Løn- og ansættelsesforhold Lærere i den kommunale folkeskole

Vilkår i forbindelse med lærerstuderende i praktik

Arbejdsopgaverne i forbindelse med lærerstuderendes praktik er omfattet af ”Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen”.

Central aftale eller lokalaftale
Den centrale aftale gælder, med mindre kreds og kommune har indgået lokalaftale. Rammerne for sådanne lokalaftaler er beskrevet i bilag 1 til praktikaftalen.

Aftalen omfatter alene faget praktik på grundlag af bekendtgørelse nr. 231 af 8. marts 2013 om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Anden praktikvirksomhed, som kommunen ved partnerskabsaftalen med professionshøjskolen kan have udvidet den kommunale praktikopgave med, er således ikke omfattet. Her gælder den lokale aftalemulighed.

Den centrale aftale
Den centrale aftale omfatter lærere m.fl., som varetager praktikvirksomhed for studerende, der gennemfører uddannelsen til lærer i folkeskolen samt uddannelsen til meritlærer. Aftalen omfatter både ansatte efter læreroverenskomsten og efter lederoverenskomsten, men reglerne er forskellige, idet muligheden for indregning i arbejdstiden alene gælder ansatte omfattet af lærer- og børnehaveklasselederaftalen.

Her beskrives vilkårene for ansatte, der er omfattet af arbejdstidsaftaler for lærere og børnehaveklasseledere. Ansatte, der er omfattet af arbejdstidsbestemmelserne for ledere, henvises til Skolelederforeningen.

Partnerskabsaftale og praktikskolens uddannelsesplan
De lærerstuderendes praktik er beskrevet i læreruddannelsernes studieordninger, partnerskabsaftalen mellem kommunen og læreruddannelse samt praktikskolens uddannelsesplan.
Heri anvendes en række forskellige begreber om opgaverne i faget praktik – f.eks. mentorordning, praktikmødested, praktikforum mv.

I den nye læreruddannelse skal en praktiklærer medvirke ved praktikprøven efter det enkelte praktikmodul. Med overenskomstfornyelsen er vilkårene for medvirken ved praktikprøven aftalt. Vilkårene svarer til det, der gælder for samarbejde med læreruddannelsen og vejledning af de studerende.

Den centrale aftale definerer praktikvirksomheden i fem kategorier:
A. praktiktimer
B. vejledningstimer
C. praktikundervisning
D. medvirken ved praktikprøven samt
E. ledelses- og koordineringsopgaver.

Praktiklærerne skal honoreres for de praktikopgaver, som læreruddannelsen forventer løst. Den centrale aftale bygger på, at de mangeartede opgaver og ordninger, som faget praktik fordrer, kan rummes inden for den centrale praktikaftale.

Skolens ledelse har i denne forbindelse den vigtige opgave at afklare, hvilke af aftalens kategorier praktikskolens aktiviteter i henhold til uddannelsesplanen falder ind under.
For eksempel er en nærmere afdækning af, hvad der forstås ved ”praktikmødested” eller ”praktikforum” nødvendig for at fastlægge, om praktiklærernes medvirken skal afregnes som vejledning eller praktikundervisning.

Honorar eller arbejdstidsopgørelse plus tillæg
Vejledningstimer (B), praktikundervisning (C), medvirken ved praktikprøven (D) samt ledelses- og koordineringsopgaver (E) vederlægges efter to modeller:


Model 1 med honorar alene eller
Model 2 med arbejdstimer og tillæg

Ved honorar anvendes en særlig timesats på 270,00 kr. (31.3.2000-niveau).

Ved indregning i arbejdstiden anvendes sats II (uden forberedelse) i Finansministeriets Cirkulære om Timelønnet undervisning p.t. af 17. januar 2001, til beregning af tillæg. Satsen – der er statslig - udgør 226,95 kr. (31.3.2000-niveau). Tillæg beregnes som forskellen mellem denne sats og lærerens aktuelle timeløn.

Praktikaftalens elementer
Praktikaftalen fastlægger honorering for praktikvirksomheden i 5 kategorier:

Praktikvederlag
Praktikvederlag ydes pr. lektion af 45 minutters varighed for hver deltagende lærerstuderende. Praktiktimer defineres som alle undervisningstimer, hvori lærerstuderende deltager som led i uddannelsen. Alle praktiktimer indgår i lærerens/børnehaveklasselederens planlagte undervisningstimetal for skoleåret. Lektioner af anden varighed end 45 minutter skal omregnes til enheder af 45 minutter, hvorefter vederlaget beregnes.

Praktikvederlaget er ens for lærere, ledere og konsulenter. Vederlaget er 28,27 kr. (31.3.2000-niveau.) pr. lektion for hver studerende.

Vejledningsgodtgørelse
Vejledningstimer omfatter både før- og eftervejledning samt kontakt til læreruddannelsen.

Hvis der vederlægges med honorar (Model 1), indgår arbejdstimerne ikke i arbejdstidsopgørelsen, jf. arbejdstidsreglernes § 7. Honoraret udgør 270,00 kr. pr. arbejdstime (31.3.2000-niveau).

Hvis vejledningen og opgaver i tilknytning hertil løses inden for den fastlagte arbejdstid, der således indgår i arbejdstidsopgørelsen, ydes et tillæg pr. arbejdstime (Model 2). Tillægget pr. arbejdstime beregnes som forskellen mellem Finansministeriets sats II og lærerens aktuelle timeløn.

Praktikundervisningstimer
Hvis undervisning af lærerstuderende vederlægges med honorar (Model 1) ydes 2*270,00 kr. pr. lektion (31.3.2000-niveau).

Indgår undervisning af lærerstuderende i arbejdstidsopgørelsen, skal det ske som den del af arbejdstiden, der anvendes til forberedelse, gennemførelse, efterbehandling og evaluering af undervisningen, og der beregnes et tillæg på grundlag af dette timetal. Tillægget pr. arbejdstime beregnes som forskellen mellem Finansministeriets sats II og lærerens aktuelle timeløn.

Medvirken ved praktikprøven
Den praktiklærer, der skal medvirke ved praktikprøven, ydes honorar eller tillæg efter samme metode som ved vejledningsgodtgørelsen. Det betyder, at praktiklæreren skal have honorar eller tillæg for alle arbejdstimer, der anvendes i forbindelse med lærerens medvirken.

Ledelses- og koordineringsopgaver
Da dele af disse opgaver kan tillægges lærere, beskrives bestemmelserne her.

Varetagelse af den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgaver i forbindelse med praktikken vederlægges med 7,47 kr. (31.3.2000-niveau) pr. praktik- og praktikundervisningstime for hver deltagende studerende. Tillægget beregnes således som: antallet af studerende * antallet af praktiktimer plus antallet af studerende * antallet af praktikundervisningstimer.

Beløb op til 16.800 kr. (31.3.2000-niveau) årligt skal ydes som tillæg til skolens leder og souschef. Tilsvarende gælder 2/5 af overskydende beløb herudover. Skolens leder fastlægger fordelingen under hensyn til opgavefordelingen.

3/5 af beløb ud over 16.800 kr. (31.3.2000-niveau) årligt ydes som tillæg pr. fastsat arbejdstime til lærere m.fl. ved skolen, der under ansvar over for ledelsen varetager ledelses- og koordineringsopgaver. Antallet af arbejdstimer fastsættes ved at dividere det overskydende beløb med Finansministeriets sats II (Model 2).

Hvis lærere skal vederlægges for ledelses- og koordineringsopgaver med honorar (Model 1), ydes 270,00 kr. (31.3.2000-niveau).

Oversigt

 

Grundbeløb 31/3 2000

Aktuel værdi

Praktikvederlag pr. studerende pr. lektion

28,27

39,93

Vejledningstimer, pr. 45 minutter

270,00

381,35

Praktikundervisningslektion

540,00

762,70

Ledelse pr. praktiktime og praktikundervisningstimer pr. studerende

7,47

10,55

Finansministeriets sats II, grundbeløb pr. 31.3.2012: 226,95 kr. Aktuel værdi 248,28 kr. 

Særlige vilkår for øvelsesskolelærere
Øvelsesskolelærere, der har et særligt lønforløb med løntrin 43 som sluttrin, er forpligtede til uden yderligere vederlag at varetage både praktik- og vejledningstimer i op til 84 timer (70 praktiktimer + 14 vejledningstimer). Overstiger timerne dette omfang, ydes der vederlag efter de generelle bestemmelser.

Der er tale om den gruppe øvelsesskolelærere, der er omfattet af første ”kasse” i § 1, stk. 2 i protokollat 2 til overenskomsten.

Hvis der for skolens øvrige lærere vederlægges med honorar (Model 1), udbetales i indtil 14 vejledningstimer differencen mellem honoraret og øvelsesskolelærerens timeløn.