Løn- og ansættelsesforhold Om ansættelse i folkeskolen

Overenskomstens område

Overenskomstens område er en beskrivelse af dels den personkreds, der kan omfattes af overenskomsten, og dels de arbejdsopgaver, der kan tillægges overenskomstansatte.

Alle, der overenskomstansættes i de nævnte stillinger, omfattes af overenskomstens bestemmelser. Overenskomsten er en såkaldt "funktionsoverenskomst", fordi den omfatter de personer, der ansættes til at udføre de funktioner, som overenskomsten beskriver.  Overenskomsten stiller ikke i sig selv noget krav om en bestemt uddannelse. Uddannelseskravene fremgår af folkeskolelovens § 28 - 30.

Personkreds
Ansættelse som lærer, børnehaveklasseleder, skolekonsulent uden ledelsesbeføjelser eller skolepsykolog i kommunerne sker efter overenskomsten for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Ansættelse i de samme stillinger i regionerne sker efter overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne.

Overenskomsten omfatter ikke:

  1. tjenestemænd,
  2. tjenestemænd, der oppebærer rådighedsløn eller ventepenge,
  3. pensionerede tjenestemænd,
  4. ansatte, der får egenpension eller pension fra en pensionsordning, som en offentlig arbejdsgiver har betalt bidrag til.

Det betyder, at de nævnte personer ikke umiddelbart omfattes af overenskomsten. Såfremt én af de under 1-5 nævnte ønskes ansat efter overenskomsten, kræver dette en særskilt aftale om ansættelsesvilkårene. Aftalen indgås mellem kredsen på vegne af LC og ansættelsesmyndigheden.

For så vidt angår tjenestemænd, der har tjenestefrihed fra tjenestemandsstillingen, er det aftalt, at de kan overenskomstansættes tidsbegrænset for den periode, tjenestefriheden udgør. Ved udløbet af tjenestefrihedsperioden/den tidsbegrænsede ansættelse, tages der stilling til, om der skal ske varig ansættelse evt. som tjenestemand i den lukkede gruppe.

For andre af de under 1-5 nævnte har hovedstyrelsen besluttet, at den lokale kreds kan indgå aftale om ansættelse normalt under forudsætning af, at samtlige overenskomstens bestemmelser finder anvendelse. Dog kan bestemmelsen om indbetaling af pensionsbidrag fraviges.

Arbejdsopgaver (kommunerne)
Overenskomstens bestemmelser om arbejdsopgaver omfatter både tjenestemænd i den lukkede gruppe, kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte.

De arbejdsopgaver, der kan pålægges overenskomstansatte, er anført i overenskomstens § 1, stk. 2. Oplistningen er en udtømmende beskrivelse af de arbejdsopgaver, der kan pålægges en ansat, bortset fra de særlige bestemmelser om arbejdsopgaver for børnehaveklasseledere.

Der er dog to muligheder for at udvide omfanget af de arbejdsopgaver, overenskomstansatte kan pålægges:

  1. ved indgåelse af en konkret kombinationsaftale kan arbejdsopgaverne udvides for den enkelte ansatte, der indgås kombinationsaftale for (se afsnit herom)
  2. ved indgåelse af aftale mellem overenskomstens parter (Lærernes Centralorganisation og KL) kan der tilføjes yderligere arbejdsopgaver, gældende for alle overenskomstansatte.

Hvis der ikke er indgået nogen af de nævnte aftaler, kan overenskomstansatte udelukkende pålægges de arbejdsopgaver, der er nævnt i overenskomstens § 1, stk. 1 og 2.

Der henvises endvidere til afsnittet om Ansættelse uden for folkeskolen.

Arbejdsopgaver (regionerne)
Overenskomstens bestemmelser om arbejdsopgaver omfatter både tjenestemænd i den lukkede gruppe, regionale tjenestemænd og overenskomstansatte. De primære arbejdsopgaver er at varetage:

  • specialundervisning af børn på regionale skoler samt andre pædagogisk/administrative opgaver,
  • specialundervisning for voksne på regionale institutioner,
  • undervisning på STU-uddannelsesen placeret på skoler eller institutioner for specialundervisning for børn eller voksne,
  • undervisning af de pårørende i fornødent omfang.

Herudover kan ansatte være omfattet af en kombinationsbeskæftigelsesaftale, der udvider opgaverne for den enkelte (se afsnittet herom).