Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager

Kortere fravær ved akut sygdom eller ulykke i familien
I forbindelse med at tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt, har den ansatte ret til tjenestefrihed af kortere varighed.

Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse
Ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til tjenstefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage per barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets indlæggelse på hospital. Dette gælder også hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Denne ret kan for begge forældre tilsammen ikke overstige 10 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder og den ansatte skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Ved forældre forstås biologiske forældre, adoptivforældre eller personer, som har forældremyndigheden over barnet.

Pasning af alvorligt syge børn under 18 år
Hvis en ansat, som er forælder til et alvorlig sygt børn under 18 år, er bevilget økonomisk godtgørelse i henhold til § 26 i barselsloven fra Udbetaling Danmark, har den ansatte ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Arbejdsgiveren kan dog begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed.

Pasning af børn med nedsat funktionsevne
Ansatte, der forsørger et barn under 18 år med

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
  • indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og

som i henhold til Lov om social service er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, har ret til tjenestefrihed uden løn svarende til det antal arbejdstimer, hvortil bopælskommunens sociale forvaltning yder tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiveren kan dog begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn, men der kan dog herudover aftales yderligere tjenestefrihed.

Pasning af døende i hjemmet
Hvis en ansat har fået bevilget plejevederlag i henhold til § 120 i Lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er der ret til hel eller delvis tjenestefrihed.

Når en ansat ønsker at benytte retten til fravær, skal den ansatte give arbejdsgiveren meddelelse om det forventede tidspunkt for påbegyndelsen og forventet varighed af plejeorloven. Dette skal ske senest samtidigt med ansøgningen til bopælskommunen om plejevederlag. Senest 2 dage efter den nærtståendes død skal den anasatte underrette arbejdsgiveren om, hvornår arbejdet genoptages. Den ansatte har pligt til at genoptage arbejdet 14 dage efter den nærtståendes død, medmindre andet aftales.

Hvis plejeforholdet afbrydes, skal den ansatte underrette arbejdsgiveren herom hurtigst muligt, herunder hvornår arbejdet genoptages. Den ansatte har pligt til at genoptage arbejdet senest 14 dage efter plejeforholdets afbrydelse, medmindre andet aftales.