Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Øvrige forhold

Hvornår er der tale om en fødsel
Det beror på en lægelig vurdering, om der er tale om en fødsel eller en abort.

Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til orlov i indtil 14 ugr efter barnets død eller bortadoption. Faderen har retten til forældreorlov i op til 2 uger, hvis barnet er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen. 

Lærere med nedsat timetal
Lærere med nedsat tjenestetid er omfattet af samme regler som fuldtidsansatte.

Deltidsansatte lærere, hvis løn ikke overstiger det dagpengebeløb, der refunderes til kommunen, får udbetalt differencen mellem den aktuelle løn og dagpengene. Dagpengeretten indtræder først 4 uger før forventet fødsel. Hvis barselsorloven påbegyndes 8 uger før forventet fødsel, vil man i de første 4 uger kun få udbetalt sædvanlig løn.

Hvis man normalt får udbetalt supplerende dagpenge fra a-kassen, kan der i barselsorloven blive tale om en indtægtsnedgang. Udbetalingen af løn + dagpengerefusion kan nemlig ikke overstige dagpengenes maximum.

Timelønnede lærere
Timelønnede lærere er omfattet af dagpengeloven. Det betyder, at man har ret til barselsorlov 4 uger før forventet fødsel og 46 uger efter fødslen. De sidste 32 uger kan deles mellem forældrene.

Hvis man er medlem af a-kassen, skal man give besked om tidspunkt for orlovens indtræden og ophør med samme varsel som angivet om underretnings- og varselspligt.

Tjenestefrihed uden løn
Lærere m.fl., der har tjenestefrihed uden løn i ét skoleår, og som er på barselsorlov ved det nye skoleårs begyndelse, vil for den del af orloven, der ligger efter 1. august i det nye skoleår, være berettiget til løn.

Specielle forhold
Er der specielle forhold i forbindelse med graviditeten/barselsorloven/adoptionen, anbefales det, at den pågældende kontakter kredsen.