Lærernes a-kasse

Hensigten med dette afsnit i TR-håndbogen er at give tillidsrepræsentanten en almen orientering om a-kassespørgsmål.

Lovgivningen om beskæftigelsesforhold/a-kasseforhold skal kunne rumme hele det danske arbejdsmarked, både det offentlige og det private. Lovgivningen på området er derfor omfattende og kompleks – og der forekommer meget ofte regelændringer. 

Læs om Lærernes a-kasse på laka.dk

Medlemmer, der ønsker råd og vejledning på a-kasseforhold, skal altid henvises til Lærernes A-kasse.

Lærernes a-kasse er a-kasse for lærere i folkeskolen, ved de Frie Grundskoler, efterskolerne, på AMU-centre, produktionshøjskoler, institutioner for specialundervisning for voksne, ved social- og sundhedsskolerne, ved husholdnings- og håndarbejdsskolerne samt formidlerne og voksen- og ungdomsundervisere. Desuden også for personer i en række andre stillinger, hvor uddannelsen til folkeskolelærer eller professionsbachelor i ernæring og sundhed er en vigtig forudsætning.

Lærernes a-kasse har i dag ca. 77.000 medlemmer og har eksisteret siden 1985.

Lærernes a-kasse er en faglig a-kasse for følgende organisationer:
DLF - Danmarks Lærerforening 
FSL - Frie skolers Lærerforening
Uddannelsesforbundet

Henvendelser til a-kassen

Den hurtigste måde at komme i kontakt med Lærernes a-kasse er på tlf.: 70 10 00 18.

Lærernes a-kasse har hovedkontor i København og fem regioncentre.

De fem regioncentre står for

 • den personlige kontakt til medlemmerne
 • at gennemføre de lovpligtige samtaler
 • at tilbyde karrieresamtaler
 • at hjælpe de ledige til den korteste vej fra ledighed til job
 • kontakten til de lokale Jobcentre
 • kontakten til uddannelsesinstitutioner, kommuner mv.

Regionscentrene er beliggende i Aalborg, Århus, Odense, Esbjerg og København.

Al post sendes til hovedkontoret.
Lærernes a-kasse
Kompagnistræde 32
Postbox 2225
1018 København K
tlf. 70 10 00 18

Kontaktcenter
Alle telefoniske henvendelser går til a-kassens eget kontaktcenter, der kan besvare de fleste spørgsmål - og hvis ikke viderestille til det kontor/center som kan svare.

Selvbetjening
Man kan via Lærerens a-kasse’s hjemmeside betjene sig selv med indberetning af dagpenge/aktivering og efterlønserklæringer, søge om feriedagpenge, bestille pinkode til selvbetjening, downloade informationspjecer mv.

A-kassen betragter internettet som den primære kanal til udveksling af data med medlemmerne. I dag er der hver dag flere medlemmer, som betjener sig selv via internettet end der er indgående telefonopkald.

Medlemskab
Lovgivningen om arbejdsløshedsforsikring fastlægger en række betingelser for medlemskab, og de dertil knyttede rettigheder og pligter.

Indmeldelse sker på a-kassens hjemmeside.

Arbejdsløshedsforsikringloven fastlægger betingelser for optagelse. Disse indebærer, at ansøgerne til optagelse i Lærernes a-kasse skal

 • være mellem 18 og 65 år,
 • have bopæl i Danmark, bortset fra Grønland og Færøerne
 • være ansat inden for a-kassens faglige område og dermed berettiget til optagelse som almindeligt medlem af en af medlemsorganisationerne eller
 • være nyuddannet inden for organisationernes område og søge om optagelse senest 14 dage efter afsluttet eksamen eller
 • være under uddannelse til lærer eller PB i ernæring og sundhed og have arbejde 1 time. Det er forholdsvis nyt, at man kan blive optaget som studerende i a-kassen. Hvis man har været medlem mindst et år før studiets afslutning, er under 30 år og har arbejdet i lønnet job mindst 1 time, kan man få dagpenge fra første dag efter studiet.

Det er vigtigt for nyuddannede lærere, at Lærernes a-kasse senest 14 dage efter afsluttet læreruddannelse har modtaget ansøgning om optagelse. Overholdes 14 dages fristen, kan der udbetales dagpenge 1 måned efter indmeldelsesdatoen. Hvis 14 dages fristen overskrides, gælder de almindelige betingelser for optagelse og dagpengeret. Det betyder, at den nyuddannede tidligst kan opnå dagpenge 12 måneder efter, at et arbejdsforhold er begyndt.

Ud over optagelse som nyuddannet skal man være opmærksom på, at nye kolleger der kommer fra andre organisationer og a-kasser, selv skal sørge for at blive overflyttet til Lærernes a-kasse. Det er en rigtig god ide at hjælpe nye kollegaer på vej med det. Overflytningen kan ske ved at kollegaen henvender sig til sin nuværende a-kasse og beder om en overflytningsblanket eller via Lærernes a-kasses hjemmeside www.dlfa.dk.

Fuldtidsforsikret/deltidsforsikret

Man kan vælge mellem fuldtids- og deltidsforsikring, når man søger om medlemskab af a-kassen. Ansatte, der er i fuldtidsbeskæftigelse eller nyuddannede, der søger fuldtidsbeskæftigelse, optages normalt som fuldtidsforsikrede medlemmer. 

Kontingent

Arbejdsløshedsforsikringen finansieres gennem medlemsbidrag, arbejdsgiverbidrag og refusioner fra staten. Endvidere fastlægger a-kassen et administrationsbidrag, der dækker a-kassens administration af arbejdsløshedsforsikringsordningen m.v. Lærernes a-kasse er en af de billigste a-kasser. 

Betales kontingent ikke til tiden kan det få alvorlige konsekvenser - karantæne og i sidste instans sletning som medlem. Derfor er det en god ide at tilmelde betalingen til Betalingsservice. Det gøres let på www.dlfa.dk

Se de aktuelle kontingentsatser på a-kassens hjemmeside

Supplerende ledighedsforsikring
Medlemmer af Lærernes a-kasse kan tegne en ledighedsforsikring hos Lærerstandens Brandforsikring og få suppleret dagpengene op til 80 procent af den tidligere indkomst. Forsikringen er fradragsberettiget.