Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsesvilkår i folkeskolen

Godtgørelser og gratialer

Udgifter ved tjenesterejser
Overenskomstens § 19:
Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de regler, der gælder i kommunen.

Det betyder, at hovedreglen er den, at hvis en kommune har fastsat kommunale regler for udbetaling af time- og dagpenge til kommunalt ansatte, omfattes lærere m.fl. af disse regler. I kommunerne benævnes disse kommunalt fastsatte regler som fraværsgodtgørelse.

Mange kommuner anvender de gældende regler for ansatte i staten. Hovedprincipperne for efter hvilke retningslinier, der udbetales time- og dagpenge efter de statslige regler, er følgende:

Time- og dagpenge vil i folkeskolen typisk komme i anvendelse i forbindelse med bl.a. lejrskoler, skolerejser og hytteture samt deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Aftalen omfatter alene refusion af merudgifter. Ved merudgifter forstås de ekstraudgifter, som medarbejderen påføres på en tjenesterejse. Det betyder bl.a., at dagpengebeløbet ikke forudsættes at kunne dække restaurationsudgifter for morgenmad, frokost og middag, men kun det mindre beløb, som antages at være de merudgifter, som medarbejderen har på rejsen i forhold til de sædvanlige kostudgifter.

Retten til ulempeydelse og arbejdstidsbestemte godtgørelser begrænses ikke af adgangen til time- og dagpenge.

Time- og dagpengene reduceres forholdsmæssigt efter nærmere regler i forhold til, hvad der måtte blive ydet medarbejderen af vederlagsfri forplejning. Ydes der fuld forplejning, vil time- og dagpengene reduceres til 25% af den samlede godtgørelse.

Forudsætningen for ret til time- og dagpenge er, at rejsen er forbundet med overnatning og varer mindst 24 timer. Er dette ikke tilfældet, refunderes rimelige merudgifter til måltider o.lign. mod dokumentation, hvis rejsen falder uden for det afgrænsede distrikt, der er fastlagt som medarbejderens tjenestested/arbejdsområde, samt falder uden for rejsen mellem tjenestestederne, hvis medarbejderen har flere tjenestesteder.

De forskellige godtgørelser, der udbetales til dækning af merudgifter på tjenesterejser, reguleres hver den 1. januar. Satserne oplyses ved kontakt til kredsen.

Det er ikke muligt lokalt at indgå aftale mellem kommune og kreds om skattefri godtgørelse af udgifter til tjenesterejser uden overnatning og af under 24 timers varighed. Sådanne udgifter kan alene refunderes mod dokumentation.

Aktuelle satser for time- og dagpenge: klik her

Ved tjenesterejser til udlandet: Kontakt kredsen.

Befordringsgodtgørelse
Lærere, der foretager tjenesterejser, er omfattet af aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser.

En tjenesterejse er defineret som en rejse, der fremgår af tjeneste/arbejdsplanen, eller som på anden måde er godkendt af skolens ledelse.

Hovedreglen er, at der ved tjenesterejser skal benyttes offentlige transportmidler. Udgiften hertil betales af ansættelsesmyndigheden, altså regionen/kommunen. Aftalen om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel bringes kun i anvendelse, hvis regionen/kommunen forudgående har godkendt benyttelsen af eget transportmiddel.

I nogle tilfælde, hvor ansættelsen medfører regelmæssig kørsel i egen bil, eller på egen motorcykel, kan kommunen udfærdige en såkaldt kørselsbemyndigelse. Bemyndigelsen skal indeholde bestemmelser om, hvilken kørsel, der hører ind under bemyndigelsen. Godtgørelse af benyttelse af eget transportmiddel til denne form for kørsel sker efter den høje sats, dog kun indtil 20.000 km. Anden godkendt kørsel godtgøres efter den lave sats.

Der ydes også godtgørelse for benyttelse af egen knallert/knallert 45 eller cykel. 

Satser for befordringsgodtgørelse: klik her.

Gratialer
For tjenestemænd i "den lukkede gruppe" er de statslige regler videreført. Efter henholdsvis 25, 40 og 50 års ansættelse i folkeskolen udbetales der 6.000 kr., 7.600 kr. og 9.000 kr. i jubilæumsgratiale (grundbeløb 31.3.12). Se de aktuelle satser her.

Gratialet udbetales af ansættelsesmyndigheden efter ansøgning.

Perioder efter 1. april 1989 medregnes i jubilæumsancienniteten uanset beskæftigelsesgrad. Forudgående perioder medregnes kun, hvis beskæftigelsen var med et timetal på mindst 1/4 af det for den pågældende stilling fulde timetal.

Overenskomstansatte og kommunale tjenestemænd følger den enkelte ansættelsesmyndigheds gratialeregler.