Administration og økonomi DLF's kollektive ansvarsforsikring

Forsikringens formål

At dække det erstatningsansvar, som medlemmer af Danmarks Lærerforening efter dansk ret under udøvelsen af deres gerning som lærere måtte pådrage sig for skade tilføjet trediemands person eller ting - derunder også legemsbeskadigelser tilføjet sådanne skoleelever, som foreningens medlemmer i deres egenskab af lærere kommer i forbindelse med under skolearbejdet eller i tilknytning til dette - alt for så vidt sådant erstatningsansvar ikke er dækket ved en af det enkelte medlem tegnet selvstændig ansvarsforsikring eller ved en af skolen tegnet ansvarsforsikring, dog dækker forsikringen i sidstnævnte tilfælde muligt regreskrav mod lærerne, jfr. dog nedennævnte undtagelsesbestemelser.

Forsikringen dækker ikke:

  1. Krav, der støtter sig på kontrakt eller kontraktmæssige vedtagelser eller tilsagn.
  2. Krav, der støtter sig på forsikrings- eller forsørgelseslove, medmindre kravet kan rejses mod forsikringstageren i henhold til de almindelige erstatningsregler.
  3. Skade, der forvoldes forsætlig eller under selvforskyldt beruselse af forsikringstageren.
  4. Skade på ting tilhørende forsikringstagerens ægtefælle, forældre, svigerforældre, børn, svigerbørn eller søskendes ægtefælle eller søskende.
  5. Skade på ting, som er overgivet forsikringstageren eller i dennes tjeneste stående personer til lån, leje, afbenyttelse, befordring eller bearbejdelse eller af anden grund er overladt til disses varetægt eller behandling.
  6. Ansvar som følge af benyttelse af motorkøretøjer, søfartøjer og luftfartøjer.

I tilslutning til bestemmelserne i forsikringsbestemmelsernes 1. stk. (forsikringens formål) bekræftes det herved, at ansvarsforsikringen også dækker medlemmernes erstatningsansvar for skade, som tilføjes trediemands person eller ting af skoleelever, eller som påføres skoleelever, når disse i skoletiden eller i tilknytning til skolearbejdet:

  1. af lærerne er sendt i private ærinder for disse,
  2. af lærerne er sendt i skolens ærinde,
  3. med lærernes billigelse besørger eget ærinde eller lignende, og lærerne derved har udvist forsømmelighed eller uagtsomhed, hvorved lærerne har pådraget sig erstatningsansvar.

Anmeldelse af skade sker til Danmarks Lærerforenings kontor.