Administration og økonomi Kontingent og kontingentfritagelse

Kontingentnedsættelse

Kontingentnedsættelse
Kontingentnedsættelse ydes på grundlag af en ansøgning fra det enkelte medlem. Ansøgning skal ske ved at indsende mail til dlf@dlf.org eller pr. post til sekretariatet. Der bevilges ud fra en konkret vurdering og efter nedenstående retningslinjer.

Vær opmærksom på, at foreningen ikke bevilger kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft.

Barsel - Orlov til børnepasning
Det er alene i perioden med dagpenge, at medlemmet kan opnå kontingentnedsættelse, mens medlemmet skal betale fuldt kontingent i perioden med løn.

Orlov til uddannelse (SVU) - Uddannelsesgodtgørelse
Det forudsættes, at orlovsydelsen + eventuel supplerende ydelse eller løn ikke væsentligt overstiger dagpengemaksimum.

Dagpenge ved ledighed
Medlemmer, der modtager dagpenge, opnår kontingentnedsættelse dog tidligst efter 1 måneds ledighed.

Der forudsættes, at dagpenge + evt. lønindkomst ikke væsentligt overstiger dagpengemaksimum.

Kontanthjælp
Der bevilges kontingentnedsættelse efter samme retningslinjer som ved ledighed.

Jobtræning
Det forudsættes, at medlemmets samlede indtægt fratrukket arbejdsmarkedsbidrag ikke væsentligt overstiger dagpengemaksimum.

Særlige situationer
Kontingentfritagelse - eller nedsættelse med tilbagevirkende kraft - bevilges kun i helt ekstraordinære situationer, f.eks. ved store sociale forandringer eller alvorlig sygdom.

Der bevilges ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.