Løn- og ansættelsesforhold Overgreb mod børn

Hvis den formodede krænker er en ansat

Det er særligt svært, hvis en formodet krænker er en kollega eller en anden person med tæt tilknytning til arbejdspladsen. Det skal igen understreges, at den offentligt ansattes underretningspligt er gældende, blot der er en formodning om, at et barn har været eller er udsat for overgreb.

Når en formodet krænker er kommunalt ansat, er der særligt mange forhold, som komplicerer sagen. Skolen, skoleforvaltningen, socialforvaltningen, personaleafdelingen, topledelsen og politikerne har en række forskellige hensyn, der skal varetages. Det skal gøres betryggende, hurtigt og i samarbejde med politiet. Forskellige tiltag skal tidsmæssigt tilrettelægges på en så hensigtsmæssig måde som muligt. Det indebærer, at der må prioriteres en rækkefølge af de forskellige tiltag ud fra en helhedsvurdering.

I sager om en ansats seksuelle overgreb mod børn vil der ofte være behov for f.eks.:

  • samling af »situationens generalstab«, dvs. den gruppe af kommunale chefer, som skal drage omsorg for en betryggende behandling af sagen, herunder
  • inddragelse af den forvaltning, som varetager sociale sager for børn og unge
  • underhåndskontakt med politiet, jf. ovenfor under afsnittet »Politianmeldelse«
  • underretning af det krænkede barns forældre
  • underretning af den mistænkte
  • stillingtagen til umiddelbare personalemæssige konsekvenser (f.eks. suspension, tjenestefritagelse eller overflytning til andet arbejde)
  • underretning af forældrekredsen i pågældende elevgruppe (klasse, daginstitution eller andet - afhængigt af, hvilke andre børn, pågældende ansatte har været i kontakt med) under deltagelse af politi, psykolog mv.

Den mistænkte har også rettigheder – og er også et menneske
Danmarks Lærerforening prioriterer beskyttelsen af barnet højt. Det indebærer blandt andet, at foreningen ikke ved sin sagsbehandling vil tage initiativ til, at sager om seksuelle eller andre alvorlige overgreb mod børn unddrages retssystemets behandling, f.eks. ved at arbejde for at sagen bortfalder mod at vedkommende ansatte selv søger sin afsked. Hvis en straffeattest ved sådanne manøvrer forbliver »ren«, har man andre steder dårlige muligheder for at beskytte sig mod ansættelse af personer, som udgør en risiko for børnene.

Men lige så klart er det Danmarks Lærerforenings opfattelse,

  • at den mistænkte i overensstemmelse med dansk ret er uskyldig indtil en domfældelse siger noget andet.
  • at den mistænkte - skyldig eller uskyldig - har krav på en fair behandling i retssystemet. Derfor yder Danmarks Lærerforening juridisk bistand i overensstemmelse med normal praksis for sager, hvor et medlem af foreningen forfølges strafferetligt eller disciplinært for forseelser i tjenesten.
  • at den mistænkte - skyldig eller uskyldig - er et medlem i en personlig krise, som Danmarks Lærerforening derfor yder bistand via sin rådgivning.