Løn- og ansættelsesforhold Frie Fagskoler

Løn til lærere

Lønnen er sammensat af løndele, der er centralt aftalt og løndele, som aftales lokalt enten for enkeltpersoner eller for grupper af personer.

Den centralt aftalte løn
De centralt aftalte løndele består af:

-        En anciennitetsbestemt basisløn (4 trin).
-        Et stedtillæg, hvis størrelse afhænger af, hvilken kommune arbejdspladsen ligger i.
-        Centralt aftalte tillæg: Undervisningstillæg, special- og støtteundervisningstillæg, OK-2008-tillæg og tillæg for udfasning af 60-års-reglen, udligningstillæg.

De centralt aftalte regler om løn og tillæg fremgår af organisationsaftalens kapitel 2 samt bilag 1 til organisationsaftalen.

Udligningstillæg
Ansatte, der overgik til det nye lønsystem 1. august 2000 eller 1. august 2004 og fik et individuelt beregnet personligt tillæg (udligningstillæg), bevarer dette tillæg så længe ansættelsen varer. Vilkårene for udligningstillægget fremgår af bilag 3a til organisationsaftalen.

Kompensation for 60-års-reglen
Som kompensation for udfasning af 60-års-reglen ydes der til alle ansatte - med virkning fra den 1. august 2014 - et særligt tillæg på 2.800 kr. i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Tillægget er pensionsgivende. Tillægget er beskrevet i Bilag B. Protokollat om arbejdstid mv. for lærere § 7.

OK-2008-tillæg
Til ansatte med mindre end 12 års anciennitet (trin 1-3) ydes der et OK-2008 tillæg. Tillægget er ikke pensionsgivende og bortfalder ved oprykning til trin 4.

Undervisningstillæg
Der ydes et centralt aftalt timetalsafhængigt undervisningstillæg til alle for undervisning.

Undervisning er den målrettede aktivitet, som de ansatte udfører med henblik på at øge elevernes kompetencer ud fra uddannelsens målsætning eller med henblik på at understøtte den kompetenceudvikling, der i øvrigt finder sted. Udover undervisning i klasser, på hold og som individuel undervisning finder undervisning i princippet sted ved mange forskellige aktiviteter med eleverne. F.eks. gruppearbejde, løbende evaluering, elevsamtaler, lejrskoler og ekskursioner, sociale og kulturelle arrangementer og rådgivning/sparring/vejledning.

Ved undervisning under 1 time ydes tillægget forholdsmæssigt.

Tillægget udbetales løbende på grundlag af det planlagte antal undervisningstimer i henhold til aktivitetsplanen ekskl. vikartimer mv. Godtgørelse for yderligere pålagte undervisningstimer, herunder vikartimer, udbetales senest ved normperiodens afslutning.

For lærere, der er ansat 3 måneder eller mere i en del af et skoleår, skal der foretages en beregning af undervisningstillæggets størrelse på årsbasis. Beregningen af det samlede undervisningstillæg foretages på grundlag af det forventede antal undervisningstimer i ansættelsesperioden samt antallet af arbejdsdage i ansættelsesperioden/skoleåret.

Kostskoletillæg 
Der ydes et særligt tillæg på 18.800 kr. i årligt grundbeløb (kostskoletillæg). Tillægget er pensionsgivende for ansatte med forsikringsmæssig pensionsordning.

Tillægget ydes i stedet for godtgørelse for arbejde på ubekvemme tidspunkter, jf. aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten § 13 (dagarbejdere) og § 17 – herunder aftalen om natpenge mv. for tjenestemænd i staten eller tilsvarende aftaler (døgnarbejdere). Til deltidsbeskæftigede udbetales tillægget med en andel, der svarer til beskæftigelsesgraden. Læs mere om kostskoletillægget nedenfor under afsnittet ”Arbejdstidsbestemte tillæg”.

Den lokalt aftalte løn
De lokale parter forhandler og aftaler yderligere lokale tillæg. Disse kan aftales for grupper eller enkeltpersoner i form af kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller engangsvederlag, herunder resultatløn.

Det er forudsat af parterne, at basislønningerne suppleres af lokal tillægsdannelse og at der er en sammenhæng mellem lønfastsættelsen og den ansattes kvalifikationer og funktioner. Den lokale tillægsdannelse er nærmere beskrevet i § 5 samt bilag 2 til organisationsaftalen, som kan findes her.

Se i øvrigt Danmarks Lærerforenings ”Guide til lokale lønforhandlinger” udsendt med TR-udsendelse nr. 015/2015.

Funktionstillæg
Funktionstillæg ydes for særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget inden for basislønnen. Funktionstillæg kan fastlægges ved forhåndsaftaler, således at tillægget automatisk udmøntes, når de aftalte kriterier er opfyldt.

Funktionstillæg kan aftales for funktioner, der:

-        Direkte eller indirekte understøtter elevernes læring
-        Har sammenhæng med skolens egenart.
-        Kræver særlig faglig eller pædagogisk viden, f.eks. skolebibliotek, skolevejledning, klasselærer, opgaver med særligt omsorgs- og indsatskrævende elever og børns/elevers særlige indlæringsvanskeligheder, udvikling af enkelte fag, tillidsrepræsentantfunktionen, mødeledelse i pædagogisk råd mm. (organisationsaftalens bilag 2).

Kvalifikationstillæg
Kvalifikationstillæg dækker tillæg, der er baseret på den ansattes kvalifikationer og kompetenceudvikling i relation til de krav, der er knyttet til stillingen. Kvalifikationstillæg kan omfatte enkeltpersoner og grupper af medarbejdere.

Kvalifikationstillæg kan fastlægges ved forhåndsaftaler, således at tillægget automatisk udmøntes, når de aftalte kriterier er opfyldt.

Kvalifikationstillæg er som hovedregel varige tillæg, men kan, når særlige omstændigheder begrunder det, aftales som midlertidige tillæg. I helt specielle tilfælde kan der aftales engangsvederlag.

Eksempler på kvalifikationstillæg:

  • Efter- og videreuddannelse
  • Erfaring
  • Specialviden med betydning for skolens arbejde
  • Særlig faglig eller pædagogisk viden.

Resultatløn
Der kan endvidere lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger i henhold til fællesoverenskomstens bestemmelser herom. Der kan således udbetales resultatløn i form af tillæg for den enkelte målperiode i det omfang, de på forhånd definerede mål er opnået.

Forhandlingssystemet på det lokale niveau:
Lokale aftaler om kvalifikations-, resultat- og funktionsløn indgås mellem skolens ledelse og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening.

Lokale aftaler om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med reglerne i den enkelte aftale eller ved enighed mellem parterne. Reglerne om opsigelse findes i organisationsaftalens § 20, stk. 7.