Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsesvilkår i folkeskolen

Prøveansættelse

Overenskomstansatte
For overenskomstansatte kan der træffes aftale om, at ansættelsen sker på prøve. Aftalen udformes typisk som en bemærkning i ansættelsesbrevet om, at de første tre måneders ansættelse betragtes som prøvetid. Hvis der ved ansættelsen ikke er truffet aftale om prøvetid, er ansættelsen varig fra tiltrædelsestidspunktet.

En overenskomstansat kan i prøvetiden afskediges med 14 dages varsel og kan selv opsige sin stilling uden varsel, medmindre anden aftale er indgået.

Prøveansatte på overenskomstvilkår er iøvrigt omfattet af samtlige overenskomstbestemmelser, ligesom prøvetiden medregnes i beskæftigelsesancienniteten og i optjening af afskedigelsesvarsel.

Læs om regionale/kommunale tjenestemænd og tjenestemænd i "den lukkede gruppe" i kapitlet om Om ansættelse i folkeskolen.

Regionale/kommunale tjenestemænd
Ved ansættelse i en stilling som regional/kommunal tjenestemand kan der fastsættes en prøvetid. Prøvetiden kan højst være to år, og regionen/kommunen kan beslutte nedsættelse eller bortfald af prøvetid i visse situationer f.eks. ved ansættelse af personer, der i forvejen er ansat i samme eller anden stilling i folkeskolen.

Tjenestemænd i "den lukkede gruppe"
For varigt ansatte tjenestemænd kan der ikke (heller ikke ved stillingsskift inden for "den lukkede gruppe") fastsættes en ny prøvetid.