Administration og økonomi Optagelse og udmeldelse

Udmeldelse

Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober, jf. vedtægternes bestemmelser.

Udmeldelse af foreningen kan ikke finde sted, når der i en kompetent forsamling er vedtaget varsel om lovlig konflikt for en del af eller for alle foreningens medlemmer, og indtil konflikten er ophævet ved beslutning, eller den er afviklet.

For dobbeltorganiserede gælder dog det mellem aftaleparterne aftalte.

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingenter, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancerne mv. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling. Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen.

For gruppelivsforsikrede medfører udmeldelse af Danmarks Lærerforening tillige, at forsikringen bortfalder med udgangen af året. Dog vil forsikringen kunne opretholdes, såfremt den pågældende indmelder sig i en anden LC-organisation, der er tilsluttet ordningen.

Samtidig forfalder optagne lån i Danmarks Lærerforenings låneafdeling i visse tilfælde til indfrielse.

Ved dødsfald ophører kontingentpligten fra udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket.

Udmeldelse og konfliktlån 
Hvis udmeldelsen skyldes ansættelse uden for foreningens organisationsområde, vil konfliktlånet fortsætte på uændrede vilkår.

For medlemmer der har optaget konfliktlån, og som ved udmeldelsestidspunktet er medlemsberettigede, vil lånet iflg. kreditaftalens § 6.3 med tillæg af renter blive opsagt til indfrielse. På Min Side under Konfliktlån fremgår rentetilskrivning, restgæld med videre.

Udmeldelse og konfliktkontingent
Hvis udmeldelsen skyldes ansættelse uden for foreningens organisationsområde, pensionering eller overgang til efterløn, bortfalder opkrævning af konfliktkontingentet.

Der er udskrevet et ekstraordinært kontingent hos de ikke-konfliktramte medlemmer gældende i perioden 01-08-2013 til 31-07-2017. Det ekstraordinære kontingent udgør i alt 20.160,- kr. og bliver opkrævet hos medlemmerne i rater af 420,- kr.

Af § 5, stk. 5 i foreningens vedtægter fremgår, at: ” Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikke ved udmeldelse, sletning eller eksklusion som medlem af foreningen.”

I medfør af denne vedtægtsbestemmelse har medlemmer pligt til at betale det ekstraordinært udskrevne kontingent eller den restsaldo, der måtte være på udmeldelsestidspunktet. Restancen på det ekstraordinære kontingent skal være betalt ved en evt. genindmeldelse.