Løn- og ansættelsesforhold Frie Fagskoler

Løn og arbejdstid for ledere

Løn
Afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere aflønnes efter et intervallønssystem, hvor intervallet angiver henholdsvis den minimale og maksimale løn, der kan aftales for en leder.

Lønnen fastsættes til et årligt grundbeløb.

Udover intervallønnen kan der lokalt aftales engangsvederlag.

Forslag til aflønning drøftes mellem skolens bestyrelse og lederen og indsendes til organisationen med udkast til aftale.

For allerede ansatte kan aflønning ændres ved aftale. Kan der ikke opnås enighed, er den hidtidige løn gældende.

Arbejdstid for ledere med flere
Forstandere, viceforstandere og afdelingsledere ved frie fagskoler er omfattet af protokollat om arbejdstid for ledere ved frie fagskoler. Reglerne om statens tjenestemænd uden højeste arbejdstid - herunder regler om godtgørelse for merarbejde - er gældende. Reglerne fremgår af Bilag A. Protokollat om arbejdstid mv. for ledere.

I arbejdstiden kan indgå undervisningsopgaver, men det fremgår af protokollatet, at det forudsættes, at det ikke pålægges ledere at undervise i videre omfang end hidtil.