Løn- og ansættelsesforhold Pension for tjenestemænd

Opsat pension

En tjenestemand får alene i kraft af sin ansættelse ret til pension, men til denne ret er der knyttet nogle betingelser for at få pensionen udbetalt.

Som tidligere beskrevet kan man få pension udbetalt, hvis man forlader sin stilling på grund af alder eller på grund af sygdom. Men det forudsætter som nævnt, at man har været ansat i 10 år med fuld beskæftigelse eller tilsvarende længere med deltidsbeskæftigelse .

Forlader man sin stilling før dette sker, eller fratræder man før det fyldte 60. år, uden at fratrædelsen skyldes sygdom eller anden utilregnelig årsag, henstår den pension, man har optjent, indtil den kan udbetales efter de regler, der omtales nedenfor.

Denne pension kaldes derfor opsat pension, og retten til den får man, efter man har optjent tre års pensionsalder.

Udbetaling af opsat pension
Opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter man har opnået folkepensionsalderen. Det sker uden ansøgning e.lign. Efter ansøgning kan udbetalingen begynde fra den 1. i måneden. Den udbetales så med de fradrag, der gælder ved førtidspension på samme måde og tidspunkt som tillægget for tjenestemænd. Se afsnittet om førtidspension.

Der er andre muligheder for at få den opsatte pension udbetalt tidligere:

Nedsat erhvervsevne
Hvis erhvervsevnen nedsættes til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold, kan man ansøge om at få den opsatte pension udbetalt fra den første i måneden efter, man har rejst sagen. Tjenestemænd i "den lukkede gruppe" skal kontakte Udbetaling Danmark. Kommunale tjenestemænd rejser sagen over for den kommune, der har udstedt bevis for opsat pension.

Fratrædelsesgodtgørelse
Hvis en tjenestemand fratræder sin stilling for at tiltræde en ikke tjenestemandsstilling, kan man mod at afstå fra retten til opsat pension, få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på visse betingelser.

Der er tre betingelser:

  • For det første skal godtgørelsen indbetales i en anden pensionsordning med løbende udbetaling af pension.
  • For det andet kan denne pension ikke tilbagekøbes uden Finansministeriets tilladelse.
  • Og endelig for det tredie skal godtgørelsen genindbetales til staten, hvis man på ny får en tjenestemandsstilling.

De nævnte vilkår for godtgørelsen meddeles sammen med beviset for den opsatte pension.

Anmodning om beregning af godtgørelse i stedet for opsat pension skal indgives senest 1 år efter opsættelsestidspunktet.