Administration og økonomi Optagelse og udmeldelse

Indmeldelse

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside.

For dobbeltorganiserede gælder dog det mellem aftaleparterne aftalte. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. Såfremt hovedstyrelsen ikke kan godkende en indmeldelse, skal den pågældende og vedkommendes kreds have meddelelse herom.

Nyindmeldte medlemmer betaler kontingent fra den første i den følgende måned efter indmeldelsen, idet medlemskabet dog indtræder fra indmeldelsesdatoen.

Finder indmeldelse som almindeligt medlem sted senere end 3 måneder, dog for lærerstuderende 9 måneder, efter, at vedkommende har opnået ret til almindeligt medlemskab, indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand fra foreningen normalt først efter 1 års ubrudt medlemskab. Ved juridisk og økonomisk bistand forstås bistand i forbindelse med domstolsprøvelse og udbetaling af konfliktstøtte under en lovlig konflikt.

Ved genindmeldelse som almindeligt medlem indtræder den nævnte mulighed normalt først efter et års ubrudt medlemskab, såfremt vedkommende forud for genindmeldelsen havde ret til almindeligt medlemskab. Almindelige medlemmer, hvis medlemskab har været ophørt på grund af kontingentrestance, omfattes af ovenstående. Ved genindmeldelse skal eventuelle kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer betales, eller der skal være truffet bindende aftale om afvikling af beløbet, inden medlemskab på ny træder i kraft.