Løn- og ansættelsesforhold Lærere i den kommunale folkeskole

Grundløn for lærere i folkeskolen

Der er to lønsystemer for lærere:

 • Lærere på grundlønssystemet
 • Lærere på anciennitetslønsystemet (personlig ordning).

Alle, der er ansat efter 1. april 2000, er på grundlønssystemet, og alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 29 eller derunder, kom også på grundlønssystemet. Langt de fleste aflønnes på dette system.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Du finder overenskomsten her.

Det er specielt i §§ 3, 4, 5 og 6, at bestemmelserne om løn for ansatte i grundlønssystemet findes.

Læs mere om de grundlæggende lønbestemmelser for lærere med grundløn her.

Mere om lønsystemet:
Lønsystemet består af følgende lønelementer:

 • Grundløn er den mindste løn, der kan udbetales i den pågældende stilling
 • Funktionsløn er løndele, der ydes for de funktioner, der er tillagt stillingen
 • Kvalifikationsløn er løndele, der ydes for stillingsindehaverens kvalifikationer.

Lærere er også omfattet af resultatløn.

Grundlønnen aftales centralt mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Funktionsløn og kvalifikationsløn aftales centralt mellem KL og Lærernes Centralorganisation eller decentralt mellem kommunen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening.

Grundløn
Grundlønnen for lærere er pt. løntrin 31 + et årligt tillæg på 3.000 kr. i 31.3.2000-niveau

Funktionsløn
Ydes for særlige funktioner, der tillægges stillingen, og som ikke er omfattet af grundlønnen for stillingen.

Funktionsløn kan aftales centralt mellem KL og LC. De centrale parter kan aftale både område og størrelsen på tillægget eller kun området. I det tilfælde skal de lokale parter aftale størrelsen på tillægget. Endelig kan funktionsløn aftales lokalt mellem kreds og kommune. Funktionsløn kan aftales som løntrins-forbedringer eller som tillæg.

Funktionsløn er pensionsgivende. Lokalt aftalt funktionsløn kan fastlægges ved forhåndsaftaler, således at tillægget udbetales automatisk, såfremt bestemte, objektive, konstaterbare kriterier er opfyldt.

Centralt er det aftalt, at der for følgende funktioner skal ydes funktionsløn. Størrelsen af tillægget aftales lokalt mellem kreds og kommune:

 • Flere/skiftende arbejdssteder
 • Selvstyrende team
 • Lærere, der får tillagt funktion som skolekonsulent.

Til inspiration for fastsættelse af kriterier for funktionsløn har aftaleparterne udarbejdet en liste over vejledende kriterier. Listen er  ikke prioriteret og er ikke udtømmende:

 • Arbejdsopgaver i forbindelse med særligt omsorgs- og indsatskrævende børn/elever
 • Arbejdsopgaver i forbindelse med børns/elevers særlige indlæringsvanskeligheder
 • Særlige funktioner i forbindelse med udviklingsopgaver/projekter
 • Supervision i forhold til faggrupper
 • Udvikling af det enkelte fag
 • Særlige koordinerende funktioner
 • Samarbejde med UU-vejledere
 • Skolebiblioteksfunktionen
 • Mødeledelse i pædagogisk råd
 • Medarbejderrepræsentation i skolebestyrelse
 • Konsultative opgaver.

Kvalifikationsløn
Ydes for den enkeltes kvalifikationer.

Kvalifikationsløn kan aftales centralt mellem KL og LC. De centrale parter kan aftale både kriteriet for og størrelsen på tillægget. I nogle tilfælde er det kun kriteriet, der er aftalt centralt. Her skal lokale parter (ansættelsesmyndigheden og kredsen) aftale størrelsen på tillægget. Endelig kan kvalifikationsløn aftales lokalt mellem kreds og ansættelsesmyndighed. Kvalifikationsløn kan aftales som løntrinsforbedringer eller som tillæg.

Kvalifikationslønsforbedringer er pensionsgivende. Kvalifikationsløn kan fastlægges ved forhåndsaftaler, således at tillægget udbetales automatisk, såfremt bestemte, objektive konstaterbare kriterier er opfyldt.

Det er centralt aftalt, at der ydes kvalifikationsløn for lærere efter 4, 8 og 12 års beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen til lærer.

Også ikke-læreruddannede skal ydes kvalifikationsløn efter 4, 8 og 12 års sammenlagt beskæftigelse som lærer i folkeskolen. Denne kvalifikationsløn aftales lokalt mellem ansættelsesmyndigheden og kredsen.

Lærere, der har været beskæftiget i 8 år, får stillingsbetegnelsen overlærer, såfremt de tjenstlige forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende. Der skal ikke ansøges om denne oprykning, ligesom der ikke skal udfærdiges nyt ansættelsesbrev i forbindelse med oprykningen.

Centralt er det også aftalt, at der skal ydes kvalifikationsløn for lærere, der har bestået visse Pædagogisk Diplomuddannelse eller gennemfører relevant videreuddannelse. Størrelsen af tillægget aftales lokalt mellem ansættelsesmyndigheden og kredsen.

Til inspiration for fastsættelse af kriterier for kvalifikationsløn har parterne udarbejdet en liste over vejledende kriterier. Listen er ikke udtømmende og ikke opstillet i prioriteret rækkefølge:

 • Specialviden med særlig betydning for skolens arbejde
 • Særlig faglig eller pædagogisk viden
 • Anden erhvervserfaring af betydning for jobbet
 • Erfaring fra flere arbejdssteder
 • Jobrokering
 • Opgaverotation.

Fritvalgstillæg
Der ydes et fritvalgstillæg på 0,83 % af den pensionsgivende løn. Den ansatte kan vælge at anvende fritvalgstillægget til en forhøjelse af pensionsbidraget. Et sådan valg kan foretages en gang årligt inden en 1. oktober. Valget får herefter virkning fra den efterfølgende 1. januar.