Løn- og ansættelsesforhold Lærere i den kommunale folkeskole

Anciennitetsløn for lærere i folkeskolen

Der er to lønsystemer for lærere. Her kan du læse, hvad der gælder for lærere på anciennitets-løn.

Alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 31 eller derover forblev på anciennitetslønsystemet.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Protokollat 2 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 1 og 2, at bestemmelserne om løn for ansatte i anciennitetslønsystemet findes. Du kan finde overenskomsten her.

Læs mere om de grundlægende lønbestemmelser for lærer med anciennitetsløn her.

Lærere/overlærere på anciennitetsløn er også omfattet af funktionsløn for følgende funktioner:

  • Flere/skiftende arbejdssteder
  • Selvstyrende team
  • Lærere, der får tillagt funktion som skolekonsulent.

Der skal ydes kvalifikationsløn for følgende:

  • Gennemførelse af visse Pædagogisk Diplomuddannelse og gennemførelse af relevant videreuddannelse.

Størrelsen af tillægget aftales lokalt. Det er forudsat mellem parterne, at man i de lokale forhandlinger afpasser niveauerne, således at der tages hensyn til, at kvalifikations- og funktionsløndelen ikke lægges oven i en grundløn, men oven i et anciennitetsforløb.

Særlige lærergrupper
Øvelsesskolelærere ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 10.500 kr. (31.2.2000-niveau) årligt.

Lærere/overlærere, der var ansat 1. april 1993 i det tidligere FKKA-område og i Frederiksberg Kommune, til hvilke der har været ydet kommunale løntillæg, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 3.200 kr. (31.3.2000-niveau). På det tidspunkt den pågældende oprykkes til sluttrin, forhøjes tillægget til 9.500 kr. (31.3.2000-niveau).

Til lærere/overlærere, der virker som skolebibliotekarer, og som tillige får tillagt funktionen som ledende skolebibliotekarer i kommunen, ydes i kommuner med 1000 elever eller derunder et særligt tillæg på 8.200 kr. (31.3.2000-niveau) årligt. I kommuner med over 1000 elever et særligt tillæg på 10.200 kr. (31.3.2000-niveau) årligt.