Løn- og ansættelsesforhold Overgreb mod børn

Overgreb mod børn

Offentligheden i Danmark såvel som internationalt er i de senere år blevet rystet over sager om omfattende overgreb mod børn. De mest opsigtsvækkende sager har handlet om omfattende seksuelt misbrug af børn.

Denne fremstilling tilsigter - over for medlemmer, myndigheder og offentlighed – at beskrive, hvordan Danmarks Lærerforening forholder sig til disse problemstillinger. Herunder at foreningen

 • vedkender sig lærerprofessionens medansvar for, at børn beskyttes mod overgreb
 • anerkender, at hovedansvaret for omsorgen for barnet er forældrenes
 • anerkender, at det i det kommunale system er den sociale forvaltningsenhed for børn- og unge, som har hovedansvar og initiativpligt
 • respekterer, at de kommunale ansættelsesmyndigheder træffer foranstaltninger for at undgå ansættelse af personer, som er dømt for overgreb mod børn, i stillinger, hvor man beskæftiger sig med børn
 • signalerer klare holdninger og stiller krav til, at sådanne foranstaltninger skal være retssikkerhedsmæssigt acceptable for ansøgere til stillinger.


Hvis der forekommer sager, hvor foreningens medlemmer begår overgreb mod børn endvidere at foreningen

 • ikke aktivt søger at unddrage strafferetlig forfølgning i sager, hvor der herved tilvejebringes risiko for, at pågældende kan begå nye overgreb under nye ansættelsesforhold
 • sikrer, at pågældende medlemmer får en retssikkerhedsmæssigt fair behandling, herunder juridisk bistand fra foreningen efter samme praksis som i andre sager
 • anerkender det synspunkt, at krænkeren »også er et menneske« og har behov for medmenneskelig støtte, f.eks. ved de serviceydelser, som foreningen stiller til rådighed for medlemmer.


Det er tilsigtet, at denne fremstilling helstøbt og på en lettilgængelig måde skal sammenfatte ganske komplekse samspil af

 • bestemmelser fastsat i lov eller i henhold til lov
 • kommunalt udarbejdede retningslinier, som efter foreningens opfattelse forekommer hensigtsmæssige
 • udviklet praksis i arbejdsformer og samarbejde mellem myndigheder, som efter foreningens opfattelse forekommer hensigtsmæssige
 • foreningens stillingtagen til, hvordan medlemmer anbefales af forholde sig
 • foreningens stillingtagen til, hvordan den vil forholde sig over for medlemmer, som har begået eller er under mistanke for at have begået overgreb mod børn.


For at opnå en sådan helstøbt og lettilgængelig fremstilling er der ikke foretaget en skarp opdeling i lov- og regelstof, administrativ praksis og foreningens politik. Den originale version af fremstillingen er sendt som TR-udsendelse nr. 017/2000 af 20. september 2000 og indeholder noter, som angiver, hvad der er lovbestemmelser eller andre centralt fastsatte forskrifter. Samme version er lagt ud på foreninges hjemmeside, hvorfra den kan downloades. Noteapparatet er af lay-out-mæssige grunde udeladt her i TR-håndbogen. Fremstillingen er som en helhed udtryk for Danmarks Lærerforenings opfattelse af hensigtsmæssig håndtering af problemstillingerne.

Fremstillingen tager hovedsageligt sigte på seksuelle overgreb på og mishandling af børn. Principielt omhandler lovgivningen ikke alene sådanne overgreb, men i det hele taget krænkende behandling, herunder legemlig afstraffelse.

Hele det kompleks af anvisninger, som er indeholdt i denne fremstilling, skal endvidere ses i lyset af den modificering, som er anført nedenfor under afsnittet Den offentligt ansattes underretningspligt. Foreningen gør sig ikke med denne fremstilling talsmand for, at man skal fare frem med bål og brand over for voksne – det være sig forældre, lærere eller andre – som i en enkeltstående, presset situation forløber sig og i mindre grad overskrider grænserne for lovlig fysisk magtanvendelse.

Det fremgår af fremstillingen, at der er mange og komplicerede hensyn at tage i forhold til en række aktører og interessenter: barnet, forældrene, evt. andre berørte børn og forældre, krænkeren, politiet, kommunen (den sociale forvaltning i barnets bopæls/opholdskommune), kommunen (driftsherre for eventuelle berørte institutioner), kommunen (ansættelsesmyndighed for berørt personale), kommunens politiske system, offentligheden/pressen. Danmarks Lærerforening finder det hensigtsmæssigt, at man i kommunen udarbejder en beredskabsplan for håndtering af situationer vedrørende overgreb mod børn, herunder klarhed over, hvilke personer, der skal involveres under hvilke forudsætninger. Af hensyn til en sikker og korrekt håndtering af sager – specielt hvor den involverer flere forvaltninger og eksterne institutioner – bør informationer og tiltag koordineres ét sted – og efter Danmarks Lærerforenings opfattelse i kommunens topledelse.

Fremstillingen tilsigter ikke at udgøre en håndbog i beskyttelse af børn mod overgreb. Derimod gør foreningen sig til talsmand for, at kommunerne drager omsorg for, at det personale, som har med børn at gøre, tilegner sig den fornødne indsigt i f.eks. de signaler, som karakteriserer et barn, som er udsat for overgreb. Det betones, at hovedansvaret og den koordinerende funktion ligger hos kommunen (den sociale forvaltningsenhed for børn- og unge). Det falder uden for fremstillingens rammer at gå ind i en nærmere beskrivelse af de opgaver, denne forvaltningsenhed skal løse og hvordan. Der er alene medtaget vigtige hovedtræk, som findes relevant for et tilstrækkeligt overblik set fra skolens og lærernes synsvinkel.