Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Orlov for moderen

Før fødslen
En kvindelig ansat har ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, når fraværet er foreneligt med tjenestens tarv. Ansættelsesmyndigheden skal senest 3 måneder før forventet fødsel underrettes om, hvornår man ønsker at påbegynde sin orlov.

En gravid overenskomst- eller tjenestemandsansat lærer har ret til fravær fra arbejdet med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. Da det forventede fødselstidspunkt og den faktiske fødsel ikke altid er sammenfaldende, kan perioden før fødslen i praksis være af såvel kortere som længere varighed end de 8 uger. Dette vil ikke få indflydelse på perioden efter fødslen. Man kan ikke "overflytte" dage/uger, hvis fødslen har fundet sted før beregnet, ligesom man ikke kan afkorte orlovsperioden efter fødslen med henvisning til, at der er afholdt mere end 8 ugers barselsorlov før fødslen.

I de 8 uger medregnes den dag, hvor fødslen forventes at skulle finde sted.

Som udgangspunkt for, hvordan 8-ugers perioden fastlægges, anvendes den praktiserende læges vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen. Hvis det fremgår af kvindens vandrejournal, at der ved en ultralydsscanning foretaget mellem uge 12 og uge 20 er fastsat et andet tidspunkt for forventet fødsel, anvendes dette tidspunkt i stedet, hvis det ikke af vandrejournalen fremgår, at en samlet lægelig vurdering peger på et andet tidspunkt, som i så fald skal anvendes.

En beslutning om, at fødslen skal ske ved kejsersnit på en nærmere fastsat dato, der afviger fra det tidligere forventede tidspunkt, betyder, at datoen for kejsersnit lægges til grund ved afgørelse af, hvornår 8-ugers perioden begynder.

Hvis man er nødt til at være fraværende fra arbejdet, før barselsorloven normalt begynder, enten på grund af sygdom i forbindelse med graviditeten, eller fordi arbejdet medfører en risiko for fostret, vil fraværsperioden ikke blive betragtet som sygefravær, men vil blive noteret på sygedagslisten som barselsorlov.

Sygefravær i øvrigt tidligere end 8 uger før fødslen, vil derimod blive registreret på sygedagslisten som al anden sygdom.

En gravid lærer har ret til fravær fra arbejdet på grund af barsel mv. tidligere end før forventet fødsel, hvis betingelserne er opfyldt. Ret til førtidig barselsorlov har man hvis:

  • det efter en lægelig vurdering skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelsen vil medføre risiko for kvindens helbred eller for fosteret,
  • arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret,
  • offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer den gravide i at varetage sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke har tilbudt hende anden beskæftigelse.

Opmærksomheden skal henledes på, at Direktoratet for Arbejdstilsynet i forbindelse med udbrud af skoldkopper, røde hunde eller "den 5. børnesygdom" på en skole har udtalt:

  1. Hvis den gravide er sero-positiv, altså enten har haft en af sygdommene som barn eller er vaccineret mod dem, er der ingen risiko for fosteret, og hun kan arbejde videre helt normalt.
  2. Hvis den gravide er sero-negativ bør hun være fraværsmeldt indtil 19. svangerskabsuge, hvis det drejer sig om skoldkopper, og indtil 20. uge hvis det drejer sig om røde hunde. Med hensyn til "den 5. børnesygdom" bør gravide tilbydes undersøgelse for antistoffer ved epidemier eller udbrud på skolen. Er hun sero-negativ, bør hun være fraværsmeldt, så længe epidemien står på. I vejledning om gravide- og ammendes arbejdsmiljø A.1.8. fra januar 2008 punkt 1.2.4 om den 5. børnesygdom, er der ikke længere anført en minimumsgrænse for fravær efter sidste udbrud på 6 uger. Foreningen har kontaktet Arbejdstilsynet, der har svaret, ”at der skal foretages en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde.” Foreningen skal derfor anbefale, at den gravide i hvert enkelt tilfælde kontakter sin læge for en vurdering.
  3. Der er, i forbindelse med den 5. børnesygdom, en risiko under hele graviditeten.

Fravær i henhold til en lægelig vurdering af ovenstående vil blive betragtet som førtidig barselsorlov.

Orlov efter fødslen
Efter fødslen har den kvindelige ansatte pligt til fravær i to uger. Hun har ret til fravær med sædvanlig løn i 14 uger efter fødslen.

Moderen har yderligere ret til fravær med sædvanlig løn i 6 uger efter de 14 uger. Disse 6 uger med sædvanlig løn kan frit placeres, men skal dog holdes inden anden orlov uden løn.

De 6 uger med sædvanlig løn til moderen trækker 6 ugers dagpenge (refusion til arbejdsgiveren) fra retten til 32 ugers dagpenge til forældrene i forældreorlovsperioden. De 6 uger kan efter aftale med arbejdsgiveren udskydes, dog skal de holdes inden anden orlov uden løn.