Løn- og ansættelsesforhold Frie Fagskoler

Arbejdstidsbestemte tillæg

Arbejdstidsbestemte tillæg ydes alene for den arbejdstid, der er planlagt og godkendt.

Arbejdstidsbestemte tillæg ydes efter reglerne om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Dog træder kostskoletillægget i stedet for nogle af de tillæg, som er oplistet i aftalen. Reglerne er nærmere gennemgået i afsnittet nedenfor. Læs mere om kostskoletillægget ovenfor under afsnittet ”Løn til lærere”.

Arbejdstidsbestemte tillæg til ansatte med dagarbejde

Kostskoletillæg
For ansatte med dagarbejde træder kostskoletillægget i stedet for den godtgørelse for arbejde på ubekvemme tidspunkter (mellem kl. 16 og kl. 06), som den ansatte ellers ville have krav på efter tjenestemændenes arbejdstidsaftales § 13.

Weekendgodtgørelse
Der ydes weekendgodtgørelse for arbejde på den ansattes fridage:

Fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 
Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24 

Den ansatte med døgnarbejde har ret til weekendgodtgørelse for arbejde i weekender eller på søgnehelligdage, da de dage er den ansattes fridage. Det påvirker kostskoletillægget ikke.

Weekendgodtgørelse udløser et tillæg på 50 pct. af timelønnen eller afspadsering. Arbejdstiden, der udløses ved weekendgodtgørelse, medgår ikke i arbejdstidsopgørelsen. Afspadsering medregnes på afviklingstidspunktet i opgørelsen af arbejdstiden. Jf. tjenestemændenes arbejdstidsaftales § 14.

Arbejdstidsbestemte tillæg til ansatte med døgnarbejde

Kostskoletillæg
For ansatte med døgnarbejde træder kostskoletillægget i stedet for den godtgørelse, den ansatte ellers ville have krav på (natpenge og weekendgodtgørelse). Jf. tjenestemændenes arbejdstidsaftales § 17.

Frihedsopsparing
Frihedsopsparingen går ud på, at for hver gang en ansat har arbejdet 37 timer i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06, så optjenes der 3 timer til afspadsering. Denne frihedsopsparing er uafhængig af øvrige arbejdstidsbestemte tillæg.

Moderniseringsstyrelsen fortolker dog reglerne sådan, at kostskoletillægget også træder i stedet for den ansattes frihedsopsparing. DLF (LC) ikke er enige i Moderniseringsstyrelsens udmelding om, at kostskoletillægget også afkøber den frihedsopsparing, som ansatte med døgnarbejde optjener. Lærernes Centralorganisation (LC) fører derfor i øjeblikket en sag i det fagretslige system mod Moderniseringsstyrelsen, som forventes afgjort i begyndelsen af 2016.

Delt tjeneste
For delt tjeneste gælder, at der for 3-delt tjeneste ydes en fast godtgørelse uanset tjenestens udstrækning (46,71 kr. pr. dag i grundbeløb 1. oktober 1997).

Overstiger den samlede varighed inkl. de mellemliggende timer 11 timer, betales et tillæg på 5,03 kr. pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997) for den del af tjenesten, der ligger ud over 11 timer. Tillægget betales pr. påbegyndt halve time. Natpengeaftalen § 3

Udbetaling og afvikling af arbejdstidsbestemte tillæg
Udbetaling af arbejdstidsbestemte tillæg m.v. sker efter afvikling af det pågældende arbejde ved førstkommende lønudbetaling efter registrering.

Ved aftale om afspadsering skal tidspunkt for afspadseringen aftales. Det kan være i timer og i dage. Ved afspadsering har den ansatte ret til sædvanlig løn; det vil sige inklusiv faste tillæg, f.eks. undervisningstillæg. Er den ansatte syg, når planlagt afspadsering skal påbegyndes, er der ikke pligt til at påbegynde afspadseringen. Sygemelding skal ske efter den almindelige sygemeldingsprocedure på arbejdsstedet.

Afspadsering fra over-/merarbejde og fra arbejde på ubekvemme tidspunkter kan konverteres til opsparingsdage, når de ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb.