Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsesvilkår i folkeskolen

Konstituering

Konstituering
Reglerne om betaling m.v. under konstitution fremgår af "Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling", som er indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet den 1. april 2015.

Aftalen gælder for tjenestemænd og overenskomstansatte i folkeskolen.

I det følgende gives en kort gennemgang til forståelse af de vigtigste punkter i aftalen. 

Det i aftalen nævnte pålæg om at gøre tjeneste i højere stilling, behøver ikke nødvendigvis at fremtræde som konstitution. Det kan også være et pålæg om at udføre arbejde, som er henført til en højere lønnet stillingskategori i midlertidig tjeneste. På folkeskoleområdet kan et sådant pålæg gives af kommunalbestyrelsen/regionsrådet eller af embedsmænd (forvaltningschef, skoledirektør, ledende skoleinspektør) på dennes vegne.

En viceskoleinspektør vil altid gøre tjeneste i en skoleinspektørstilling ved dennes fravær, uden at pålæg er nødvendig.

Under drøftelserne af den tidligere aftale blev det fremhævet, at der som altovervejende hovedregel skal finde konstitution sted i viceskoleinspektørstillingen, hvis denne er ledig, enten ved viceskoleinspektørens fravær eller ved hans konstitution som skoleinspektør.

Konstituering i en ledig stilling kan normalt højest vare 4 måneder (tjenestemandsregulativets § 11 med bemærkninger).

Tjenestemænd og overenskomstansatte, der pålægges midlertidigt at gøre tjeneste i højere stilling, overtager alle væsentlige arbejdsopgaver i den højere stilling, og får betaling efter følgende retningslinjer:

Retten til funktionsløn/funktionsvederlag indtræder, når funktionen har haft en varighed på mindst 15 kalenderdage i sammenhæng. Ved funktion under feriefravær dog først når funktionen har haft en varighed på mindst 22 kalenderdage i sammenhæng.

Ansatte, der efter aftalen har ret til funktionsløn/funktionsvederlag, har ret til betaling for hver dags tjeneste i den højere stilling fra det tidspunkt, da funktionen i den højere stilling er påbegyndt.

Det er en betingelse for funktionsløn/funktionsvederlag, at den ansatte, der overtager funktionen i højere stilling under stillingsindehaverens ferie, ikke varetager souschefopgaver.

Retten til funktionsløn/funktionsvederlag bibeholdes af den ansatte også efter stillingsindehaverens tilbagevenden til stillingen, hvis funktionen fortsat varetages.

Der aftales lokalt en funktionsløn for tjenesten i den højere stilling. Funktionslønnen er pensionsgivende for overenskomstansatte. Der indbetales supplerende pension for tjenestemænd. Den supplerende pension til tjenestemænd udbetales ikke ved konstitution af kortere varighed, med mindre der i forvejen er oprettet en supplerende pensionsordning for tjenestemanden.

Hvis der ikke indgås aftale, som nævnt ovenfor, ydes et vederlag svarende til forskellen mellem den løn, som den ansatte vil opnå ved ansættelse i den højere stilling og lønnen i pågældendes egen stilling. I denne beregning indgår:

  • Funktionsløn knyttet til den højere stilling.
  • Kvalifikationsløn knyttet til den højere stilling.

Hvis kvalifikationslønnen, jf. aftale herom, er knyttet til opfyldelsen af objektive kriterier, herunder eksempelvis uddannelseskrav, indgår kvalifikationsløn dog kun i funktionsvederlaget, når kriterierne opfyldes under den midlertidige tjeneste af den fungerende. Kvalifikationsløn, der er tillagt den faste stillingsindehaver på grund af personlige egenskaber, indgår ikke i funktionsvederlaget. 

Hvis den faste stillingsindehaver ydes resultatløn, afgøres det ud fra en konkret vurdering, om resultatlønnen indgår i funktionsvederlaget. I tvivlstilfælde træffes afgørelse efter forhandling med den lokale kreds.

Hvis en beregning af funktionsvederlaget efter ovenstående retningslinier medfører lønnedgang, bevarer den ansatte sin hidtidige løn inkl. diverse tillæg i funktionsperioden.

Der kan fortsat indgås aftale om funktionsvederlag, når funktionen deles mellem to personer. Sådanne aftaler indgås mellem kommunen og den lokale kreds.

Der er fortsat mulighed for funktionsløn, når den ansatte overtager mindst halvdelen af arbejdsopgaverne i den højere stilling.

Hvis konstitutionsperioden er af længere varighed, kan der indgås aftale om kvalifikationsløn under tjenesten i den højere stilling.