Løn- og ansættelsesforhold Afsked

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom

Medlemmer i de stillinger, der hører under Danmarks Lærerforenings organisationsområde, har ret til løn under sygdom. I afsnittet om sygdom  kan du læse om, hvordan sygefravær håndteres, mens man er ansat. Det afsnit, som følger her, handler om den situation, hvor en medarbejder fratræder på grund af sygdom.

Overenskomstansatte

En medarbejder kan selv sige sin stilling op på grund af sygdom. Hvis et medlem overvejer noget i den retning, skal kredsen altid kontaktes, så medlemmet kan blive rådgivet konkret.

Hvis arbejdsgiveren vil afskedige en overenskomstansat på grund af sygdom, sker det helt efter den procedure, som er beskrevet i forrige afsnit. I forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder er virkningen den samme, hvad enten der er tale om afsked på grund af sygdom eller af anden årsag.

Medlemmet bør derimod tilskyndes til at kontakte det kommunale jobcenter, Lærernes Pension og Lærernes a-kasse, og Forenede Gruppeliv, så der kan blive taget hånd om den situation, som bliver aktuel efter at stillingen er fratrådt. Det kommunale jobcenter skal forsøge at hjælpe medlemmet til fortsat at være på arbejdsmarkedet. Lærernes Pension skal tage stilling til, om den ansatte er berettiget til en invalidepension og hvilken størrelse den skal have. Læg mærke til, at der kan forekomme tilfælde, hvor medlemmet er berettiget til invalidepension allerede før afskedigelse er blevet aktuel. Det afhænger af betingelserne på det tidspunkt, hvor medlemmet kom ind i pensionsordningen. Lærernes a-kasse skal rådgive medlemmet i spørgsmål om arbejdsløshedsdagpenge. Hos Forenede Gruppeliv kan medlemmet få fortsat dækning og præmiefritagelse for den gruppelivsforsikring, som er knyttet til ansættelsesforholdet.

Tjenestemænd

Når en tjenestemand i folkeskolen (den lukkede gruppe) skal afskediges på grund af sygdom, skal der først være en læge, som har bedømt tjenestemandens helbred. Lægen skal lave en erklæring, hvor han eller hun bedømmer tjenstdygtigheden. Erklæringen skal indeholde udførligt beskrive alle objektive og subjektive sygdomsfænomener, øvrige helbredsforhold af betydning for tjenestens udførelse, eventuelle diagnoser, tidligere og aktuelle behandlingsforløb samt udsigterne til at tjenestemanden kan genoptage arbejdet uden unormalt sygefravær. Lægen skal også – efter eget skøn – vedlægge journaludskrifter, speciallægeerklæringer, udskrivningskort fra sygehus og andet relevant materiale. Lægen kan sende erklæringen og det øvrige materiale til den offentlige arbejdsgiver eller direkte til nævnet. Hvis den sendes til den offentlige arbejdsgiver, skal den lægges i en lukket kuvert, stilet til Helbredsnævnet. Den offentlige arbejdsgiver skal sende erklæringen uåbnet videre til Helbredsnævnet.

En tjenestemand kan selv ansøge om at blive afskediget på grund af sygdom. Som hovedregel fraråder Danmarks Lærerforening dette, men det gælder ikke undtagelsesfrit. Hvis et medlem overvejer noget i den retning, skal kredsen altid kontaktes, så medlemmet kan blive rådgivet konkret. Hvis tjenestemanden ansøger om afsked på grund af sygdom, skal det stå klart i afskedsansøgningen. Tjenestemanden skal selv vedlægge og betale lægeerklæringen til Helbredsnævnet.

 

Hvis arbejdsgiveren vil afskedige en tjenestemand på grund af sygdom, skal arbejdsgiveren først bede tjenestemanden om en lægeerklæring. Arbejdsgiveren skal betale for erklæringen.

Helbredsnævnet har til huse i Personalestyrelsen under Finansministeriet. Nævnet skal ud fra de lægelige akter bedømme, om tjenestemanden har det helbred, der skal til, for at fortsætte i jobbet. Helbredsnævnet sender en udtalelse herom til den offentlige arbejdsgiver (regionen eller kommunen) og sender en kopi til tjenestemanden.

Hvis Helbredsnævnet udtaler, at tjenestemanden er ”helbredsbetinget utjenstdygtig”, kan arbejdsgiveren gå videre med afskedigelsessagen. Det skal ske ved at bruge den procedure, som er omtalt tidligere i dette kapitel (parts- og organisationshøring). Efter gennemført høring kan tjenestemanden afskediges med gældende varsel.

Hvis Helbredsnævnet derimod udtaler, at tjenestemanden er tjenstdygtig, har arbejdsgiveren ikke grundlag for at afskedige på grund af sygdom. Det betyder ikke, at tjenestemanden ikke kan afskediges. I så fald er der tale om en diskretionær afsked. Se under tjenestemænd under afsnittet ”Afsked på grund af andre forhold på medarbejderens side”. Hvis en tjenestemand er meget fraværende på grund af sygdom, men Helbredsnævnet alligevel finder ham eller hende tjenstdygtig, bruger man ofte udtrykket ”afskedigelse på grund af fraværsuegnethed”.

Hvis tjenestemanden er under 60 år, udtaler nævnet sig også om, hvorvidt tjenestemandens erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder. Dette har betydning for, om tjenestemanden er berettiget til almindelig sygepension eller kvalificeret sygepension. Læs om dette i afsnittet ”Pension for tjenestemænd”.

Det er kun for tjenestemænd i folkeskolen (den lukkede gruppe), at arbejdsgiveren har pligt til at skaffe Helbredsnævnets udtalelse. Det gælder ikke for regionale og kommunale tjenestemænd.