Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsesvilkår i folkeskolen

Gruppelivsforsikring

- som led i ansættelsesforholdet.

Hvad er gruppelivsforsikring?
Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing - altså en risikoforsikring - hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder både i og uden for arbejdstiden og dækker over hele verden, dog er tilfælde af død som følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende ikke omfattet. Gruppelivsforsikringen indeholder desuden en forsikring i tilfælde af kritisk sygdom.

Hvem er omfattet?
Lærere m.fl. ansat inden for KL's og Danske Regioners (RTLN) og LC's aftaler er omfattet af aftalen.

Retten til at blive omfattet af aftalen indtræder straks ved ansættelsen i en kommune/region, når ansættelsen sker som månedslønnet.

Læs mere i forsikringsoversigt nr. 94001 eller forsikringsoversigt nr. 85034. 

Aftalens ophør
Bortset fra de tilfælde, som er omtalt nedenfor, ophører dækningen altid ved udgangen af den måned, hvor fratrædelse fra stillingen sker. Fratræder man uden at få stilling i en anden stilling inden for overenskomstens område, ophører dækningen med det samme. Hvis en ansat bliver ledig og går på dagpenge, er vedkommende derfor ikke mere omfattet. Hvis vedkommende er medlem af DLF's frivillige gruppelivsforsikring inden og under ledigheden, er han/hun dækket af den i tilfælde af dødsfald og under ledigheden i forhold til kritisk sygdom.

Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvori gruppemedlemmet fylder 70 år, selv om den pågældende fortsat er ansat. Forsikringen ophører endvidere ved overgang til rådighedsløn/ventepenge. Tjenestemænd, der er fratrådt med aktuel egenpension, er heller ikke omfattet af gruppelivsordningen.

For en medarbejder, der fratræder, fordi erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, kan der fra fratrædelsestidspunktet ydes præmiefri dækning, så længe erhvervsudygtigheden varer, dog højst i tre år og længst til det 70. år. Den præmiefri dækning ydes kun efter ansøgning. Ansøgning om præmiefritagelse rettes gennem kommunen til Forenede Gruppeliv

Tjenestefrihed uden løn
Under lovligt fravær på grund af tjenestefrihed uden løn opretholdes dækningen uden præmiebetaling i indtil tre måneder, forudsat ansættelsesforholdet består.

Efter de første tre måneder kan den ansatte fortsætte med at være omfattet, hvis vedkommende inden perioden med tjenestefrihed fremsender dokumentation for tjenestefrihedsperioden til Forenede Gruppeliv (FG). FG vil herefter sende en opkrævning på præmie for perioden til den ansatte, der selv skal betale for perioden.

Fravær uden løn
Under lovligt fravær uden løn i henhold til

  • lov om sygdom, barsel og adoption
  • lov om orlov til pasning af døende
  • lov om børnepasningsorlov
  • lov om varetagelse af ombud og medlemskab af Folketinget eller Europa-Parlamentet
  • lov om værnepligt
  • lov om ferie

opretholdes dækningen uden præmiebetaling, forudsat at ansættelsesforholdet består.

Fortsættelsesforsikring
Hvis et medlem udtræder af gruppelivsaftalen inden udløb, kan vedkommende oprette en fortsættelsesforsikring. Den kan oprettes med de forsikringsdækninger og forsikringssummer, der var i gruppelivsforsikringen. Man kan vælge lavere forsikringssummer, fravælge forsikringsdækninger eller vælge kortere udløb. Fortsættelsesforsikringen er dyrere end gruppelivsforsikringen, da der betales individuel præmie. Den har derfor alene interesse for personer, hvis helbredsforhold ikke tillader tegning af forsikring til normal præmie.

Hvis et medlem ønsker at oprette en fortsættelsesforsikring, skal vedkommende kontakte FG inden 6 måneder efter udtræden af gruppelivsaftalen. Se i øvrigt forsikringsbetingelser på FGs hjemmeside - forsikringsoversigt for KL og Regionernes Lønnings- og TakstNævn (RLTN)

Forsikringsydelsen
Forsikringsydelsen, der udbetales ved et gruppemedlems død før udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 70 år, er 425.000 kr.

Hvis et gruppemedlem ved sin død efterlader sig børn under 21 år, udbetales yderligere kr. 30.000 pr. barn.

Udbetaling
Dødsfald skal anmeldes af kommunen/regionen til Forenede Gruppeliv.

Ved et gruppemedlems død udbetales forsikringssummen til den pågældendes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og Forenede Gruppeliv.

Børnesummer for umyndige fællesbørn, som har ophold i afdødes hjem hos dennes ægtefælle, udbetales til ægtefællen. I andre tilfælde tilfalder summen det pågældende barn.

Den udbetalte sum er fritaget for indkomstbeskatning og særlig afgift. På forsikringssummer er der ingen boafgift mellem ægtefæller/registrerede partnere. For visse personer, der i henhold til lovgivning har haft nære relationer/været beslægtede med afdøde skal Forenede Gruppeliv tilbageholde 15 % i boafgift af de udbetalte summer og 40 % for øvrige.

Kritisk sygdom
Der er i tilslutning til gruppelivsforsikringen tilknyttet dækning ved kritisk sygdom. Med kritisk sygdom menes en sygdom, der er livstruende. De præcise diagnoser, som dækkes, fremgår af forsikringsbetingelserne. Det drejer sig hovedsageligt om kræft- og kredsløbssygdomme. 

Når der er sket udbetaling ved en kritisk sygdom, dækker forsikringen ikke længere den eller de diagnoser, der har medført udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom, men ved anden kritisk sygdom kan udbetaling af en forsikringssum ske endnu en gang, så samme gruppemedlem vil kunne få op til to gange. Det er en betingelse for udbetaling af mere end én dækning, at der er forløbet mindst seks måneder, siden sidste dækningsberettigede diagnose blev stillet og tidspunktet for den nye diagnose.

Der kan læses nærmere om forsikringsbetingelserne på Forenede Gruppelivs hjemmeside under kritisk sygdom.

Det er en betingelse for dækning af kritisk sygdom, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden. Når der er sket udbetaling, ophører gruppemedlemmets ret til yderligere udbetaling i tilfælde af kritisk sygdom. Hvis den forsikrede dør, inden for tre måneder efter at diagnosen er stillet, modregnes den udbetalte sum ved kritisk sygdom i dødsfaldsummen.

Forsikringssummen er på 125.000 kr.

Der stilles på ingen måde krav om, hvorledes forsikringssummen skal anvendes. Den kan bruges til f.eks. speciallægebehandling, anskaffelse af særlige hjælpemidler i hjemmet eller rekreation for at genvinde helbredet. Summen kan også anvendes til at betale gæld, til at gennemføre en rejse eller til at realisere et andet ønske.

I tilfælde af, at den forsikrede skal søge om dækning af kritisk sygdom, rettes der henvendelse til ansættelsesmyndigheden, som fremskaffer ansøgningsskema fra Forenede Gruppeliv. Ansøgningen udfyldes af den forsikrede og af arbejdsgiverparten, hvorimod punktet: "Foreningens/forbundets/selskabets erklæring" ikke skal udfyldes, da forsikringen er et led i ansættelsen.

Præmiebetaling
Præmien er på 86,47 kr. pr. måned (KL/RLTN) og 108,35 kr. pr. måned (Stat). 

Præmiebetalingen sker ved en afkortning af den ansattes løn, hvorefter kommunen/regionen yder de pågældende et tillæg til lønnen af samme størrelse som forsikringspræmien, benævnt gruppelivstillæg.

Gruppelivstillægget er skattepligtig indkomst, men det indgår ikke i grundlaget for beregning af feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse.

Forenede Gruppelivs adresse
Forenede Gruppeliv
Postbox 844
Strandboulevarden 122
2100 København Ø
Tlf. 39 16 78 00
www.fg.dk