Løn- og ansættelsesforhold Om ansættelse i folkeskolen

Grupper af ansatte i folkeskolen

Ansatte efter den 31. marts 1993 i folkeskolen er enten

  • overenskomstansatte, dvs. ansat i henhold til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen, eller
  • kommunale/regionale tjenestemænd, dvs. ansat i henhold til det kommunale/regionale tjenestemandsregulativ.

En stadig mindre del af de ansatte tilhører "den lukkede gruppe", som omfatter de lærere m.fl., der op til 1. april 1993 var ansat som tjenestemænd i folkeskolen i henhold til Lov om tjenestemænd i folkeskolen.

Det er kommunalbestyrelsen/regionsrådet, der vælger, hvilken af de to ansættelsesformer den ønsker at nyansætte lærere m.fl. på. Der er særlige bestemmelser for tjenestemændene i ”den lukkede gruppe”.


Formelle ansættelsesbetingelser
For at kunne ansættes til undervisning i folkeskolen kræves, at man har gennemført en læreruddannelse (jf. FS § 28).

For at kunne varetage undervisningen i en børnehaveklasse kræves en uddannelse som pædagog (jf. FS § 29 ).

Det bemærkes, at kommunen kan ansætte personer, der - uden at være læreruddannede - har særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag indenfor folkeskolens fagrække. Den pågældende må dog kun undervise i det/de fag, som vedkommende har særlige kvalifikationer i, og vil derfor ikke kunne tillægges generel undervisningskompetence.

Udover muligheden for at ansætte ikke-læreruddannede til undervisning i skolens fagrække, giver loven også mulighed for, at ansatte uddannede pædagoger kan varetage enkelte timer i et fag på 1.-3. klassetrin i løbet af et skoleår (jf. FS § 29a). 

Særligt for tjenestemandsstillinger
Hvis stillingen er en tjenestemandsstilling, kræves endvidere, at den pågældende opfylder visse helbredsmæssige krav, samt opfylder tjenestemandsregulativets bestemmelser om, at tjenestemanden såvel i som uden for tjenesten skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

Varig ansættelse som tjenestemand er betinget af en tilfredsstillende ansættelse som "tjenestemand på prøve" eller i en stilling, der kan træde i stedet for prøvetid (se nærmere herom i afsnittet Prøveansættelse)