Organisationsforhold Kredsen

Forpligtende kredssamarbejde

Opdelingen af de 11 forpligtende kredssamarbejder fremgår nederst i artiklen.

Hovedstyrelsens rammer og retningslinjer for forpligtende kredssamarbejde

Foreningens vedtægter § 12: Forpligtende kredssamarbejder:

De lokale kredse indgår i et forpligtende samarbejde om centrale politiske opgaver. Samarbejdet dannes indenfor geografisk afgrænsede områder.

Stk. 2. Hovedstyrelsen fastsætter rammerne samt retningslinjerne for samarbejdet, herunder bl.a. for de opgaver, der skal varetages.

Stk. 3. Udgifterne til det forpligtende kredssamarbejde fordeles på samtlige kredse i det enkelte kredssamarbejde efter lokal beslutning.

Stk. 4. Foreningens sekretariat skal holdes underrettet om navne og adresser på kontaktpersoner i kredssamarbejdet.

Formål med et forpligtende kredssamarbejde
For at fastholde målet om en fælles fagforening er der etableret forpligtende kredssamarbejde om centrale politiske opgaver.

Et forpligtende kredssamarbejde omhandler overordnet politikudvikling vedrørende alle faglige spørgsmål og etableres om udvalgte ansvarsområder, når opgaven tilsiger, at det kan styrke såvel det lokale som det centrale politiske arbejde på området. Samarbejdet bygges op omkring erfaringsudveksling, koordinering af tværgående opgaver og med en fortsat politikudvikling for øje.

Opbygningen af forpligtende kredssamarbejde
Hovedstyrelsen har fastlagt, hvilke kredse der arbejder sammen i det forpligtende kredssamarbejde. Opbygningen tager udgangspunkt i geografien, således at hver kreds indgår i ét forpligtende samarbejde med de samme kredse.

Hver kreds udpeger sin ansvarlige for hvert af de områder, hvor hovedstyrelsen forpligter kredsene til at samarbejde. Kredsene i det forpligtende kredssamarbejde beslutter selv, om det lokale samarbejde skal bestå af flere kredsstyrelsesmedlemmer end de områdeansvarlige, og i øvrigt hvordan det lokale samarbejde organiseres.

Det tværgående fagpolitiske samarbejde, hvori kredsenes formænd og næstformænd deltager, træffer alle afgørelser om økonomi, supplerende samarbejder mv. i det forpligtende kredssamarbejde. Hvis enighed ikke opnås om andet, træffes alle afgørelser i kredssamarbejdet med almindeligt stemmeflertal og der stemmes efter antal generalforsamlingsvalgte kongresdelegerede i hver kreds.

Det forpligtende kredssamarbejde omfatter følgende områder

1. Tværgående fagpolitisk samarbejde

Kredsenes formænd og næstformænd indgår i et overordnet kredssamarbejde med henblik på erfaringsudveksling og tværgående fagpolitisk samarbejde.

Det tværgående fagpolitiske samarbejde tillægges kompetencen til at indstille/udpege fælles repræsentanter til institutionsbestyrelser mv., om nødvendigt efter koordinering med andre forpligtende kredssamarbejder.

I samarbejdet indgår tæt kontakt til og samarbejde med Lærernes a-kasse med det formål at medvirke til information og rekruttering, at varetage medlemsinteresser af fælles interesse samt at stille forslag til delegerede fra kredssamarbejdets geografiske område til Lærernes a-kasse. Kredssamarbejdet udpeger en delegeret som kontaktperson og beslutter i øvrigt selv hvordan man vil organisere samarbejdet med a-kassen. A-kassen tilbyder et årligt temamøde for kredssamarbejdet og eventuelt møder for kontaktpersoner.

2. Arbejdsmiljøforum
For at styrke kredsenes arbejde med arbejdsmiljø, etableres der et ”Lokalt arbejdsmiljøforum.”

DLF centralt indbyder repræsentanter fra hvert arbejdsmiljøforum til drøftelse af arbejdsmiljøspørgsmål.

3. Pædagogisk udviklingsforum
For at styrke kredsenes arbejde med skolernes pædagogiske udviklingsarbejde etableres der et ”Lokalt pædagogisk udviklingsforum.”

Hvert pædagogisk udviklingsforum udpeger af deres midte 2 personer, som deltager i drøftelser med det centrale led om foreningens tiltag i forhold til pædagogisk udvikling.

Forhold vedr. specialundervisning indgår i arbejdet.

For at styrke arbejdet med lærernes grund-, efter- og videreuddannelse i relation til det pædagogiske arbejde indgår også dette område i pædagogisk udviklingsforum. I arbejdet skal der sikres tæt kontakt til repræsentanter i bestyrelser mv. for grund-, efter- og videreuddannelsesinstitutioner.

4. Kursusforum
For at styrke arbejdet med de organisationsvalgtes overbygning på grunduddannelsen etableres der et kursusforum, som videreudvikler amtskredsenes tidligere roller på området.

Hvert kursusforum udpeger af deres midte 2 personer, som deltager i drøftelser med DLF centralt vedr. foreningens kursusvirksomhed.

5. Pensionistforum
Der etableres et pensionistforum til styrkelse af pensionistarbejde og med ansvar for valget af lokale repræsentanter til årsmødet for fraktion 4.

Andre samarbejder
Inden for det enkelte kredssamarbejde – eller i fællesskab med andre – dannes og drives på initiativ af det forpligtende kredssamarbejde netværk på PPR, UU, SOSU og evt. andre ansættelsesområder med mindre medlemsgrupper. Netværket/netværkene består af tillidsrepræsentanterne og kredsrepræsentant(er). Hensigten er at styrke samarbejdet, kommunikationen og erfaringsudvekslingen med de berørte medlemsgrupper. Netværket/netværkene fungerer på tværs af kredsgrænser og deres virksomhed tilrettelægges efter lokale ønsker og behov. Hovedstyrelsen tilbyder deltagelse af et hovedstyrelsesmedlem på et årligt møde.

Det forpligtende kredssamarbejde suppleres i øvrigt ad hoc af samarbejde af forskellig karakter efter kredsenes egen beslutning.

Disse samarbejder kan enten foregå i de samme geografiske områder, som besluttet af hovedstyrelsen eller gå på tværs af kredse, regioner og geografi.

Eksempelvis

  • Sagsbehandling og medlemsservice
  • FTF-samarbejde
  • Samarbejde med LL-klubber
  • Erfaringsudvekslinger i forhold til lokale forhandlinger om løn og arbejdsforhold
  • Hovedstyrelsesbaglandsarbejde
  • Kredsformandsskoler og andre kredsnetværk
  • Kongresforberedende møder