Løn- og ansættelsesforhold Pension for overenskomstansatte

Pensionsordningen

Hvem er omfattet?
Månedslønnede overenskomstansatte ledere, lærere og børnehaveklasseledere (herefter kaldet medlemmer), er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning fra ansættelsestidspunktet.

Timelønnede lærere omfattes af pensionsordningen, hvis de allerede har en pensionsordning i Lærernes Pension. Herudover omfattes lærere når de er fyldt 21 år, og sammenlagt har arbejdet mindts 1år sammenlagt inden for de seneste 8 år

I ansættelsesperioden indbetaler arbejdsgiveren et pensionsbidrag på 17,3 % af den pensionsgivende løn til Lærernes Pension.

Rådgivning
Du kan finde svar på det meste på Lærernes Pensions hjemmeside. Ønsker du personlig rådgivning kan du ringe til medlemsservice på 70 21 61 31, chatte eller sende en mail via lppension.dk.

Lærernes Pension holder seniormøder for alle overenskomstansatte, som er fyldt 57 år.  Du og dine kolleger kan læse mere om seniormøderne og tilmelde jer på lppension.dk.

Du kan selv arrangere et informationsmøde for alle aldersklaser på din arbejdsplads eller i samarbejde med det lokale kredskontor. Lærernes Pension kommer gerne og fortæller om overenskomstpensionen for en gruppe på mindst 20 overenskomstansatte lærere. Det koster ikke noget at få en rådgiver ud til jer.

Nyhedsbreve
Lærernes Pension udgiver et elektronisk nyhedsbrev, som er stilet til tillidsrepræsentanter, konsulenter på kredskontorer eller andre med interesse for pension. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden. Lærernes Pension har en særlig side for dig på deres hjemmeside.

[pansjon]
Lærernes Pension udgiver bladet [pansjon] to gange om året. Her kan du holde dig orienteret om alt om din pension.

Tilmelding til pensionsordningen
Når Lærernes Pension modtager den første indbetaling fra arbejdsgiveren, opretter de en pensionsordning og sender et velkomstbrev til medlemmet. I velkomstbrevet henvises til en guide på hjemmesiden, hvor medlemmet kan trimme sin pension.  Medlemmet bliver bedt om at tage stilling til ganske få ting:

1.  Medlemmet skal læse og forholde sig til en pensionserklæring. Kan medlemmet svare ja til et eller flere af spørgsmålene om helbredstilstanden skal det markeres og Lærernes Pension opretter herefter en pensionsordning uden forsikring ved invaliditet.

2. Medlemmet bliver bedt om at forholde sig til, om det er de rigtige, der får penge fra pensionsordningen i tilfælde af dødsfald.

3. Medlemmet har mulighed for at spare ekstra op til pensionen hos Lærernes Pension. Det kan medlemmet sætte i gang nemt og hurtigt via selvbetjeningsmodulet.

Om pensionsordningerne
Der findes tre LærerPensioner: En fra 1993, fra 1999 og fra 2008. Alle nye medlemmer får automatisk den nyeste LærerPension. I efteråret 2009 blev alle medlemmer tilbudt at få deres eksisterende ordning over på den nyeste pensionsordning.

LærerPension 2008

Alderspension

Forsikringer ved problemer med helbredet

Forsikringer ved død

Livsvarig alderspension

Invalidepension

Dødsfaldspension

Kapitalpension (afskaffet – læs nedenfor)

Midlertidig pension

Børnepension til 21 år

Børnepension til 21 år

Bidragsfritagelse

 

 

Børnepension til 21 år

 

LærerPension 93 + 99

Alderspension

Forsikringer ved problemer med helbredet

Forsikringer ved død

Livsvarig alderspension

Invalidepension

Ægtefælle-/samleverpension

Kapitalpension (afskaffet, læse mere nedenfor)

Halv invalidepension

Kapitalpension ved død

Børnepension 19 el. 21 år

Bidragsfritagelse

Børnepension til 19 el. 21 år

 

Børnepension 19 el. 21 år

Ratepension efter ugifte (kun 1999-ordninger)

Alderspension
Alderspensionen er en månedlig livsvarig pension, som kan blive udbetalt fra den dag medlemmet fratræder og er fyldt 60 år. Hvis pensionsordningen er oprettet efter den 1.maj 2007, kan medlemmet dog først begynde udbetaling fem år før folkepensionsalderen. Medlemmet kan også vælge at udskyde pensionen til et senere tidspunkt. Størrelsen på alderspensionen afhænger af, hvor meget medlemmet har sparet op, og hvornår hun vælger at gå på pension.

Delpension
Et medlem kan godt få udbetalt en del af sin pension, før hun er fratrådt. Hun skal blot være gået tilsvarende ned i arbejdstid. Aldersbetingelsen skal stadig være opfyldt.

Kapitalpension/alderssum
Kapitalpensionen blev afskaffet med virkning fra den 1. januar 2013 som følge af skattereformen i 2012. Alle, som havde en kapitalpension hos Lærernes Pension, fik i efteråret 2013 tilbud om at betale afgift til staten og lade opsparingen stå på en skattefri alderssum.  Alderssummen kan blive udbetalt, når medlemmet er fratrådt sit lærerjob og mindst er fyldt 60 år. For ordninger oprettet efter den 1. maj 2007 gælder det, at medlemmet kan få pengene udbetalt fem år før folkepensionsalderen.

På 93- og 99-ordningen bliver alderssummen udbetalt til nærmeste pårørende, hvis medlemmet dør, inden alderssummen er udbetalt.

Pension ved dødsfald
På den nye LærerPension er der en dødsfaldspension, som bliver udbetalt til nærmeste pårørende i 10 år. Dødsfaldspensionen bliver nedtrappet med et år ad gangen, når medlemmet har været på  alderspension i 5 år. Det betyder at dødsfaldspensionen bortfalder efter 15 år på alderspension. Når medlemmet går på alderspension, kan de fravælge dødsfaldspensionen og på den måde få mere udbetalt i alderspension.

Ægtefælle-/samleverpension
På LærerPension 93 og 99 er der en ægtefælle-/samleverpension, som bliver udbetalt til den efterladte ægtefælle eller reg. partner, så længe denne lever. Ægteskabet skal have bestået i mindst tre måneder og er indgået inden medlemmets 67. år. Havde medlemmet en samlever, kan denne få ægtefælle-/samleverpension, hvis han eller hun lever op til bestemte betingelser. Betingelserne er, at samleveren skal være en person, som medlemmet enten

  • på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen med på fælles bopæl eller tidligere har haft fælles bopæl med, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig og
  • venter, har eller har haft et barn sammen.

eller

  • har boet sammen med i mindst to år før dødsfaldet,
  • kunne have giftet sig med (det kan fx ikke være en søster) og
  • har oprettet testamente til fordel for

Invalidepension
Når et medlem har været sygemeldt i over tre måneder kan medlemmet i bestemte situationer få udbetalt invalidepension.

På den nye LærerPension har medlemmet ret til invalidepension, hvis det offentlige tilkender førtidspension. Mens medlemmets helbredssag afklares i det offentlige, har vedkommende som oftest ret til midlertidig pension.

På 93- og 99-ordningen vurderer Lærernes Pension selvstændigt medlemmets erhvervsevne. Medlemmet får enten hel eller halv invalidepension afhængig af, hvor meget erhvervsevnen er nedsat.

Hvis medlemmet får invalidepension fra Lærernes Pension, overtager Lærernes Pension indbetalingerne til LærerPensionen – det kaldes bidragsfritagelse. Bidragsfritagelse betyder, at medlemmet forsat er dækket af forsikringerne og fortsat sparer op til pensionen. For 93- og 99-ordningen får medlemmet hel eller halv bidragsfritagelse afhængig af, om hunde får hel eller halv invalidepension.

For et medlem en livstruende sygdom, kan der på 93- og 99-ordningen være mulighed for at få udbetalt det, der er sparet op på kapitalpensionen/alderssummen.

Hvis medlemmet får en fleksjobstilling og pensionsbidraget falder, kan medlemmet i de fleste tilfælde på supplerende bidragsfritagelse, så medlemmet fortsat er sikret fuld opsparing og fuld forsikringsdækning.

Børnepension
Medlemmets børn, adoptivbørn og stedbørn med samme bopæl som medlemmet kan få børnepension, hvis medlemmet dør, får udbetalt alderspension eller får udbetalt fuld invalidepension. På den nye LærerPension og 99-ordningen, kan børnene få børnepension, indtil de fylder 21 år. På 93-ordningen kan de få børnepension, indtil de fylder 19 år.

Ratepension efter ugifte
Hvis et medlem dør, inden det fylder 60 år og ikke efterlader sig ikke en person med ret til udbetaling af ægtefælle-/samleverpension, udbetales der en ratepension til nærmeste pårørende i 10 år. Medlemmet kan vælge at indsætte en anden begunstiget.

Begunstigelse
Lærernes Pension indsætter automatisk en standardbegunstigelse på forsikringerne alderssum ved død, dødsfaldspension og rate efter ugifte. Standardbegunstigelsen betyder, at udbetalingen sker til afdødes nærmeste pårørende. Medlemmerne kan ændre standardbegunstigelsen, så udbetaling ved dødsfald tilfalder en eller flere bestemte personer. Læs mere om reglerne for begunstigelser på www.lppension.dk

Tjenestemænd
I overenskomsten er det aftalt, at en tjenestemand sparer op på en Tillægspension, hvis han eller hun får et løntillæg med ret til pension. Arbejdsgiveren sørger for at indbetale pengene til Lærernes Pension. Tillægspensionen er en opsparing uden forsikringer. Dør tjenestemanden inden pensionering, bliver opsparingen udbetalt til ”nærmeste pårørende”. Ved invaliditet, kan opsparingen udbetales til medlemmet selv.