Løn- og ansættelsesforhold Afsked

Afsked på grund af andre forhold på medarbejderens side

Afsked på grund af andre forhold på medarbejderens side
Når arbejdsgiveren vil afskedige en medarbejder, kan det være på grund af forhold på medarbejderens side. Det kan være på grund af sygdom, som er omtalt i forrige afsnit. Det kan også være på grund af forhold på arbejdsgiverens side. Den situation forekommer typisk, når der ændres i det antal medarbejdere, arbejdsgiveren ønsker at have ansat. Denne problemstilling behandles i næste afsnit.

I dette afsnit beskrives den situation, hvor arbejdsgiveren vil afskedige på grund af andre forhold på medarbejderens side end sygdom.

Udgangspunktet kan tages i den ansattes pligter. Den ansatte skal samvittighedsfuldt overholde de regler, som gælder, og skal både på arbejdet og i fritiden vise sig værdig til den agtelse og tillid stillingen kræver. Hvis en leder ikke finder, at en ansat lever op til kravene, er det lederens opgave at forsøge at få rettet op på problemerne. Du kan læse herom i afsnittet om Skolens Ledelse. Hvis ledelsens tiltag ikke hjælper tilstrækkeligt, kan det komme på tale at afskedige medarbejderen.

Før arbejdsgiveren kan afskedige, skal både medlemmet og organisationen høres. Se herom i ovenstående afsnit om procedure. Uansøgt afsked skal være konkret og sagligt begrundet. Begrundelsen skal stå allerede i høringsbrevet. Medlemmet vil få et brev fra Danmarks Lærerforening få dage efter, han eller hun har fået høringsbrevet fra kommunen. I foreningens brev står, hvordan medlemmet skal forholde sig, hvis han eller hun mener, at afskedigelsen er uberettiget. Foreningen og medlemmet aftaler, hvordan vi griber sagen an: hvad Danmarks Lærerforening skriver i udtalelsen til kommunen, om vi skal begære en forhandling og hvilken løsning vi i så fald skal stræbe efter. Det er sjældent, at foreningen kan forhindre en afskedigelse. Men måske kan vi hjælpe medlemmet til at få bedre vilkår ved fratrædelsen end reglerne umiddelbart berettiger til.

Overenskomstansatte
Hvis foreningens udtalelse og/eller forhandling med arbejdsgiveren ikke fører til en tilfredsstillende løsning, vil arbejdsgiveren handle ensidigt og afskedige medarbejderen. Hvis en overenskomstansat på månedsløn afskediges, uden at der er saglig grund til det, kan et afskedigelsesnævn tilkende ham eller hende en godtgørelse. Nævnet kan ikke underkende afskedigelsen. Ansættelsesforholdet kan kun fortsætte, hvis både arbejdsgiveren og den ansatte ønsker det. På det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, skal den ansatte have været ubrudt beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 8 måneder – ellers er det ikke muligt at indbringe sagen for et afskedigelsesnævn.

Det er Lærernes Centralorganisation, som kan begære sagen for et afskedigelsesnævn. Medlemmet kan ikke gøre det selv.

Tjenestemænd
For en tjenestemands er det vigtigt at skelne mellem 2 situationer:

  1. Arbejdsgiveren mener, at tjenestemanden har begået tjenesteforseelser, og vil derfor afskedige ham eller hende.
  2. Arbejdsgiveren mener, at tjenestemanden ikke fungerer tilfredsstillende i jobbet, men at der ikke ligger nogen tjenesteforseelse i det. Tingene fungerer f.eks. ikke, fordi tjenestemanden ikke evner eller magter at gøre det bedre. Denne type af afskedigelser kaldes diskretionære. Det betyder, at de hviler på et skøn.

En tjenestemand kan kun afskediges på grund af tjenesteforseelser, hvis der har været gennemført et tjenstligt forhør eller er faldet en dom ved de almindelige domstole. Og afskedigelsen skal være en proportionel reaktion i forhold til det, som er afdækket ved det tjenstlige forhør eller ved dommen. En afskedigelse på grund af tjenesteforseelser kaldes en afskedigelse som disciplinær straf. Ved en sådan afskedigelse bliver tjenestemandspensionen opsat.

Hvis afskedigelsen er diskretionær, er der intet krav om tjenstligt forhør. Arbejdsgiverens skøn er for så vidt lige så frit, som hvis det havde været en overenskomstansat. Hvis en tjenestemand afskediges diskretionært, er han eller hun berettiget til aktuel pension fra det tidspunkt, hvor han eller hun fratræder.

Hvis en tjenestemand afskediges, uden at der er saglig grund til det, kan afskedigelsen i princippet blive underkendt ved domstolene. I praksis sker det kun i helt ekstraordinære tilfælde. Hvis tjenestemanden vinder sagen, er det almindelige, at han eller hun får en godtgørelse for usaglig afsked.