Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Orlov for begge forældre efter fødslen

Forældrene har yderligere ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 6 uger. Disse 6 uger med sædvanlig løn skal holdes inden orlov uden løn, men kan i øvrigt frit placeres i hele 46-ugersperioden. De 6 uger med sædvanlig løn til forældrene trækker 6 ugers dagpenge (refusion til arbejdsgiveren) fra retten til 32 ugers dagpenge til forældrene i forældreorlovsperioden. De 6 uger kan efter aftale med med arbejdsgiveren udskydes, dog skal de holdes inden anden orlov uden løn.

Hvis begge forældre er omfattet af den samme aftale - stat, region eller kommune - kan der dog højst udbetales løn i 6 uger tilsammen. Forældrene kan med sædvanlig løn:

  • holde fravær samtidig og dermed dele de 6 uger,
  • holde fravær på skift i 6 uger,
  • vælge at den ene holder fravær i 6 uger.

Løn
I alle ovenstående orlovsperioder udbetales der sædvanlig, dvs. normal løn, der svarer til den løn, den ansatte fast har kunnet regne med inklusive pensionsbidrag og fast påregnelige tillæg. Ved fast påregnelige arbejds-/funktionsbestemte tillæg forstås, det, der gives som en del af vederlaget for den arbejdsydelse, som den pågældende er antaget til fast at udføre - f.eks. undervisningstillæg.

Princippet gælder også for kvalifikations- og funktionsbestemte tillæg, som ydes efter aftalen om nye lønformer.

Retten til løn er betinget af, at arbejdsgiveren kan få udbetalt de fulde dagpenge fra den ansattes bopælskommune.

I forbindelse med fravær fra arbejdet med graviditet og barsel med løn optjenes både pension, ferie, løn- og ansættelsessanciennitet, som om man havde været i arbejde.

Orlov for forældrene efter fødslen med dagpenge
Den ansatte har ret til fravær fra arbejdet i yderligere et antal uger (maks. 32) med dagpenge. Dagpengene udbetales fra Udbetaling Danmark.

I forbindelse med fravær fra arbejdet med graviditet og barsel med dagpenge optjenes der ferie og indbetales pensionsbidrag, eller der optjenes pensionsanciennitet. Der optjenes desuden løn- og ansættelsesanciennitet, som om man havde været i arbejde.

Pension under barsel med dagpenge uden løn
Under barselsorlov med dagpenge og uden løn indbetales pension – for tjenestemænd optjenes pensionsalder - i op til 22 uger.

Pensionsbidraget indbetales, når medarbejderen modtager dagpenge (uanset om det er de fulde eller nedsatte dagpenge). Ved modtagelsen af nedsatte dagpenge indbetales tilsvarende forholdsmæssigt pensionsbidrag. Det betyder, at pensionsindbetalingen ved forlænget orlov strækkes, således at f.eks. 22 ugers pension fordeles på 30 eller 36 ugers orlov. Ved genoptagelse af arbejdet med forlængelse af orloven skal indbetalingerne fordeles på hele den forlængede periode. Pensionsbidrag indbetales og pensionsalder optjenes på basis af den orlov, der er meddelt/varslet og aftalt med arbejdsgiveren inden 8 uger efter fødslen. Hvis der efterfølgende indgås andre aftaler eller ændres i orloven, er det dette orlovsforløb, der bliver gældende, og der indbetales pension/optjenes pensionsalder forholdsmæssigt i forhold til det bidragsbeløb/den optjening, der resterer.

Gruppeliv under barsel med dagpenge uden løn
Når den ansatte er på barselsorlov med dagpenge uden løn, opretholdes dækningen i gruppeliv uden præmiebetaling.

Kontingentnedsættelse under barsel med dagpenge uden løn
DLF's vedtægter giver mulighed for, at kontingentet kan nedsættes under barsel uden løn. Der er mulighed for 50% kontingentnedsættelse. Bemærk, at der kun er kontingentnedsættelse i den periode, hvor der modtages dagpenge. Der betales fuldt kontingent i den del af barselsperioden, hvor der modtages løn.

Læs mere om kontingentnedsættelse under barsel på www.dlf.org