillidsrepræsentanten), andre udsender foreningen til en pris, der kun dækker de faktiske produktions- og forsendelsesomkostninger og endelig er der for visse publikationer tale om et egentligt salg. Alle de angivne priser er incl. moms og forsendelsesomkostninger. Henvendelser om køb af publikationer bedes rettet til foreningens medlemsservice pr. e-mail til adressen: publ@dlf.org

Henvendelser om udlevering af gratis publikationer bedes rettet til foreningens serviceafdeling pr. e-mail til adressen servicegruppen@dlf.org.

De fleste af publikationerne kan bestilles direkte fra foreningens hjemmeside.

OVERSIGT
I den efterfølgende oversigt over foreningens publikationer er der en kort beskrivelse af det enkelte produkt med angivelse af målgruppe og distributionsform, samt evt. pris og bestillingsnummer.

De publikationer, der er markeret med et (A), indeholder aktuelle og tidssvarende oplysninger. Publikationer markeret med et (B) er ikke-tidssvarende publikationer, der dog stadig sælges, fordi de kan have en historisk interesse

Adfærd og Velfærd (A)
Udgivet af DLF i 1999 og udsendt via kredsene til alle aktive medlemmer samt medlemmerne af LL.

Hæftet skal betragtes som en vejledning, der kan anvendes i forskellige sammenhænge. Det kan bruges i tilspidsede situationer, hvor man har brug for oplysning om handlemuligheder i kølvandet på voldsomme optrin. Der kan eksempelvis være tale om en uacceptabel adfærd fra en elev.

Men hæftet kan også anvendes til at skaffe sig overblik over regler – skrevne som uskrevne – der er gældende for fremme af god orden på skolerne, for elevadfærd og for kollegial adfærd.

Som bilag er medtaget bekendtgørelsen og vejledningen om god orden i skolen.
Hæftet kan downloades fra hjemmesiden.

Aftale om arbejdstid for lærere i den primærkommunale folkeskole. Kommenteret udgave (A)
Revideret udgave, udgivet af DLF i 2002. Udsendt til TR og medlemmerne af fraktion 3. Hæftet kan downloades fra hjemmesiden. 72 sider (1000–02) Pris 35 kr.

Aidspolitik i folkeskolen (A)
Udgivet af DLF i 1993 og udsendt i to eksemplarer til tillidsrepræsentanterne med en opfordring om at videregive det ene eksemplar til skolelederen. Pjecen lægger op til, at der i den enkelte kommune og på den enkelte skole bliver taget hul på debatten om, hvordan aidspolitik kan indgå som en integreret del af den samlede personalepolitik. Pjecen skal således ses som et supplement til pjecen »Personalepolitik i folkeskolen«, som foreningen udgav i 1991. 10 sider (1002-93) Pris 8 kr.

Alkoholpolitik i folkeskolen (A)
Udgivet af DLF i 1993 og udsendt i to eksemplarer til tillidsrepræsentanterne med en opfordring om at videregive det ene eksemplar til skolelederen. Pjecen lægger op til, at der i den enkelte kommune og på den enkelte skole bliver taget hul på debatten om, hvordan alkoholpolitik kan indgå som en integreret del af den samlede personalepolitik. Pjecen skal således ses som et supplement til pjecen »Personalepolitik i folkeskolen«, som foreningen udgav i 1991. 21 sider (1001-93) Pris 12 kr.

The Danish Union of Teachers (A)
Udgivet af DLF i 1988, revideret 1995. Engelsksproget pjece, der kort præsenterer Danmarks Lærerforening. 8 sider (3060-00).

En verden af muligheder (B)
Udgivet af DLF i 1990. Et inspirationskatalog med en række ideer og forslag til tværfaglige undervisningsforløb på såvel begyndertrinnet som de mellemste og ældste klassetrin.

Inspirationskataloget er udarbejdet i samarbejde med de faglige foreninger. Tillidsrepræsentanten har fået tilsendt et eksemplar til lærerkollegiet og et eksemplar til skolebestyrelsen. 79 sider (7000-90)Pris 60 kr.

Folkeskoleledernes arbejdsforhold (A)
En undersøgelse af folkeskoleledernes opfattelse af deres arbejdsforhold i 2001 af Lejf Moos, DPU. Udgivet af DLF i 2001

Rapporten er sendt til alle medlemmer af fraktion 3. 84 sider (1010-01) Pris 80 kr.

Fællesskabets skole (A)
En serie debathæfter, hvor foreningen giver en række bud på aktuelle og principielle problemstillinger. Alle hæfter har været bragt som indstik i folkeskolen og kan ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

Til præsentationsbrug er hæfterne fremstillet i en offsettrykt udgave. Disse kan i begrænset omfang rekvireres i foreningens forsendelse elller via hjemmesiden.

Folkeskolen – den vigtigste samfundsinstitution, udsendt med Folkeskolen nr. 39/2000.
Fællesskabets skole i et multietnisk samfund, udsendt med Folkeskolen nr. 49/2001.
Børnehaveklassen – starten på Fællesskabets skole, udsendt med Folkeskolen nr. 3/2002.
Folkeskolen – et samlet skoleforløb, udsendt med Folkeskolen nr. 12/2002.
Faglighed i Fællesskabets skole, udsendt med Folkeskolen nr. 18/2005.
En rummelig skole, udsendt med Folkeskolen nr. 1-2/2006.

Gruppeliv (A)
Pjece, der informerer om medlemskab af Danmarks Lærerforenings gruppelivsforsikring (3020-00).

Jubiii - jeg skal i skole (A)
Udgivet af DLF i samarbejde med Gyldendal i 2005. Bogen fortæller om nogle af de forventninger, glæder og bekymringer, der præger dagligdagen i det første skoleår. Bogen er tænkt som en hjælp til forældrene, så de sammen med deres barn kan tale om, hvordan det er at skulle begynde i skole.

"Jubiii – jeg skal i skole" beskriver undervisningen i børnehaveklassen. Med respekt for børnehaveklassers forskellighed, giver historien nye elever og deres forældre et indblik i, hvordan der i børnehaveklassen arbejdes med det kropslige, det praktiske, det sociale, det æstetiske og musiske - og med begrebsdannelse, sprog og matematik, der passer til børnenes udviklingstrin.

Bogen kan ses på hjemmesiden. 24 sider. Pris 18 kr. pr. stk. når en skole køber et klassesæt (1000-05). Enkelteksemplarer koster 28 kr. plus forsendelse (1001-05).

Konsulentfirmaer i folkeskolen (A)
Udgivet af DLF i 1993. Pjecen indeholder Danmarks Lærerforenings bud på, hvordan man sikrer et etisk og retsikkerhedsmæssigt rimeligt forløb, når eksterne konsulenter inddrages på folkeskolens område. Pjecen er udsendt til kredsene, tillidsrepræsentanterne og skolelederne samt til de kommunale forvaltninger, der har ansvaret for folkeskolen. Pjecen skal ses som en opfølgning på pjecen »Personalepolitik i folkeskolen«, som foreningen udgav i 1991. 10 sider (1003-93) Pris 10 kr.

Kvalitet i skolen - Lærerne har nøglen (A)
Debatoplægget, der blev udsendt til tillidsrepræsentanter og skoleledere i 1994, er i 1997 genudsendt til kredsene på diskette. Debatoplægget vil derfor ikke blive genoptrykt, kan fås på kredskontoret.

Kvalitetsudvikling og evaluering
- et foreningsnotat (A)
Udgivet af DLF i 1997.
Notatet er en foreningspolitisk udmelding om DLF's syn på kravet om kvalitetsudvikling og evaluering af folkeskolens virksomhed. Tanken er, at notatet skal indgå i foreningens interne politiske overvejelser.
Notatet er samtidig et opslagsværk, hvor de enkelte kapitler/afsnit kan læses selvstændigt
Notatet er udsendt til kredsene og de kongresdelegerede. 1002-97 (87 sider) Pris kr. 45.

Man kan kun gå på to ben (A)
Udgivet af DLF i 1990. Kultursociologisk undersøgelse af Danmarks Lærerforening og dens medlemmer udført af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen. Rapporten er både udgivet i sin helhed (543 sider) samt i en koncentreret sammenfatning 57 sider Sammenfatning, pris: 15 kr. (1065-90)

Når forældrene klager (A)
Udgivet af DLF i 1999 og udsendt via kredsene til alle aktive medlemmer samt medlemmerne af LL.

Hæftet skal betragtes som et brugshæfte, der kan anvendes i skolens fortsatte arbejde med at forebygge forældreklager, til at fremme et godt forældresamarbejde samt til at bedre den enkeltes og hele arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

Som bilag bagest i hæftet er medtaget DLF's forslag til retningslinier for behandling af klager over ansatte og forslag til retningslinier for tjenstlige samtaler.
Hæftet kan downloades fra hjemmesiden. 28 sider (1007-99) Pris 30 kr.

Seniorpolitik i folkeskolen (A)
Udgivet af DLF i 1993. Pjece, der er tænkt som et inspirationsgrundlag for kredse og tillidsrepræsentanter, der som en del af personalepolitikken ønsker at udforme en særlig seniorpolitik i kommunen og på skolerne. Tillidsrepræsentanterne fik tilsendt to eksemplarer af pjecen, hvoraf det ene skulle videregives til skolelederen. »Seniorpolitik i folkeskolen« skal ses som et supplement til pjecen »Personalepolitik i folkeskolen«, som foreningen udsendte i 1991. 20 sider (1000-93) Pris 10 kr.

Skoleårets planlægning (A)
Udgivet af Kommunernes Landsforening og DLF i marts 2000. Udsendt af KL til skoleledere og forvaltningschefer, udsendt til TR og suppleanter af DLF.
Hæfte, der beskriver, hvordan arbejdstidsaftalen kan udmøntes lokalt, både i kommunerne og på skolerne. 40 sider (1003-00) Pris 20 kr.

Til de efterladte(A)
Udgivet af DLF i 2001. Folder, der orienterer om forskellige praktiske forhold for efterladte til et medlem, der er afgået ved døden. Udsendt til kredsene, der kan rekvirere yderligere elsemplarer i foreningen.

Velkommen som tillidsrepræsentant (A)
Folder, der introducerer bl.a. TR-håndbog og grunduddannelseskurser. Henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter, der får folderen tilsendt (3070-00).