Løn- og ansættelsesforhold Overgreb mod børn

Ansættelsesprocedure og straffeattester

Ansættelsessamtalen
Danmarks Lærerforening anser der for legitimt, at en (amts)kommunal arbejdsgiver søger at forebygge ansættelse af personer, der udgør en risiko for de børn, vedkommende skal have med at gøre. Herunder er det hensigtsmæssigt, at arbejdsgiverne drager omsorg for, at de ledere, som har med ansættelse at gøre, får den fornødne uddannelse i at gennemføre ansættelsesinterview på en sådan måde, at usikkerhed om ansøgerens oplysninger minimeres.

Straffeattester
I lyset af en række sager om seksuelt misbrug af børn har en del kommuner indført rutinemæssig indhentelse af straffeattester ved ansættelser i stillinger, hvor man skal have med børn at gøre. Efter Danmarks Lærerforenings opfattelse er en sådan praksis helt legitim i forhold til de beskyttelseshensyn, man vil varetage.

Formålet kan tilgodeses ved indhentelse af en såkaldt "pædofilattest". Denne udstedes for personer, som under ansættelsen vil have direkte kontakt med børn under 15 år, og omfatter oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister vedrørende sædelighedsforbrydelser, begået mod børn under 15 år.

Men det er vigtigt, at kommunerne indretter deres praksis i overensstemmelse med gældende ret og uden unødigt at krænke afgørende beskyttelseshensyn for ansøgere til de pågældende stillinger.

  • For det første er der ingen grund til at indhente straffeattester for personer, som man alligevel ikke har tænkt sig at ansætte.
  • For det andet er det retsstridigt at kræve »ren« straffeattest. Ansættelsesmyndigheden har pligt til konkret at vurdere, om den person, som man ønsker at ansætte, har begået en lovovertrædelse, som gør vedkommende uegnet til ansættelse i netop den konkrete stilling, der er tale om.
  • For det tredje er der tale om personfølsomme oplysninger. Det betyder, at antallet af personer, der får indsigt i straffeattestens oplysninger skal begrænses mest muligt.

Eksempel
I en del kommuner har kommunalbestyrelsen fastsat retningslinier for behandling af ansættelsessager vedrørende stillinger, hvor man har med børn at gøre. Et sådant regelsæt kan for eksempel indeholde følgende elementer:

Stillingsopslaget
Stillingsannoncen skal indeholde oplysning om,

  • at ansøgningen skal suppleres med en levnedsbeskrivelse
  • referencer hos tidligere arbejdsgivere vil blive taget efter aftale
  • at der vil blive indhentet en straffeattest hos Rigspolitiet, hvis ansøgeren indstilles til ansættelse.

Ansættelsessamtalen

  • Ansættelsessamtalen skal gennemføres på en sådan måde, at usikkerhed om ansøgerens oplysninger elimineres.
  • Ved ansættelsessamtalen indhentes ansøgerens skriftlige samtykke til at, straffeattest må indhentes, hvis ansøgeren indstilles til ansættelse
  • Kommunens kursus i gennemførelse af ansættelsessamtaler er obligatorisk for ledere i X kommunes eksterne institutioner for børn og unge.

Indhentning af straffeattest

  • Personalekontoret indhenter straffeattesten, foretager vurdering af dennes indhold og meddeler sin konklusion til den aktuelle institution og forvaltning.


Danmarks Lærerforening finder i alt væsentligt, at disse retningslinier på passende måde tilgodeser hensynet til beskyttelse af børnene, uden at hensynet til ansøgerens krav på diskretion bliver krænket. Foreningen lægger navnlig vægt på, at alene relevante personer i personaleafdelingen får kendskab til straffeattestens indhold, og at straffeattester alene indhentes for de personer, som indstilles til ansættelse.

Foreningen tager stærkt afstand fra procedurer, som indebærer, at straffeattester indhentes for samtlige ansøgere, og/eller at en større personkreds (herunder f.eks. skolebestyrelser) gøres bekendt med indholdet af straffeattester.