Løn- og ansættelsesforhold Børnehaveklasseledere i folkeskolen

Grundløn for børnehaveklasseledere i folkeskolen

Der er to lønsystemer for børnehaveklasseledere.:

 • Børnehaveklasseledere på grundlønssystemet
 • Børnehaveklasseledere på anciennitetslønsystemet (personlig ordning)

Alle, der er ansat efter 1. april 2000, er på grundlønssystemet og alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 25 eller derunder, kom også på grundlønssystemet. Langt de fleste aflønnes på dette system.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 3, 4, 5 og 6, bestemmelserne om løn for ansatte i grundlønssystemet findes. Du finder overenskomsten her.

Læs mere om de grundlæggende lønbestemmelser for børnehaveklasseledere med grundløn her.

Mere om lønsystemet:
Lønsystemet består af følgende lønelementer:

 • Grundløn, som er den mindste løn, der kan udbetales i den pågældende stilling.
 • Funktionsløn, som er løndele, der ydes for de funktioner, der er tillagt stillingen.
 • Kvalifikationsløn, som er løndele, der ydes for stillingsindehaverens kvalifikationer.

Børnehaveklasseledere er også omfattet af resultatløn.

Grundlønnen aftales centralt mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Funktionsløn og kvalifikationsløn aftales centralt mellem KL og Lærernes Centralorganisation eller decentralt mellem kommunen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening.

Grundløn
Grundlønnen for børnehaveklasseledere er pt. løntrin 27 + et årligt tillæg på 2.000 kr. i 31.3.2000-niveau.

Funktionsløn
Funktionsløn ydes for særlige funktioner, der tillægges stillingen, og som ikke er omfattet af grundlønen for stillingen.

Funktionsløn kan aftales centralt mellem KL og LC. De centrale parter kan aftale både område og størrelse på tillægget eller kun området. I det tilfælde skal de lokale parter aftale størrelsen på tillægget. Endelig kan funktionsløn aftales lokalt mellem kreds og kommune. Funktionsløn kan aftales som løntrinsforbedringer eller som tillæg.

Funktionsløn er pensionsgivende. Funktionsløn kan fastlægges ved forhåndsaftaler, således at tillægget udbetales automatisk, såfremt bestemte, objektive, konstaterbare kriterier er opfyldt.

Centralt er det aftalt, at der for følgende funktioner skal ydes funktionsløn. Størrelsen af tillægget aftales lokalt mellem kreds og kommune:

 • Flere/skiftende arbejdssteder
 • Selvstyrende team.

Til inspiration for fastsættelse af kriterier for funktionsløn har parterne udarbejdet en liste over vejledende kriterier. Listen er ikke udtømmende og ikke opstillet i prioriteret rækkefølge:

 • Arbejdsopgaver i forbindelse med særligt omsorgs- og indsatskrævende børn/elever
 • Arbejdsopgaver i forbindelse med børns/elevers særlige indlæringsvanskeligheder
 • Særlige funktioner i forbindelse med udviklingsopgaver/projekter
 • Supervision i forhold til faggrupper
 • Udvikling af det enkelte fag
 • Særlige koordinerende funktioner
 • Samarbejde med UU-vejledere
 • Skolebiblioteksfunktionen
 • Mødeledelse i pædagogisk råd
 • Medarbejderrepræsentation i skolebestyrelse.
 • Konsultative opgaver.

Kvalifikationsløn
Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold, eksempelvis uddannelse og erfaring.

Kvalifikationsløn kan aftales centralt mellem KL og LC. De centrale parter kan aftale både område og størrelsen på tillægget eller kun området. I det tilfælde skal de lokale parter aftale størrelsen på tillægget. Endelig kan kvalifikationsløn aftales lokalt mellem kreds og kommune. Kvalifikationsløn kan aftales som løntrinsforbedringer eller som tillæg.

Kvalifikationslønsforbedringer er pensionsgivende, medmindre andet aftales. Kvalifikationsløn kan fastlægges ved forhåndsaftaler, således at tillægget udbetales automatisk, såfremt bestemte, objektive, konstaterbare kriterier er opfyldt.

Der er centralt aftalt kvalifikationsløn for børnehaveklasseledere i forhold til beskæftigelsesperioder efter grunduddannelsen. Kvalifikationslønnen starter efter 4 års beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen og stiger efter 8 og 12 år. Se ovenstående link til de grundlæggende lønbestemmelser for børnehaveklasseledere med grundløn.

Centralt er det også aftalt, at der skal ydes kvalifikationsløn for børnehaveklasseledere, der har bestået visse Pædagogisk Diplomuddannelse eller gennemfører relevant videreuddannelse. Størrelsen af tillægget aftales lokalt.

Til inspiration for fastsættelse af kriterier for kvalifikationsløn har parterne udarbejdet en liste over vejledende kriterier. Listen er ikke udtømmende og ikke opstillet i prioriteret rækkefølge:

 • Specialviden med særlig betydning for skolens arbejde
 • Særlig faglig eller pædagogisk viden
 • Anden erhvervserfaring af betydning for jobbet
 • Erfaring fra flere arbejdssteder
 • Jobrokering
 • Opgaverotation.

Andre tillæg
Der ydes et fritvalgstillæg på 0,64 af den pensionsgivende løn. Den ansatte kan vælge at anvende fritvalgstillægget til en forhøjelse af pensionsbidraget. Et sådant valg kan foretages en gang årligt inden en 1. oktober. Valget får herefter virkning fra den efterfølgende 1. januar.