Feriedagpenge

Hensigten med dette afsnit i TR-håndbogen er at give tillidsrepræsentanten en almen orientering om a-kassespørgsmål.

Lovgivningen om beskæftigelsesforhold/a-kasseforhold skal kunne rumme hele det danske arbejdsmarked, både det offentlige og det private. Lovgivningen på området er derfor omfattende og kompleks – og der forekommer meget ofte regelændringer.

Læs om feriedagpenge på Lærernes a-kasses hjemmeside

Medlemmer, der ønsker råd og vejledning på området, skal altid henvises til Lærernes A-kasse.

I ansættelsesforhold optjenes ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. I ledighedsperioder mv. optjenes tilsvarende ret til feriedagpenge, således at medlemmer, der har modtaget ydelser fra a-kassen, normalt vil have økonomisk dækning til fem ugers ferie.

Feriedagpenge udbetales med den individuelle dagpengesats.

Optjening af feriedagpenge
A-kassemedlemmer optjener feriedagpenge på grundlag af ydelser udbetalt af a-kassen, samt ydelser som:

  • sygedagpenge/barselsdagpenge fra kommunen
  • voksenuddannelsesstøtte
  • dagpenge under arbejdssøgning i et EØS-land. 

Feriedagpenge til nyuddannede (dimittender)
For dimittender optaget efter 1. maj 2011 gælder de almindelige regler for at få feriedagpenge, da Folketinget har afskaffet feriedagpenge til dimittender. Det betyder, at dimittender optjener feriedagpenge som alle andre, f.eks. ved ledighed eller barsel - og kun for perioder hvor vedkommende har været medlem af a-kassen. En afsluttet uddannelse i sig selv giver ingen optjening af feriedagpenge, selv om man fortsat som nyuddannet/nyansat er tvunget til at holde ferie i de af institutionen fastlagte kollektive ferielukningsperioder.

Generelle betingelser for udbetaling
Retten til feriedagpenge er betinget af at medlemmet på ferietidspunktet

  • har afholdt sin optjente ferie med feriegodtgørelse eller løn
  • er i at arbejdsforhold som lønmodtager eller ledig,
  • vil have dagpengeret i tilfælde af ledighed

Kollektiv ferielukning
Arbejdsgiveren placerer ferien efter drøftelse med de ansatte. På folkeskoleområdet placeres ferien typisk som kollektiv ferielukning i 3, 4 eller 5 uger i skolesommerferien, i uge 42 og/eller 1 uge i vinterferien.

Kollektiv ferielukning indebærer, at der er placeret ferie for alle lærere m.fl. på samme tidspunkt.

Konsekvensen af den kollektive ferielukning kan derfor være, at der er placeret ferie, som nogle lærere ikke har optjent løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge til. Den kollektive ferielukning skal fremgå af mødeplanen som feriedage, der danner grundlag for det lønfradrag, som kan foretages, når en ansat ikke har optjent ret til ferie med løn. Hvis læreren ikke har feriegodtgørelse eller feriedagpenge til at dække alle feriedagene under den kollektive ferielukning, kan dagpenge udbetales.

For at kunne modtage dagpenge skal læreren i givet fald melde sig ledig og stå til rådighed de pågældende dage under den kollektive ferielukning. Læreren skal melde sig ledig på Jobcentret den 1. dag i ferien, hvor der ikke er økonomisk dækning fra feriesystemet.

Denne mulighed har således stor betydning for lærere, der ikke har været ansat i kommunen i hele det forudgående ferieoptjeningsår. Typisk drejer det sig om nyuddannede lærere eller nyansatte lærere, der har afviklet al ferie i en tidligere ansættelseskommune.

Ferie under ledighed
Ledige bestemmer selv, hvornår ferien afholdes. Der er ikke krav om, at ledige lærere skal holde ferie i skolernes lukningsperioder.

Når den ledige ønsker at holde ferie med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, skal feriekortet underskrives af a-kassen. Den ledige skal oplyse den samlede ferieperiode og antallet af ferietimer/-dage med godtgørelse, som skal være afholdt, før der kan holdes ferie på feriedagpenge.

En betingelse for at der kan udbetales feriedagpenge under ledighed er, at a-kassen senest på feriens første dag har fået besked om ferien.

Der kan tidligst udbetales feriedagpenge fra og med den dag, a-kassen har fået besked om ferien.

Senest 14 dage før feriens start skal Jobcentret altid oplyses om, at den ledige holder ferie. Har Jobcentret ikke denne oplysning, vil det kunne få konsekvenser for dagpengeretten, hvis den ledige indkaldes til samtale eller formidles arbejde og ikke kan møde op pga. ferien.

Ikke alene af personalepolitiske, men også administrative og planlægningsmæssige grunde, bør tidsbegrænsede ansættelser, der er konkret begrundet f.eks. i en lærers orlov for et skoleår, omfatte hele dette skoleår, således at en fuldtidsansat lærer normalt erstattes af en fuldtidsansat lærer for skoleåret.

Der kan således opstå særlige problemer m.h.t. ferieafviklingen for tidsbegrænset ansatte lærere, der ikke kan afvikle ferie som led i ansættelsesforholdet.

Ved genansættelse af en lærer, der har været ledig i skolesommerferen, risikerer kommunen, at læreren ved genansættelse hverken har afviklet den ferie, der er optjent i det/de tidligere ansættelsesforhold, eller feriedage, hvortil der er optjent/tildelt feriedagpenge. Konsekvensen kan være, at feriedagene skal indgå i aktivitetsplanen og placeres i en eller flere mødeplansperioden inden udgangen af 2. maj i skoleåret.