Løn- og ansættelsesforhold Lærere i den kommunale folkeskole

Arbejdstidsregler

Gældende fra 1. august 2014

TR-håndbogens afsnit om arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne, som de blev fastsat ved Lov 409, adskiller sig fra den sædvanlige opbygning af TR-håndbogen.

På foreningens websted kan du finde Grønspættebogen om arbejdstidsreglerne for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen.

Mange kredse har lavet lokale aftaler med kommunen eller er nået til en fælles forståelse med kommunen eller lignende. I andre kommuner har kommunalbestyrelsen eller den administrative ledelse givet lærerne instrukser om, hvordan arbejdstidsreglerne skal administreres. 
Det betyder, at det er vigtigt at have styr på, hvad der gælder i den enkelte kommune. Det er derfor nødvendigt for dig som tillidsrepræsentant at kende 
• indholdet i de centralt fastsatte arbejdstidsregler og
• indholdet i de kommunale beslutninger
for at få styr på, hvad der gælder om arbejdstidsreglerne netop i den kommune, som du er ansat i.

De kommunale beslutninger kan opdeles i 3 kategorier:
1. Kommunen har indgået en lokal arbejdstidsaftale med kredsen
2. Kommunen har udarbejdet et forståelsespapir med kredsen
3. Kommunen har politisk eller administrativt vedtaget egne regler eller retningslinjer for lærernes arbejdstid; herunder den enkelte skoleleders administration af reglerne.

Lokale aftaler
Når der er tale om lokale aftaler, er parterne – det vil sige dem, der kan indgå en aftale – kommunalbestyrelsen og kredsen. Kredsen kan indgå aftaler inden for den politik, der er fastlagt af kongressen i overensstemmelse med foreningens procedure.

Når der indgås lokale aftaler, skelnes der mellem fravigelse og supplering af arbejdstidsreglerne, og ofte hænger de ofte så tæt sammen, at det i praksis kan være svært at skelne.

Ved en supplering tilføjes regler, så arbejdstidsreglerne bliver udbygget. Ved en fravigelse erstattes regler med nye regler. I sidstnævnte situation er det vigtigt, at aftaleparterne er bevidste om, hvilke regler der er fraveget, så en lokal aftale forbedrer arbejdstidsvilkårene i forhold til de centrale arbejdstidsregler.

Lokale aftaler er kredsens ansvar. Det er derfor kredsen, der vurderer og træffer beslutning om, hvorvidt en TR kan forhandle aftale/fælles forståelse om arbejdstidsreglerne med ledelsen. For at du som TR kan indgå en aftale med skoleledelsen, skal du have et mandat hos kredsen.

Arbejdstidslandkortet – indgangen til din viden om arbejdstidsreglerne
Udgangspunktet for foreningens uddybning af arbejdstidsreglerne er – som konsekvens af ovenstående – teksten i Grønspættebogen. Klikker du på din kreds på kortet kommer du automatisk til de sider, hvor du kan finde både Danmarks Lærerforenings og kredsens kommentarer til de enkelte elementer i arbejdstidsreglerne.

Grønspættebogen er 2- delt
1. I rullegardinet under ”Emner” finder du en række konkrete emner, der knytter sig til lærerens og børnehaveklasselederens dagligdag. Det kan være en god idé at starte her. Emnerne er forholdsvis kort beskrevet, så de giver dig mulighed for en slags hurtig ”førstehjælp” i situationen.
2. I rullegardinet under ”Paragraffer” finder du selve lovteksten samt Danmarks Lærerforenings kommentarer til de enkelte paragraffer. Flere af de væsentligste paragraffer – særligt værnsreglerne – er beskrevet mere omfattende. Det er her, du kommer mere til bunds i, hvad der faktuelt gælder, så du som tillidsrepræsentant er ”klædt på” til eventuelle. drøftelser.

Bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid
Det lykkedes ikke ved OK-15 at opnå enighed med KL om en ny arbejdstidsaftale. Derfor reguleres lærernes arbejdstid fortsat af de arbejdstidsregler, der blev ensidigt bestemt ved OK-13.

Ved OK-15 aftalte KL og Danmarks Lærerforening en række initiativer, der har til formål at bidrage til, at lærere og ledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres vigtige opgave. KL og Danmarks Lærerforening har et fælles ansvar for realiseringen og vil som en del af dette følge op på, om parterne når de formulerede målsætninger. Du finder bilag 4 her (pdf).

De fælles initiativer består bl.a. af 15 punkter. Du kan se en grafisk fremstilling af de 15 punkter om arbejdstiden i båndet på foreningens hjemmeside – den grafiske fremstilling benævnes som Arbejdstidshjulet. Arbejdstidshjulet er et redskab, der er særligt anvendeligt til arbejdstidsovervejelser, både individuelt og kollektivt.

Når du klikker på et punkt folder der sig flere spørgsmål ud til nærmere overvejelser. Klikker du videre er der endnu et niveau af spørgsmål, der peger henimod, hvad du - og den enkelte lærer – kan gøre ved situationen i fællesskab.

I ugerne 45 – 46 eller i tiden deromkring blev der afholdt møder på skolerne af TR og AMR for at fokusere på det eller de punkter, som lærerne fandt det vigtigst at arbejde videre med for at bedre lærernes arbejdssituation. Tilbagemeldingerne fra møderne på skolerne indgår i kredsens strategi for det videre arbejde med at forbedre arbejdsvilkårene for lærerne. Du kan få informationer om kredsens strategi hos kredsen.

Samtidig hermed følger KL og Danmarks Lærerforening centralt op på de fælles initiativer ved fælles regionale møder i november 2016 samt Desk study over allerede gennemførte undersøgelser af anvendelsen af arbejdstidsreglerne og bilag 4.

Alle indsatser er med det formål at lægge pres på, at lærernes arbejdsvilkår bliver forbedret.

I dette afsnit af TR-håndbogen har foreningen valgt at supplere din viden med links til relevante emner/paragraffer ved at linke til TR-udsendelser. Disse deep links har alene organisationsrepræsentanter adgang til.

Når du klikker på links til de oplistede TR-udsendelser kommer du, af sikkerhedsmæssige årsager, ind via filprogrammet [DLinFo]. Her skal du benytte dit 8-cifrede medlemsnummer som brugernavn og de 6 første cifre i dit cpr-nummer som adgangskode. Det gælder for alle TR’ere.

I de linkede TR-udsendelser har du mulighed for at læse mere om emner/paragraffer end det, der står i Grønspættebogen. I TR-udsendelserne er foreningens strategiske og politiske beslutninger uddybet; herunder eksempelvis vedrørende de sager om forståelsen af arbejdstidsreglerne, som foreningen har valgt at forfølge over for KL. Linkene til de relevante TR-udsendelser er en del 3 til de to førnævnte trin.

Derudover kan der være emner/paragraffer, som du kan hente yderligere information om hos din kreds. Kredsene har modtaget en række kredsudsendelser, der yderligere belyser en række af emnerne/paragrafferne.

Udover de TR-udsendelser, der er henvist til nedenfor, er der sendt en række udsendelser ud om folkeskolelovsreformen og udvalgte enkeltelementer i denne, samt en række udsendelser om samarbejdet mellem TR og AMR, arbejdet i MED mv.

Alle de nævnte elementer spiller sammen, når du som tillidsrepræsentant afdækker problem-stillinger. Du kan læse mere om disse emner under afsnittene ”Pædagogiske forhold”, ”Orga-nisationsforhold” og ”Arbejdsmiljø”.

Kredsudsendelse nr. 032/2016
KL udsender administrative meddelelser til kommuner bl.a. via Nyhedsbrev for skoleledere. I nyhedsbrev for skoleledere 02/april2015/2016 skriver KL blandt andet om arbejdstidsopgørelsen for skoleåret 2015/2016:
”I forbindelse med afslutningen af skoleåret skal kommuner/skoleledere være opmærksomme på, at arbejdstiden skal opgøres. Reglerne om, hvordan arbejdstiden opgøres, fremgår af § 7 i Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne.
Der er ingen formkrav til selve arbejdstidsopgørelsen. Kommuner/skoler har metodefrihed i forhold til, hvordan opgørelsen af arbejdstiden konkret udmøntes. Mange kommuner har systemer, der kan understøtte opgørelse af arbejdstiden, og nogle steder har læreren selv mulighed for løbende at følge med i den præsterede arbejdstid i systemet.
Arbejdstiden opgøres kun en gang årligt. Ledelsen skal dog løbende være opmærksom på lærerens præsterede arbejdstid.”

TR kan henvise til denne meddelelse, hvis en skoleleder er i tvivl om pligten til at opgøre arbejdstiden.

TR-udsendelse nr. 004/2016
Du kan i denne udsendelse orientere dig om de procedurer, der gælder, hvis der skal indgås aftale om et supplement eller en fravigelse fra arbejdstidsreglerne. ´

Som TR kan du kun indgå aftale, hvis kredsen har besluttet, at TR kan indgå aftale om arbejdstid på skolen. Hvis kredsen har besluttet dette, er det også kredsen, der giver TR et klart mandat.

Kredsudsendelse nr. 015/2016
Med denne kredsudsendelse sendte foreningen en del materiale om arbejdet med opgaveoversigten, planlægningen og opgørelsen af arbejdstiden på baggrund af, at over halvdelen af TR’erne har svaret, at ingen lærere har modtaget en opgørelse af deres arbejdstid. En af de få rettigheder som medlemmerne har i efter arbejdstidsreglerne.
Derfor indeholder kredsudsendelsen materiale, som kredsene er blevet bedt om at tilrette i forhold til den lokale strategi og videredistribuere til TR med en opfordring til at tage en fælles drøftelse i faglig klub.

Indholdet i kredsudsendelsen er:
1. Brev til TR som forklarer materialet, og hvad der skal videreformidles til medlemmerne.
2. Power Point-slides som kan bruges ved møde i faglig klub.
3. Materiale til TR’s forberedelse af dialog med ledelsen om procedurer mv. forud for skoleårets planlægning
4. Ideer til planlægningsværktøjer samt eksempel på hhv. grundskema og opgaveoversigt – kredsen kan vurdere, om der skal indsættes timetal, der afspejler den lokale virkelighed
5. Guide til medlemmernes forberedelse af dialogen med ledelsen.
Hvis du ikke har fået dette materiale, kan du rette henvendelse til kredsen.

TR-udsendelse nr. 037/2015
I denne udsendelse kan du følge det videre arbejde med tilbagemeldingerne fra de møder, som TR og AMR har afholdt om udmøntningen på Bilag 4 (de 15 punkter). TR kan – hvis ikke der blev gemt en kopi af besvarelsen af spørgeskemaet, der blev udsendt til TR umiddelbart inden møderne på skolerne – rette henvendelse til dlf-survey@dlf.org for at få en oversigt over jeres svar.

Af udsendelsen fremgår det også, at kredsene i begyndelsen af det nye år (2016), hvor foreningen beskriver arbejdet med KL i forhold til de tilbagemeldinger, foreningen har modtaget fra møderne på skolerne. Tanken er, at kredsen supplerer med en beskrivelse af den planlagte indsats i kredsen, og bagefter videresender til dig som TR. Du får mulighed for at tilføje en kort beskrivelse, som kan videresendes til medlemmerne.

TR-udsendelse nr. 031/2015. Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6
I denne udsendelse bliver TR og AMR bedt om at holde møder på skolerne i ugerne 45 – 46 eller tiden lige omkring, for at styrke indsatsen med arbejdet med udmøntningen af Bilag 4 – bl.a. beskrevet i de fælles initiativer i 15 punkter om arbejdstid – som er en del af resultatet fra OK-15.

Udsendelsen indeholder flg. materiale til brug for møderne:
1. Drejebog til TR og AMR
2. Power Point oplæg med noter
3. 15 punkter om arbejdstid – folder til print
4. TR’s og AMR’s forberedelsesværkstøj
5. Notatark til opsamling på mødet
6. Oversigt over møderækken i efteråret – folder

TR og AMR har efterfølgende fået tilsendt et spørgeskema til udfyldelse på møderne.

Du kan hente inspiration i materialet, når du sætter fokus på en eller flere af de 15 punkter.

TR-udsendelse nr. 027/2015 Bilag
Denne TR-udsendelse udbygger udsendelse nr. 023/2015 om opgørelse af lærernes præsterede arbejdstid ved skoleårets afslutning. I denne udsendelse gives et eksempel på, hvordan en opgørelse af en lærers præsterede arbejdstid kan se ud, og hvordan ændringer/tilføjelser i løbet af skoleåret udløser overtid.

Udsendelsen er sendt til TR’erne for at gøre opmærksom på, at alle lærere – ikke kun nogle lærere – skal have udleveret en opgørelse af den præsterede arbejdstid ved skoleårets afslutning.

TR-udsendelse nr. 024/2015
KL og Danmarks Lærerforening har ikke kunnet blive enige om, hvordan tiden til lejrskole skulle afregnes, hvorfor uenigheden er blevet afgjort ved en voldgift.

Du skal som TR være opmærksom på, at skolelederen anvender den samme afregningsmåde for alle lærere, der deltager i en lejrskole. Hvis skolelederen bruger døgnets begyndelse – kl. 00.00 – så skal han/hun bruge det for alle lærere på lejrskole. Bruger skolelederen arbejdsdagens begyndelse (normaltidspunktet), så skal han/hun bruge det for alle lærere på lejrskole.

Hvis du konstaterer, at skolelederen ikke bruger den samme model for beregning af arbejdstid ved læreres deltagelse i en lejrskole, så skal du kontakte kredsen. Kredsen kan have aftalt en afregning af arbejdstid på en lejrskole med kommunen.

TR-udsendelse nr. 023/2015
En af de vigtigste værnsregler i arbejdstidsreglerne er bestemmelserne om, hvordan man får opgjort arbejdstiden ved skoleårets afslutning. Skolelederen er forpligtet til at opgøre arbejdstiden efter § 7 i arbejdstidsreglerne ved skoleårets afslutning – opgaveoversigten som læreren får ved skoleårets start er den planlagte arbejdstid, opgørelsen ved skoleårets afslutning er den præsterede arbejdstid. Opgørelsen sikrer, at ændringer i forhold til den planlagte arbejdstid registreres, og evt. udløser overtid.

TR-udsendelse nr. 011/2015
Udsendelsen gør opmærksom på, at du finder ”Arbejdstidshjulet” på foreningens hjemmeside. Hjulet har 15 klikpunkter, som henviser til de 15 punkter i Bilag 4. Når du klikker på nummeret, fremkommer teksten, som de er formuleret i bilaget. Herfra kan du klikke videre til nogle spørgsmål, der kan bruges til møder i faglig klub til inspiration for drøftelserne. Klikker du en gang til, når du frem til endnu en række spørgsmål, som leder henimod overvejelser over, hvad vil vi så gøre. 

TR-udsendelse nr. 010/2015
Med virkning fra 1. maj 2015 har lærere og børnehaveklasseledere fået samme rettigheder som øvrige ansatte på det kommunale/regionale område til at afholde 6. ferieuge på konkrete arbejdsdage.

I TR-udsendelsen gennemgås de nye regler foruden de opmærksomhedspunkter, som TR skal have fokus på.

TR-udsendelse nr. 028/2014
Denne udsendelse beskriver det udvidede undervisningsbegreb bl.a. med fle re eksempler, der belyser definitionen af undervisningen efter det udvidede undervisningsbegreb. Anvendelsen af definitionen har afgørende betydning for den enkelte lærers undervisningstillæg.

TR-udsendelse nr. 021/2014
TR-udsendelse omtaler en af arbejdstidsreglernes vigtigste værnsregler, bestemmelserne om opgørelse af arbejdstiden (arbejdstidsreglernes § 7).
Udsendelsen oplyser, at foreningen har udarbejdet en skabelon til opgørelse af arbejdstiden. Kredsen sørger for, at skabelonen tilrettes de lokale forhold. Redskabet skal understøtte arbejdet med at sikre, at lærerne får godtgjort den præsterede arbejdstid.

TR-udsendelse nr. 011/2014, særligt bilagene D, E og F
Materialet i denne TR-udsendelse er en række bilag til brug for afholdelse af møde i Faglig Klub i uge 15 i 2014.
De nævnte bilag er meget anvendelige fortsat, f.eks. i forbindelse med overvejelser over ”Hvad kan vi gøre bedre ved planlægningen af næste skoleår”, ”Hvilke erfaringer har vi med opgaveoversigten til lærerne” og lignende.
Bilag E og bilag F styrker den enkelte lærer indholdsmæssigt i sine drøftelser om opgaveoversigten med lederen.
Med udgangspunkt i samtaleguiden (
bilag D) er det en god idé, at Faglig Klub drøfter evt. tilpasninger af samtaleguiden, samt at klubben gør sig overvejelser over, hvilke emner det er nødvendigt af have fokus på ved drøftelserne med skolelederen. Hvis der er behov for fokus på forberedelsesopgaven beskriver bilag E indholdet i forberedelsesopgaven.

TR-udsendelse nr. 032/2013
Heri beskriver foreningen de problemstillinger/spørgsmål, der opstår, hvis der overvejes andre ordninger om tilstedeværelse end den, der er beskrevet i arbejdstidsreglerne. Arbejdstidsreglerne fastsætter, at arbejdstiden ”medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet.” Denne bestemmelse er en af værnsreglerne, som lovgiver har fastsat for at sikre lærerne mod det grænseløse arbejde. 
TR-udsendelsen giver dig nogle gode råd til, hvordan du forholder dig i de situationer, hvor eks. skoleleder eller en eller flere lærere ønsker noget andet.

TR-udsendelse nr. 021/2013, bilag 1
I denne udsendelse orienterer foreningen tillidsrepræsentanterne om de ændringer i løn- og arbejdstidsvilkår, som lærere og børnehaveklasseledere omfattes af fra 1. august 2014.