Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Underetnings- og varselspligt

Arbejdsgiveren skal på bestemte tidspunkter have meddelelser om påbegyndelse af orlov og genoptagelse af arbejde mv.

Moderen
Meddelelse om graviditet
Den gravide skal senest 3 måneder før forventet fødsel give arbejdsgiveren besked om dette. Samtidig skal hun meddele sin arbejdsgiver, om og hvornår hun agter at påbegynde sin barselsorlov.

Genoptagelse af arbejde
Senest 8 uger efter fødslen skal moderen meddele sin arbejdsgiver, hvornår hun genoptager sit arbejde.

Faderen/medmoderen
2 uger inden for 14 ugersperioden
4 uger før forventet fødsel skal faderen underrette sin arbejdsgiver om, at han vil anvende sin ret til op til 2 ugers fravær i forbindelse med barnets fødsel. Varslet skal indeholde oplysning om både fraværets begyndelsestidspunkt og længde. Aftaler faderen med sin arbejdsgiver, at fraværet holdes på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter barnets fødsel, skal han varsle fraværets begyndelsestidspunkt og længde med 4 ugers varsel.

Brug af 32 uger inden for de 14 uger
4 uger før faderen ønsker at benytte dele af de 32 uger inden for de første 14 uger (altså samtidig med at moderen er på orlov), skal han underrette sin arbejdsgiver om begyndelsen og længden af fraværet.

Moderen/faderen/medmoderen
Anvendelse af de 32 uger
8 uger efter fødsel skal moderen og faderen meddele deres arbejdsgivere, om de ønsker at anvende de 32 uger eller dele heraf, samt hvornår fraværet begynder og ender. Dvs. at der på dette tidspunkt skal være taget stilling til fordeling af barselsorloven imellem forældrene, evt. forlængelse af orlovsperioden og evt. udskydelse af barselsorlov.

Udskydelse af fravær
8 uger efter fødsel skal moderen eller faderen, hvis hun/han ønsker at retsbaseret udskyde en del af sit fravær, meddele dette til sin arbejdsgiver.

Anvendelse af udskudt fravær mellem 8 uger og 13 uger
16 uger før moderen eller faderen ønsker at anvende sin udskudte orlov mellem 8 uger og 13 uger, skal hun/han underrette arbejdsgiveren om, hvornår fraværet begynder og længden af det.

Anvendelse af udskudt fravær i op til de 32 uger
Varsling af dette fravær sker i henhold til den aftale, der er indgået om udskydelse af fraværet (se næste afsnit). Er der ikke i "udskydelsesaftalen" fastsat et varsel, skal fraværets begyndelsestidspunkt og længde varsles med 8 uger.