Løn- og ansættelsesforhold Pension for tjenestemænd

Førtidspension

Pensionslovgivningen indebærer, at en tjenestemand født før 31/12 1958 kan vælge at gå på pension fra det 60. år.

Når en tjenestemand går på pension før folkepensionsalderen, kaldes pensionen for førtidspension.

Vælger tjenestemanden at gå på (førtids)pension i perioden mellem det 60. år og aldersgrænsen for tildeling af folkepension, sker der en reduktion af den pension, som man efter de generelle regler ellers ville være berettiget til. Den reduktion er livsvarig. Fratræder tjenestemanden efter den alder, hvorfra man kan få folkepension, foretages ingen reduktion.

Førtidspension for tjenestemænd, som fylder 60 år inden 31/12 2018
Hvis en tjenestemand søger sin afsked på grund af alder efter at være fyldt 60 år, men inden det 65. år, sker der et fradrag i såvel egenpensionen som i det såkaldte UFP-tillæg.

Det generelle fradrag i pension og UFP-tillægget udgør:
10% ved fratræden som 60-årig
7% ved fratræden som 61-årig
4% ved fratræden som 62-årig
3% ved fratræden som 63-årig
2% ved fratræden som 64-årig
1% ved fratræden de(t) sidste år før folkepensionsalderen.

Fradraget beregnes samtidig med pensionen som nævnt af både egenpension og UFP-tillægget. Fradraget er varigt, så længe pensionen kommer til udbetaling.

For tjenestemænd der vælger at gå på førtidspension før det fyldte 62. årI indføres der yderligere en bestemmelse om, at en sådan tjenestemand får nedsat UFP-tillægget til 50%, indtil det bortfalder, når vedkommende overgår til folkepension.

Førtidspensionstillæg (UFP-tillæg)
For tjenestemandspensionister, der ikke har nået alderen for folkepension, indgår i pensionen et særligt førtidspensionstillæg, hvis størrelse afhænger af den optjente pensionsalder.

Tillægget falder bort, når førtidspensionisten opnår folkepensionsalderen. Når der i stedet for tillæg ydes folkepension, medfører det en indtægtsfremgang, da folkepensionen er større end tillægget.