Løn- og ansættelsesforhold Offentlige pensioner og ATP

Offentlige pensioner og ATP

Tjenestemænd har ret til at få offentlige pensioner, altså folkepension og offentlig førtidspension, efter reglerne i Lov om social pension.

Folkepension
Man kan få tidligst få folkepension fra det fyldte 65. år. Folkepensionsalderen stiger løbende. Folkepension udbetales efter ansøgning.

Folkepensionsalder og øvrige forhold i forbindelse med folkepension kan ses på borger.dk : https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt

Har man store arbejdsindtægter ud over pensionen, vil grundbeløbet blive reduceret, såfremt indtægten overstiger et nærmere fastsat beløb.

ATP, Arbejdsmarkedets tillægspension
ATP er en helt anden pensionsform end tjenestemandspension og offentlige pensioner. Den er afhængig af det indbetalte pensionsbidrag og det udbytte, der opnås af ATP ved midlernes anbringelse.

ATP er en obligatorisk, lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere.

Bidrag til pensionsfonden indbetales med en trediedel af lønmodtageren og to trediedele af arbejdsgiveren. ATP fører en konto for hver enkelt lønmodtager.

Udbetaling af ATP
ATP-pensionen er afhængig af det faktisk indbetalte pensionsbidrag for hver enkelt lønmodtager gennem de aktive tjenesteår og af den bonus, der tilskrives af ATP's udbytter. Derfor er det ikke muligt at oplyse noget om pensionens størrelse.

ATP-pensionen udbetales fra medlemmets 67. år. Er man født den 1. juli 1939 eller senere, har man mulighed for at få udbetalt ATP som 65-årig. Nedsættelsen er på i alt 10 % for hvert år, udbetalingen starter før 67 år. Vælger man ikke at få udbetalt sin pension ved det 67. år, forhøjes pensionen tilsvarende med 10 % pr. år, det vil sige med godt 0,8 % for hver måned, udbetalingen bliver udsat. Forhøjelsen kan dog maks. blive på 30 %, hvilket svarer til udbetaling ved det 70. år.

ATP's adresse:
ATP-huset
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Tlf. 48 20 48 20
www.atp.dk

Henvisninger
Lov om ATP