Løn- og ansættelsesforhold Afsked

Afsked

Dette kapitel omtaler først de varsler, som gælder, når en arbejdsgiver eller en ansat vil afslutte en ansættelse. Dernæst følger et afsnit om procedurer, først og fremmest om at inddrage den ansatte og organisationen i afskedigelsessager. Endelig følger nogle afsnit, som belyser, hvad man skal være opmærksom på, alt efter grunden til opsigelsen: sygdom, problemer i tjenesten og bortfald af stillinger.

Varsler og vilkår, når medlemmet selv søger afsked

Overenskomstansatte
Overenskomstansatte på månedsløn kan sige op uden varsel, hvis
- Ansættelsen er tidsbegrænset og ikke kommer til at vare mere end en måned
- Ansættelsen er på prøve og ikke kommer til at vare mere end 3 måneder

I andre tilfælde skal han eller hun sige op med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Overenskomstansatte på timeløn kan sige op fra dag til dag.

Tjenestemænd
En tjenestemand på prøve kan i de første 6 måneder af ansættelsen forlange at blive afskediget med 14 dages varsel til udgangen af en måned. I resten af prøvetiden kan han eller hun forlange at blive afskediget med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

En varigt ansat tjenestemænd kan forlange at blive afskediget med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Varsler og vilkår, når arbejdsgiveren siger medlemmet op

Overenskomstansatte
En månedslønnet ansat i varig stilling kan arbejdsgiveren sige op med disse varsler:

Arbejdsgiveren skal give et varsel på

- hvis medlemmet så kan nå at fratræde senest

14 dage

3 måneder efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte. Arbejdsgiveren kan kun sige medlemmet op med dette korte varsel, hvis ansættelsen er på prøve.

1 måned til udgangen af en måned

 6 måneder efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte

3 måneder til udgangen af en måned

 3 år efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte

4 måneder til udgangen af en måned

 6 år efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte

5 måneder til udgangen af en måned

 9 år efter den dato, hvor han eller hun tiltrådte

 

Arbejdsgiveren skal give et varsel på

6 måneder til udgangen af en måned

hvis medlemmet har været ansat i mere end 9 år, før han eller hun fratræder


Hvis arbejdsgiveren siger den ansatte op, og han eller hun fratræder efter at have været uafbrudt ansat hos samme arbejdsgiver i mindst 12 år, skal han eller hun have en fratrædelsesgodtgørelse, som svarer til en måneds løn. Hvis ansættelsen har varet i mindst 17 år, skal han eller hun have en godtgørelse på 3 måneders løn.

Undtagelsesvis kan en overenskomstansat afskediges uden varsel (”bortvisning”). Det kan ske, når den ansatte groft har misligholdt ansættelsesforholdet.

En månedslønnet ansat i tidsbegrænset stilling kan arbejdsgiveren sige op uden varsel i den første måned af ansættelsen. Bemærk, at arbejdsgiveren før afskedigelsen skal have partshørt den ansatte og hørt Lærernes Centralorganisation. Se herom under afsnittet ”Procedure”. Derefter gælder samme varsler som for varigt ansatte (se ovenfor). Ved udløbet af den tidsbegrænsede periode fratræder den ansatte uden yderligere varsel. Man kan sige, at beslutningen er truffet og varslet er givet allerede samtidig med ansættelsen.

En timelønnet ansat kan arbejdsgiveren sige op fra dag til dag.

Tjenestemænd

En prøveansat tjenestemand kan arbejdsgiveren afskedige med 14 dages varsel, hvis ansættelsen ikke kommer til at vare mere end 6 måneder.

Andre tjenestemænd kan arbejdsgiveren afskedige med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Undtagelsesvis kan en tjenestemand afskediges med kortere varsel. Det kan ske, hvis tjenestemanden – med tjenestemandsreglernes ord – er uskikket til at forblive i stillingen. Det kan være fordi man er dømt for noget strafbart eller har begået meget alvorlige tjenesteforseelser.

Procedure

I dette afsnit omtales nogle regler om partshøring. Disse regler gælder kun for offentligt ansatte. Der omtales også nogle regler om organisationshøring. Disse regler gælder kun, når det er aftalt i overenskomsten. Det er tilfældet i læreroverenskomsten. Hvis medlemmerne på din arbejdsplads ikke er offentligt ansatte og/eller ansatte efter læreroverenskomsten, skal du tjekke reglerne i den overenskomst, medlemmerne på din arbejdsplads er omfattet af.

Inden en offentlig arbejdsgiver afskediger en ansat, skal han eller hun partshøres. Det betyder, at den ansatte skal have at vide, hvad grundlaget er for den påtænkte afskedigelse. Og så skal han eller hun have adgang til at udtale sig, inden den endelige beslutning om afskedigelse bliver taget. Reglen om partshøring gælder ikke, når man som tidsbegrænset ansat fratræder ved den aftalte periodes udløb. Arbejdsgiveren sætter i praksis altid en frist for udtalelsen.

Arbejdsgiveren skal også høre Lærernes Centralorganisation, før der bliver truffet beslutning om en afskedigelse. For tjenestemænd er dette sikret i Tjenestemandsloven. For overenskomstansatte er det sikret i læreroverenskomsten. I praksis er det Danmarks Lærerforening, som udtaler sig og/eller forhandler sagen.

Lærernes Centralorganisation skal have en frist på mindst 3 uger til at udtale sig eller forhandle med arbejdsgiveren. For prøveansatte kan der kun kræves 2 ugers frist.

Når medlemmet har fået et høringsbrev om påtænkt afsked fra arbejdsgiveren, vil han eller hun modtage et brev fra Danmarks Lærerforening et par dage senere. Der vil medlemmet få besked på, hvordan han eller hun skal forholde sig og hvem han eller hun kan kontakte for at få rådgivning og hjælp. Foreningen sætter også en frist for medlemmets kontakt. Denne frist er relativt kort. Det er for at give tid til at gøre det fornødne i forhold til arbejdsgiveren efterfølgende.

Hvis medlemmerne på din arbejdsplads ikke er offentligt ansatte eller er omfattet af læreroverenskomsten, er det oftest ikke krav om forudgående partshøring og organisationshøring. I sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at gøre indsigelse eller forhandle, efter at arbejdsgiveren har afskediget medlemmet.