Administration og økonomi Kontingent og kontingentfritagelse

Kontingentfritagelse

Kontingentfritagelse
Kontingentfritagelse ydes på grundlag af en ansøgning fra det enkelte medlem. Ansøgning skal ske ved at indsende mail til dlf@dlf.org eller pr. post til sekretariatet. Der bevilges ud fra en konkret vurdering og efter nedenstående retningslinjer.

Vær opmærksom på, at foreningen ikke bevilger kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft.

Orlov uden løn
Almindelige medlemmer, der har orlov uden løn, bevilges kontingentfritagelse.

Såfremt medlemmet i orlovsperioden genindtræder i en stilling inden for foreningens område eller påbegynder at modtage dagpenge, ophører kontingentfritagelsen.

Arbejdsledig, frameldt Jobcentret
Arbejdsledige medlemmer, der i en periode er frameldt Jobcentret, bevilges kontingentfritagelse i frameldingsperioden, dog maks. 6 måneder.

Mistet dagpengeret
Kontingentfritagelse bevilges for en periode af 6 måneder. Dokumentation for mistet dagpengeret skal vedlægges ansøgningen. Det er en betingelse, at medlemmet er ledigt og har tilmeldt sig hos Jobcentret som arbejdssøgende. Dette gælder også for nyindmeldte medlemmer, der har mistet dagpengeretten, men en indmeldelse kan ikke gøres betinget af bevilling af kontingentfritagelsen.

Værnepligt
Almindelige medlemmer, der aftjener værnepligt, bevilges kontingentfritagelse.

Kontingentfritagelse, der ikke kræver ansøgning

75 år

Medlemmer, der fylder 75 år, er kontingentfrie fra den 1. i måneden efter fødselsdagen, medmindre de fylder 75 år den 1. i måneden.

Diplomer til de 75-årige kan rekvireres ved henvendelse til medlemskontoret.

Dimittender
Nyuddannede lærere er kontingentfri de første 3 måneder efter afsluttet uddannelse.

Det er vigtigt, at foreningen får oplysning om dimissionsdatoen. Det kan ske på den dimittendblanket, som foreningen løbende sender til de nyuddannede.