Løn- og ansættelsesforhold Afsked

Afsked på grund af forhold på arbejdsgiverens side

Afsked på grund af forhold på arbejdsgiverens side

Hvis der er faldende arbejdsmængde ved et skolevæsen, kan det blive nødvendigt at afskedige medarbejdere af denne grund. Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt, at der er arbejdsmangel ved en skole – arbejdsgiveren skal altid undersøge, om der er mulighed for at overflytte medarbejderen til en anden skole i kommunen eller regionen.

Den lokale kreds bør sikre sig, at den så tidligt som muligt bliver inddraget i at formulere procedurer og kriterier. Det kan med fordel ske ved arbejdet med en flerårig personalepolitik, der løbende justeres i et samarbejde mellem kredsen og ansættelsesmyndigheden.

Kredsene skal være opmærksomme på arbejdsgiverens pligt til at begrunde enhver afskedigelse. Begrundelsen skal rumme 2 led:

For det første skal arbejdsgiveren sagligt begrunde, hvorfor det er nødvendigt at afskedige. Det skal på høringstidspunktet være en realitet, at antallet af medarbejdere ved skolevæsnet som helhed skal reduceres. Det kan være på grund af faldende elevtal eller fordi det er besluttet at skære ned på resurserne.

For det andet har enhver ansat og Danmarks Lærerforening krav på at vide, hvilke hovedhensyn der har været lagt til grund for det skøn, som bevirker, at det netop er den pågældende, arbejdsgiveren vil afskedige. Kredsene må påse, at begrundelserne angiver dette.

Ved organisationshøringer om afsked skal kredsen gøre hovedforeningen opmærksom på, om der er korrekt begrundelse for påtænkt afsked. Foreningen centralt vil ikke kunne se, om indstilling eller varsling omfatter de »rigtige« personer i forhold til de givne begrundelser og lokalt indgåede aftaler.

Specielt for tjenestemænd
For varigt ansatte tjenestemænd gælder særlige regler ved uansøgt afsked på grund af stillingsnedlæggelse. Reglerne er forskellige, alt efter om man er ansat i sin nuværende stilling før 1. juli 1969 eller ej.

For tjenestemænd, som er ansat i deres nuværende stilling den 1. juli 1969 eller senere gælder:

Hvis en tjenestemand bliver afskediget på grund af stillingsnedlæggelse, og han eller hun ikke bliver tilbudt en passende stilling, har han eller hun ret til rådighedsløn. Det betyder, at den hidtidige løn bevares i 3 år. I perioden med rådighedsløn har man fortsat pligt til at træde ind i en passende stilling inden for ansættelsesområdet.

For tjenestemænd i folkeskolen (den lukkede gruppe), der er ansat i deres nuværende stilling før 1. juli 1969 gælder:

Hvis tjenestemanden afskediges, fordi han ikke tilbydes en passende stilling, er han eller hun berettiget til ventepenge i 5 år. De første 3 måneder er ventepengene lig med den sidst opnåede løn. I resten af 5-års perioden udgør ventepengene 2/3 af denne løn. Hvis tjenestemanden tilbydes en stilling, som indebærer forflyttelse, skal vedkommende have valget mellem sådan forflyttelse og afsked med pension. Under alle omstændigheder bortfalder ventepengene altså, hvis man får tilbud om en passende stilling uden lønnedgang.

I perioden med rådighedsløn eller ventepenge optjener den tidligere tjenestemand fortsat pensionsalder. Han eller hun har fortsat pligt til at træde ind i en passende stilling, som bliver tilbudt. Efter perioden med rådighedsløn eller ventepenge, får han eller hun den tjenestemandspension, vedkommende er berettiget til.