Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Ferie og orlov

FERIE
Der kan ikke holdes ferie samtidig med, at der holdes barselsorlov, bortset fra to undtagelser:

  1. hvis den ansatte har genoptaget arbejdet delvist med forlængelse af orloven, eller
  2. hvis den ansatte afholder en aftalt udskudt orlovsperiode.

Bortset fra de to ovenstående undtagelser kan barselsorloven ikke afbrydes for at holde ferie.

Når ferien ikke kan holdes, fordi den ansatte er på barselsorlov, har den ansatte forskellige rettigheder og muligheder, som følge af Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter, § 11.

Udbetaling af ferien
Hovedferie
Hvis hovedferien - 3 ugers sammenhængende ferie - ikke kan holdes inden udløbet af hovedferieperioden, den 30. september, har den ansatte ret til at få de tre ugers ferie udbetalt svarende til den løn, der skulle udbetales under ferien.

Restferie
Det samme gør sig gældende med restferien, hvis det på grund af barselsorlov ikke er muligt op til ferieårets udløb at afholde ferien. Udbetalingen vil så som hovedregel først ske ved ferieårets afslutning, når det er endeligt konstateret, at ferie ikke kan holdes på grund af barsel. Der kan alene ske udbetaling for de feriedage, der ikke er plads til at afholde. Der er i øvrigt ikke ret til at afholde restferie i en sammenhængende periode.

I særlige tilfælde kan udbetaling dog ske på et tidligere tidspunkt. Det drejer sig om de tilfælde, hvor det kan sandsynliggøres, at feriehindringen vil vare ferieåret ud. Der vil være eksempler herpå i relation til afholdelse af barselsorlov. Det skal dog konkret i hvert enkelt tilfælde dokumenteres og vurderes af den (amts)kommunale ansættelsesmyndighed.

Erstatningsferie indenfor ferieåret
Hvis det er muligt inden for ferieåret, kan den ansatte dog vælge at kræve ferien – såvel hoved- som restferie - afholdt på en senere tidspunkt i ferieåret. Hvis den ansatte skulle fortryde og senere hen ønsker hovedferien udbetalt i stedet for at afvikle hovedferien inden ferieårets udløb, kan den ansatte efter anmodning få hovedferien udbetalt.

Overført ferie til følgende ferieår
Endelig er det muligt, at den ansatte og den (amts)kommunale ansættelsesmyndighed kan aftale, at den suspenderede ferie overflyttes til det efterfølgende ferieår. Den ansatte og den (amts) kommunale ansættelsesmyndighed skal skriftligt indgå aftale herom inden ferieårets udløb den 30. april.

Hvis den ansatte ikke hos den aktuelle ansættelsesmyndighed har optjent den fulde ferieret, men har et feriekort med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, forhindrer det ikke, at det kan aftales, at den suspenderede ferie kan overflyttes til det efterfølgende ferieår. Det er dog en forudsætning, at den aktuelle arbejdsgiver skriftligt meddeler den tidligere arbejdsgiver – der skal udbetale feriegodtgørelsen – at ferien er aftalt overført. I modsat fald vil den ikke udbetalte feriegodtgørelse inden ferieårets udløb og den 15. maj i efterfølgende ferieår være forældet og tilfalde statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvis den ansatte fratræder inden den overførte ferie afvikles, kan den ansatte ikke tage den overførte ferie med sig til et nyt ansættelsesforhold, men den overførte ferie udbetales i stedet

Optjeningsret til ferie
I optjeningsåret optjenes der ferie under barselsorlov med sædvanlig løn og i de perioder, hvor der udbetales dagpenge direkte til den ansatte fra bopælskommunen. I perioder på dagpenge indbetaler arbejdsgiveren pensionsbidrag for overenskomstansatte, mens tjenestemænd optjener pensionsalder.

I det efterfølgende ferieår har den pågældende ret til ferie med sædvanlig løn – også for ferieoptjeningsperioden på dagpenge. Har vedkommende været på barselsorlov uden løn og uden dagpenge, er der ikke optjent ferie. 

Flytter den pågældende efter barselsorloven på dagpenge til en ny arbejdsgiver, udgør feriegodtgørelsen 12½ % af egetbidraget til pension i dagpengeperioden.