Løn- og ansættelsesforhold Om ansættelse i folkeskolen

Ansættelsesprocedure

Ansættelsesbrev
Ansættelsesbrev skal udstedes til alle – både månedslønnede og timelønnede – når ansættelsesperioden er 1 måned eller derover, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er mindst 8 timer.

Ansættelsesbrevet skal indeholde alle væsentlige oplysninger og som minimum indeholde angivelse af:

  • identifikation af den ansatte og arbejdsgiveren,
  • arbejdsstedet, evt. flere arbejdssteder med angivelse af hovedarbejdssted,
  • stillingsbetegnelse,
  • ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Hvis ansættelsen er midlertidig (timelønnet) eller tidsbegrænset (månedslønnet). anføres desuden tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør
  • beskæftigelsesgrad. Fuldtidsbeskæftigelse eller brøkdel af fuldtidsbeskæftigelse,
  • bestemmelser om ferie, opsigelsesvarsler, løn, grundløn, pension mv., udbetalingsterminer, overarbejde og arbejdstid. Disse oplysninger kan erstattes af en henvisning til bestemmelserne herom i overenskomsten eller aftaler for tjenestemænd.

Ansættelsesbrevet kan herudover indeholde andre bestemmelse f.eks. om prøveansættelse, om forhold ved sygdom og om forhold ved barsel.

For overenskomstansatte og tjenestemænd er der ikke adgang til – via ansættelsesbrevet eller på anden måde – at aftale forkortet opsigelsesvarsel ved 120 dages sygdom.

Det skal tilstræbes, at den ansatte modtager ansættelsesbrevet senest ved tiltrædelsen af stillingen. Ansættelsesbrevet skal i alle tilfælde være den ansatte i hænde senest en måned efter ansættelsesaftalens indgåelse.

Hvis den ansatte ikke inden for ovenstående tidsfrist har modtaget et ansættelsesbrev, skal den ansatte eller TR/kreds skriftligt henvende sig til arbejdsgiver og anmode om et ansættelsesbrev for vedkommende.

Svares der ikke inden for en frist på 15 dage, kan sagen rejses. Kontakt kredsen.