Løn- og ansættelsesforhold Overgreb mod børn

Ansvarsfordeling og pligter

Forældrenes ansvar
Den, som har forældremyndigheden over et barn, skal drage omsorg for barnet. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Primært er det altså forældrenes ansvar at beskytte børn mod krænkelser. Det er som udgangspunkt også forældrene, der har kompetencen til at træffe afgørelser om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Men andre end forældrene har også pligt til at gribe ind, hvis man oplever, at et barns velfærd er truet.

De kommunale myndigheders ansvar
De kommunale og regionale myndigheder har et generelt medansvar for, at opgaver og tilbud for børn, unge og deres familier fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gennemføres i samarbejde med forældrene og både i form af generelt forebyggende arbejde og målrettet indsats over for børn og unge med nedsat funktionsevne eller med andet særligt behov for støtte.

Kommunen skal sørge for, at forældrene - eller hvem der ellers har ansvaret for barnets opvækst – kan få gratis, familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunen er herunder forpligtet til at tilbyde rådgivning ved opsøgende arbejde, hvor der på grund af særlige forhold antages at være brug for det.

Kommunen skal føre tilsyn med de forhold, som børn og unge i kommunen lever under. Tilsynet skal føres på en sådan måde, at kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor der må antages at være behov for særlig støtte til et barn eller en ung under 18 år.

Den almindelige borgers underretningspligt
Enhver, som får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen – det fremgår af § 154 i Serviceloven af den 4. feb. 2011.

Den offentligt ansattes underretningspligt
Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt. Mens almindelige borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis man har kendskab til forhold af ovennævnte art, har den offentligt ansatte pligt til at underrette kommunen, hvis han/hun bliver bekendt med forhold, som giver formodning om, at barnet eller den unge har brug for særlig støtte. 

Forskellen på den almindelige og den udvidede pligt er altså primært, at den almindelige træder i kraft, når en borger får ”kendskab” til forholdene, medens den offentligt ansatte får pligten, når der er grund til at ”antage”, at barnet har brug for støtte. 

Underretningspligten retter sig i øvrigt både mod personer som udøver offentlig tjeneste fx læger - og personer som udøver offentlige hverv fx kommunalbestyrelsesmedlemmer og skolebestyrelsesmedlemmer. 

Modificering
Pligten til underretning er dog ikke ultimativ. Dels skal man vurdere mulighederne for, at pågældende ansatte gennem sin tjeneste har rimelig mulighed for i tide at afhjælpe vanskelighederne. Dernæst skal man så vidt muligt orientere de unge eller børnenes forældre om hjælpemulighederne i lovgivningen, inden kommunen underrettes. Ved vurderingen af, om der skal foretages underretning, skal man tage i betragtning, at det er kommunens opgave at yde forældremyndighedsindehaveren rådgivning og støtte, hvis barnet eller den unge har behov herfor.

Hvis der er tale om en sag om seksuelt overgreb eller anden alvorlig forbrydelse mod barnet, er der for Danmarks Lærerforening ingen tvivl om, at kommunen ubetinget skal underrettes uden unødig forsinkelse. Denne opfattelse støttes af en dom, som i november 2004 blev afsagt af Østre Landsret. En lærer blev idømt dagbøder for overtrædelse af straffeloven og lov om social service. Læreren havde undladt at foretage underretning om, at en 13-årig elev havde betroet ham, at hun havde et seksuelt forhold til en 19-årig kæreste. Læreren havde både indskærpet over for eleven, at kæresten begik en strafbar handling ved at have sex med hende, og skældt hende ud over hendes letsindighed.