Løn- og ansættelsesforhold Pension for tjenestemænd

Ægtefælle- og børnepension

Ægtefællen har ret til ægtefællepension efter en afdød tjenestemand. Retten tilkommer også ægtefællen efter en afdød tjenestemandspensionist.

Det er dog en betingelse, at ægteskabet blev indgået

  • før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og
  • før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 2, og
  • mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Almindelig ægtefællepension
Ægtefællepensionen beregnes på grundlag af den afdøde tjenestemands pensionsalder og løntrin på dødstidspunktet, eller hvis afdøde var pensioneret på afskedigelsestidspunktet. Den beregnes dog altid med mindst 15 års pensionsalder.

Kun hvis tjenestemanden havde pension efter pensionslovens § 8 (tilskadekomstpension) eller er afgået ved døden som følge af en tilskadekomst i tjenesten, vil ægtefællepensionen uanset den konkret optjente pensionsalder blive beregnet efter 37 års pensionsalder.

Ægtefællepension udgør 71% af den tilsvarende egenpension.

Ægtefællepension efter skilsmisse
Retten til ægtefællepension bortfalder som udgangspunkt ved separation eller skilsmisse uden forudgående separation.

Ægtefællepensionen kan bevares på betingelse af:

  1. ægteskabet inden separationen eller skilsmissen har bestået i mindst 5 år, og
  2. den tidligere ægtefælle har pligt til at betale ægtefællebidrag til sin fraseparerede eller fraskilte ægtefælle på separations- eller skilsmissetidspunktet, og
  3. det ikke ved separationen eller skilsmissen er aftalt, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.

Ægtefællebidraget kan være fastsat af statsforvaltningen og fremgå så af separations- eller skilsmissevilkårene. Ægtefællebidraget kan også aftales af ægtefællerne, men retten er kun bevaret, hvis ægtefællebidraget på separations- eller skilsmissetidspunktet udgør et årligt grundbeløb, der mindst svarer til normalbidraget til børns forsørgelse.

Retten til bevarelse af ægtefællepension skal anmeldes til den myndighed, som udbetaler pension. Evt. afkald skal også anmeldes.

Retten bortfalder:

  1. Hvis pligten til at betale ægtefællebidrag er tidsbegrænset. Det sker på det tidspunkt, hvor bidraget bortfalder.
  2. Hvis den berettigede ægtefælle indgår nyt ægteskab.

Er der mere end en ægtefælle, der er berettiget til ægtefællepension, fordeles pensionen mellem dem i forhold til det antal år, hver af dem har været gift med tjenestemanden. Hver andel udgør dog altid mindst 1/3 af ægtefællepensionen.

Børnepension og børnepensionstillæg
Hvis en tjenestemand eller pensioneret tjenestemand dør og efterlader sig børn under 21 år, har børnene ret til en børnepension, indtil de fylder 21 år.

Når en tjenestemand går på pension, bliver pågældendes eventuelle børn under 21 år berettiget til børnepensionstillæg, indtil de fylder 21 år.

Børnepension eller børnepensionstillæg udbetales direkte til barnet, og beløbet er skattepligtig indkomst hos barnet.

Pensionerne er faste beløb, der ikke retter sig efter tjenestemandens pensionsalder og løntrin. Der er dog en overgrænse for børnepensionstillæggets størrelse: Egenpension + børnepensionstillæg kan ikke overstige den pensionsgivende lønindtægt.

Som en tjenestemands børn i pensionslovgivningens forstand regnes såvel egne børn og adoptivbørn som stedbørn, der forsørges i det fælles hjem.