Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsesvilkår i folkeskolen

Tidsbegrænsede ansættelser

Som udgangspunkt er alle ansættelser varige, da de opgaver, man ansættes til at varetage, er varige. Det kan man udlede af funktionærloven.

Overenskomstansættelse kan dog ske med tidsbegrænsning, hvis der ved ansættelsen foreligger konkrete saglige forhold, som godtgør, at behovet for den pågældendes ansættelse ophører på et i forvejen kendt tidspunkt.

Tidsbegrænset ansættelse
En ansættelse er tidsbegrænset, når medarbejderen ansættes for en bestemt tidsmæssig periode. Konkrete årsager til at en ansættelse er tidsbebrænset er typisk i forbindelse med afløsning af en fraværende medarbejder, eksempelvis i forbindelse med graviditet og barsel, efter-/videreuddannelse, sygdom, militærtjeneste, anden orlov eller til varetagelse af en afgrænset opgave med et fastsat afslutningstidspunkt.

Opgavebestemt ansættelse
Opgavebestemt ansættelse sker, hvor medarbejderen ansættes til en bestemt afgrænset opgave, men hvor der på ansættelsestidspunktet ikke er fastsat en præcis dato for afslutningen af opgaven. Ansættelsen ophører så uden varsel, når opgaven er løst. 

Begivenhedsbegrænset ansættelse
Hvis der ikke ved ansættelsen kan fastsættes en bestemt dato for ophør - eksempelvis i tilfælde af barsel eller sygdom hos den, der vikarieres for - kan ansættelsen ske som en begivenhedsbegrænset ansættelse. Det betyder, at der ikke fastsættes en bestemt dato for ophør, men at ophøret finder sted, når en bestemt begivenhed indtræffer - eksempelvis når stillingsindehaveren vender tilbage efter barsel eller sygdom.
Den, der er ansat i en begivenhedsbegrænset ansættelse, har krav på løbende at blive orienteret om, hvornår ansættelsen kan forventes at ophøre, og selve opsigelsesvarslet skal gives med så langt varsel som muligt.

Fornyelse af tidsbegrænset ansættelse
Hvis en tidsbegrænset ansættelse forlænges, kræver det objektive grunde for at kune gøre det, eksempelvis et nyt sygdomsforløb eller en forlænget barselsperiode hos konkrete medarbejdere. Der gælder et klart forbud mod at misbruge muligheden for at ansætte tidsbegrænset. 
Arbejdsgiveren skal kunne begrunde, hvilke objektive forhold der gør, at en tidsbegrænset ansættelse forlænges. I tvivlstilfælde vil det i sidste ende være arbejdsgiveren, som har bevisbyrden for, at der ikke er sket misbrug. 

Vilkår for tidsbegrænsede ansættelser
Det bemærkes, at ved et antal gentagne, sammenhængende ansættelser i samme stilling, kan ansættelsesforholdet kun bringes til ophør med normalt varsel og normal procedure. 

En tidsbegrænset ansat er omfattet af de samme vilkår under ansættelsen som øvrige overenskomstansatte. Dog fratræder en tidsbegrænset ansat uden yderligere varsel ved udløbet af ansættelsesperioden. En ansættelse i en tidsbegrænset stilling indebærer således, at man allerede ved ansættelsen normalt modtager sin opsigelse. Det er derfor vigtigt nøje at vurdere, om der i forbindelse med en tidsbegrænset ansættelse foreligger konkrete årsager hertil, idet der ikke er mulighed for høring, forhandling og nævnsbehandling, når en tidsbegrænset ansat fratræder stillingen ved ansættelsesperiodens udløb. En tidsbegrænset ansat har krav på at få al den information, arbejdsgiveren har, som har betydning for ophøret af ansættelsen.

Tidsbegrænset ansatte kan opsiges i ansættelsesperioden med anvendelse af de almindelige opsigelsesvarsler og den almindelige procedure.

Tjenestemænd
Alle tjenestemandsansættelser er varige ansættelser uden tidsbegrænsning, med mindre der er tale om en egentlig åremålsansættelse.