Administration og økonomi

Optagelse og udmeldelse

Foreningen omfatter almindelige og særlige medlemmer.

Ret til almindeligt medlemskab har enhver,

a) som er ansat inden for Danmarks Lærerforenings aftale- og overenskomstområde i staten, regionerne, kommunerne, selvejende eller private institutioner/virksomheder,

b) som er ansat ved:

  1. de danske skoler i Sydslesvig
  2. Københavns kommunes skolevæsen
  3. Frederiksberg kommunes skolevæsen

c) som er ansat som underviser ved det offentlige skolevæsen i Grønland,

d) som er læreruddannet eller har eksamen som ernærings- og husholdningsøkonom, professionsbachelor i ernæring og sundhed (PB-er) eller tilsvarende uddannelse fra et andet land og søger stilling eller som har været ansat og var almindeligt medlem ved fratrædelse fra stilling inden for Danmarks Lærerforening aftale- og overenskomstområde,

e) som er beskæftiget med undervisningsrådgivnings- eller ledelsesarbejde efter overenskomst med Danmarks Lærerforening,

f) som er omfattet af en aftale, indgået med en anden organisation om dobbeltmedlemskab af denne og Danmarks Lærerforening,

g) som er optaget som lærerstuderende på et lærerseminarium eller er studerende (PB-er) i ernæring og sundhed,

h) som er fratrådt stilling med ventepenge, rådighedsløn, pension eller efterløn og, som var almindeligt medlem ved fratrædelsen,

i) som er pædagogisk medarbejder ansat på husholdnings- og håndarbejdsskolerne. Endvidere kan der optages personer, der er beskæftiget inden for ernærings-, sundheds- og husholdningsøkonom (PB) relevante arbejdsområder, og personer der i henhold til de af foreningens indgåede grænseaftaler er henført til foreningen.

Personer, der i henhold til aftale henhører under anden organisation, kan dog ikke optages som eller forblive som almindelige medlemmer som anført i stk. 2, pkt. a-i.


Hovedstyrelsen kan endvidere træffe bestemmelse om, at personer, der ikke opfylder de under stk. 2, pkt. a-i anførte betingelser, optages som almindelige medlemmer.

Som særlige medlemmer kan optages:

a) lærere ansat ved det offentlige skolevæsen på Færøerne,

b) personer, som øver eller har øvet virksomhed, som angivet i stk. 2, og som ikke har ret til at være almindelige medlemmer.

Personer, der i henhold til aftale henhører under anden organisation som almindelige medlemmer, kan dog kun optages som særlige medlemmer i henhold til stk. 5, under forudsætning af almindeligt medlemskab af den for den pågældende stilling som forhandlingsberettigede organisation.

Hovedstyrelsen kan træffe bestemmelse om, at andre, som på en eller anden måde har tilknytning til foreningens organisationsområde, kan optages som særlige medlemmer, samt om optagelse i henhold til stk. 5, pkt. b.