Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Adoptanter

Adoptanter har ret til op til 8 ugers fravær med sædvanlig løn i forbindelse med afhentning af barn i udlandet, hvis afgiverlandet stiller krav om ophold i landet. Den ansatte skal snarest muligt meddele sin arbejdsgiver tidspunkt for afrejse og forventet hjemkomst.

Ved "modtagelse af barnet" i udlandet forstås det tidspunkt, hvor afgiverlandet har godkendt, at den eller de adoptionssøgende kan rejse ud af landet med barnet. Det betyder, at den ansatte herefter begynder sin adoptionsorlov med løn.

En ansat med ret til op til 8 ugers fravær med sædvanlig løn til afhentning af barn skal snarest muligt meddele sin arbejdsgiver tidspunktet for afrejse og forventet hjemkomst.

En ansat har ret til fravær med sædvanlig løn i op til en uge før modtagelsen af et adoptivbarn i Danmark, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptantens hjem. Det er en forudsætning, at adoptanten af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Retten til fravær med sædvanlig løn kan forlænges i op til yderligere en uge, hvis opholdet bliver længere end en uge af årsager, der ikke kan tilregnes den kommende adoptant.

Den ansatte har ret til 14 ugers fravær med sædvanlig løn efter modtagelsen, hvis adoptionsmyndighederne bestemmer, at den ene af forældrene skal være i hjemmet. Bortset fra 2 uger inden for de første 14 uger efter modtagelsen kan kun den ene forældre holde adoptionsorlov ad gangen med sædvanlig løn. Efter udløbet af den 14. uge har adoptanter samme ret til fravær og løn som beskrevet for barselsorlov.