Løn- og ansættelsesforhold Ledere i den kommunale folkeskole

Arbejdstid

Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid er gældende for lederstillingerne i folkeskolen. Godtgørelse for merarbejde forudsætter, at

  • kommunalbestyrelsen, forinden merarbejdet iværksættes, har givet sin tilslutning
  • merarbejdet har en midlertidig karakter
  • vedkommende tjenestemand udarbejder en skriftlig redegørelse med angivelse af grundlaget for merarbejdet, dettes karakter samt timeforbruget
  • den skriftlige redegørelse attesteres af tjenestemandens nærmeste chef.

Alle ledere i den kommunale folkskole er omfattet af reglerne om seniordage.

Seniordage
Retten til 2 seniordage indtræder i det kalenderår, hvor den ansatte fylder 60 år. Det betyder, at retten til seniordage er den samme for en ansat, der fylder 60 år den 1. januar og en ansat, der fylder 60 år den 31.december i samme år. Begge har i kalenderåret ret til 2 seniordage. Det tilsvarende gør sig gældende med den forøgelse af antallet af seniordage, der sker i de kalenderår, hvor den ansatte fylder henholdsvis 61 år og 62 år.

Retten til henholdsvis 2, 3 eller 4 seniordage indtræder også uanset på hvilket tidspunkt af året, den ansatte tiltræder. Retten til henholdsvis 2, 3 eller 4 seniordage gælder uanset antallet af ansættelser indenfor et kalenderår. Et eksempel: en ansat på 60 år med ret til 2 seniordage har afholdt sine 2 seniordage (eller fået dem udbetalt i forbindelse med fratræden). Hvis han efterfølgende ansættes i en anden kommune, opnår han ikke ret til 2 nye seniordage i det pågældende kalenderår.

Seniordage kan på samme måde som omsorgsdage afholdes som halve eller hele dage. Endvidere er det aftalt, at dagene tillige ved aftale kan afvikles i timer. Aftale om afvikling i timer indgås mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Afvikling af seniordage
På samme måde som omsorgsdage skal den ansatte varsle tidligst muligt, hvornår pågældende ønsker at afholde sine seniordage. Arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, medmindre væsentlige tjenstlige forhold hindrer det. Såfremt seniordagene ønskes afviklet i timer, er det ikke tilstrækkeligt for den ansatte at varsle timerne til afholdelse. Imødekommelsen af et sådant ønske forudsætter, at det aftales mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Hvis seniordagene ikke er afholdt inden kalenderårets udløb, er der følgende muligheder:

  • Den ansatte og kommunen aftaler, at dagene overføres til det følgende kalenderår
  • Den ansatte foretager sig ingenting – dagene bortfalder, medmindre den manglende afholdelse skyldes, at arbejdsgiveren har afvist at imødekomme tidspunktet for afholdelse af dagene

Ikke afholdte seniordage udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. Det indebærer fx, at en 62-årig, som fratræder ved udgangen af februar måned, og som ikke har afholdt sine 4 seniordage i perioden januar- februar, vil få disse udbetalt i forbindelse med fratræden. Den udbetalte værdi af en seniordag beregnes på baggrund af den ansattes aktuelle timeløn på udbetalingstidspunktet og med udgangspunkt i 7,4 timer.

Ombytning til bonus eller pension
Den ansatte har mulighed for senest den 1. oktober at konvertere det næstfølgende kalenderårs seniordage til en årlig bonus eller til et løbende ekstraordinært pensions-bidrag. Valget foretages for 1 år af gangen, og den ansatte har således mulighed for at prioritere forskelligt fra år til år, afhængig af behov. 

Vælger den ansatte at konvertere til et ekstraordinært pensionsbidrag, er størrelsen på dette lig med størrelsen på bonusbeløbet.

Bonus udbetales ved kalenderårets udløb. Bonus beregnes på samme måde som ikke afholdte seniordage i forbindelse med fratræden. Fratræder den ansatte inden kalenderårets udløb, udbetales alene en forholdsmæssig bonus. Hermed er indlagt et mindre incitament til ikke at vælge at konvertere seniordage til bonus. 

Ekstraordinært pensionsbidrag indbetales løbende. Det ekstraordinære pensionsbidrag beregnes på grundlag af den ansattes pensionsgivende løn. Fratræder den ansatte i kalenderåret, ophører den løbende indbetaling. Værdien af en seniordag er fastsat til 0,47 % af den pensionsgivende årsløn.